Category Archives: Imam Hassan(A)

Imam Hassan(A) och kunskap

Imam Hassan(A), likt alla andra Imamer(A), tilldelades gudomlig kunskap av Gud och han visade prov på detta redan som barn. En gång blev Imam Hassan(A) tillfrågad följande: ”Vad är de 10 starkaste tingen som är starkare än varandra?” Imam Hassan(A) svarade: ”Bland de starka tingen är sten; Starkare än detta är järn, vilket används för […]

Påbjudandet av gott

Kanske har vi alla någon gång varit med om en situation där vi önskade framföra en korrekt kritik med goda intentioner till en vän, men som oavsiktligt slutade med obehag och irritation. Har vi någon gång funderat på det bästa sättet att öka effektiviteten av kritik? Rent generellt, när en person ger moralisk kritik, kan […]

Imam Hassans(A) Karaktär

De lärda som har studerat livet av den heliga Profetens(S) dotterson, Imam Hassan(A) och hans broder, Imam Hossein(A) konstaterar att de hade en hög grad [hög nivå] av utbildning, och andlig och ideologisk uppfostran, som ingen annan person hade kunnat skaffa sig. Tecken av uppenbarelse och den gudomliga omtanken visade deras karaktär, tillsammans med dess […]

Etiska sida

Angående denna aspekt om karaktären av Profetens(S) dotterson, så kan inga skillnader tillskrivas bland dem vägleda Imamerna(A) i detta avseende, eller i något annat inslag av Islamiskt ideal. De är jämbördiga i detta. Vi ska begränsa oss själva till att framlägga några berättelser om Imamens(A) uppförande med folket. Vi hoppas att hans moral kommer vara […]

Andliga sida

Den utmärkta förberedelsen, som var förberedd för dottersonen av den heliga Profeten(S) hjälpte hans andliga enhet att sublimeras. Hans närhet till Allah(SWT), och hans hängivenhet till Honom(SWT) var en källa av vördnad och respekt. Följande är några berättelser som sprider ljus över denna sida av hans karaktär: Imam Sadiq(A) sade: ”Imam Hassan Ibn Ali(A) var […]

Imam(A) och Profeten(S)

Under Profetens(S) livstid märkte människorna att han visade väldigt stor tillgivenhet och kärlek till Imam Hassan(A). Vid ett tillfälle när Profeten(S) var i Sujud (nedfallande i bönen), var han i denna position under en lång tid. När han avslutade bönen frågade någon varför han hade förlängt det. Den heliga Profeten(S) svarade att Imam Hassan(A) lekte […]

Imam Hassan(A): Givmildhet

Profetens(S) Återberättelse En dag då Imam Hassan(A) red såg han en fattig man. Mannen frågade Imamen(A): Profetens(S) son får jag fråga dig en fråga, Imamen(A) svarade: ”Vad är din fråga?” Säger inte din morfar att livet är de troendes fängelse och förnekarnas Paradis. Imam Hassan(A) svarade: ”Den här återberättelsen är min morfars Allahs(SWT) Sändebud(S).” Mannen […]

Imam Hassan(A) – Födelse

Hans far var Imam Ali(A). Hans mor var Fatima(A), dotter till Allahs(SWT) Budbärare(S), må Allah(SWT) välsigna honom och hans hushåll Ahl al-Bait(A). Hans födelse Han föddes i Medina under natten till den 15 i månaden Ramadan, år 3 e.H och var den äldste sonen. När Imam Hassan(A) föddes, bar Profeten(S) upp honom för att recitera […]

Hans vänlighet mot förbrytare

1.   En gång fann han ut att en tacka som hade ett brutit ben. Han uppkallade en av sina slavar och frågade honom: ”Vem gjorde det?” ”Jag” svarade slaven. ”Varför?” ”För att förbrylla dig!” besvarade slaven. Imamen(A) log till honom och sade: ”Men jag kommer göra dig lycklig.” Han frigjorde honom och belönade honom generöst. 2.   En […]

Den vetenskapliga sidan

Om ett levande och mottagligt sinne ansågs som en grundpelare i den Islamiska karaktären, och om Allahs(SWT) Sändebud(S) och de vägledande Imamerna(A), Ahl al-Bait(A), hade stigit till toppen av stegen av Islamiska egenskaper på grund av deras direkta underkastelse till den gudomliga förberedelsen, var Imam Hassan(A), sonson till Profeten(S), liksom alla de välsignade, vägledande Imamerna(A) […]