Profeten(S) utser Imam Ali(A)

Ledarskapet efter Profeten(S) måste utses av Profeten(S) då han, med hjälp av Allah(SWT) visste vem som var bäst lämpad för uppgiften.
Den som studerar Islamisk historia och fördjupar sig i Profetens(S) liv kommer att upptäcka att Profeten(S) klart och tydligt valde Imam Ali(A) som sin efterträdare för det Islamiska ledarskapet, Imamate. Otaliga hadither stödjer faktumet att Profeten(S) valde Imam Ali(A) som ledaren för alla muslimer efter sin död. En av haditherna är när Profeten(S) sade att han var staden för kunskap och Imam Ali(A) var dess port. En andra hadith berättar att Profeten(S) sade att Imam Ali(A) var med sanningen och sanningen var med Imam Ali(A) och en tredje gång sade Profeten(S) att Imam Ali(A) är ett med Koranen och att Koranen är ett med Imam Ali(A). Profeten(S) har också sagt att Imam Ali(A) har den position som Harun(A) hade till Musa(A).

Alla ovanstående hadither bekräftades på nytt i Ghadir Khum där Profeten(S) hade samlat omkring 100 000 muslimer som bevittnade Imam Alis(A) utnämnande och suveränitet över alla muslimer. Profetens(S) fruar och följeslagare var de första som svor honom trohetsed. Omar ibn al-Khattab sa: ”Gratulerar son av Abu Talib! Idag har du utnämnts till min och de troende männens och kvinnornas Mästare.” [1]. Alla muslimer på plats svor Imam Ali(A) trohetsed då detta var en del av den Islamiska uppgiften.

Imam Ali(A) utses till Profetens(S) efterträdare  
Fatima Zahra(A) var med och vittnande om alla händelser som utspelade sig efter det att Mecka intogs av muslimerna. Hon fick se hur människor kom i stora grupper från Östra Arabien och alla världens hörn för att omfamna Islam som sin religion. Det som skänkte henne mest glädje var att bevittna hur Quraysh motvilligt bekände sig till Islam och hur de underkastade sig den nya religionen. Profeten(S) gick in i Ka’ba och renade Allahs(SWT) hus från alla avbilder som hade orsakat människans förfall och nedgång. Snart hördes ropet av azan (böneutrop) runtom i Mecka.

Denna period var mycket viktig för Fatima Zahra(A) då hon fick vittna om hur hennes far lyckades grunda den Islamiska regeringen över de troende och inrätta de lagar och regler som skulle säkra muslimerna framgång i världen. Den största försäkran till framgång var lydnad till Imam Ali(A) efter Profetens(S) bortgång, vilket historien visar oss att muslimerna misslyckades med.

Imam Alis(A) ledarskap efter Profetens(S) bortgång skulle skydda och upprätthålla den shari’ah (stommen av Islamiska lagar), de gudomliga lagarna som hade uppenbarats och som Profeten(S) hade implementerat i den muslimska världen. Utnämnandet av hans efterträdare, med andra ord imam, var så viktigt för Allah(SWT) och Profeten(S) att han sade: ”Den som dör utan att ha lärt känna sin tids Imam, dör som en icke-muslim.”

Profeten(S) var väldigt snäll och kärleksfull mot muslimerna och icke-muslimerna. Han hade fått gå igenom många motgångar för att kunna inrätta den första Islamiska staten som skulle hjälpa mänskligheten att utvecklas och förbättras. Han var därför mycket mån att hans hårda arbete inte skulle gå till spillo efter sin död. Han ville inte att makten skulle hamna i lycksökarens händer.

Många tror att Profeten(S) hade försummat frågan om utnämnandet av en efterträdare/Imam som skulle ta över efter honom och på det sättet bjuda in till kaos och anarki efter sin död. Det går emot sunt förnuft att han skulle ha ignorerat den frågan eftersom Profeten(S) ville att Islam skulle spridas och nå alla hörn i världen [även om muslimernas främsta plikt inte är att sprida Islam per se, så skulle allt det som Profeten(S) hade arbetat fram gått förlorat ifall han inte utsatte en efterträdare, övers. anm.]

Allah(SWT) har sänt Profeten Mohammad(S) som en nåd till mänskligheten. Är det möjligt att Profeten(S) lämnar denna värld utan att utse någon som ska skydda och bevara hans troslära? Nej, det är sannerligen inte rimligt!


[1]. Musnad Ahmad bin Hanbal, vol.4 sid.281?