Imamens(A) brev till Ibn Babawayah al-Qummi

Den kände vetenskapsmannen Shaykh Saduqs far, Ali bin Hossein bin Babawayh al-Qummi, var likt sin son, en prominent vetenskapsman. Imam Hasan al-Askari(A) skickade ett brev till al-Qummi, vilket visade den respekt och vördnad Ahl al-Bait hyste för honom. Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han:

”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner.

Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom. Upprätthåll därför bönen och ge allmosor, ty Gud accepterar inte en persons böner såvida inte han ger allmosor. Jag råder dig att förlåta andras misstag och kontrollera din ilska. Jag råder dig att vara snäll och generös gentemot dina blodsband, att vara hjälpsam och omtänksam om dina bröder och att vara tålmodig gentemot deras tillkortakommanden.

Jag råder dig att vara påläst inom din religion, att vara ståndaktig i ditt arbete, att vara bekant med Koranen, att förvärva en nobel karaktär, att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Allah den Allsmäktige säger:“Den bedjandes böner accepteras inte förrän han påbjuder andra att göra gott och avhålla andra från att göra ont, medla mellan två personer som är osams samt att ge allmosor till de behövande.”Avstå från alla onda gärningar och slå vakt om nattbönen, då Profeten(S) rekommenderade nattbönen för Ali(A) och sade:”Å Ali, slå vakt om nattbönen, slå vakt om nattbönen, slå vakt om nattbönen. Den som finner nattbönen oviktig är inte en av oss”Följ därför mitt råd och underrätta mina shiamuslimer om vad jag har underrättat dig. Du bör ha fördragsamhet och du bör vara tålmodig. Profeten(S) har sannerligen sagt:”Den bästa handlingen för min ummah (gemenskap) är väntan på befrielsen.”

Våra shiamuslimer kommer ständigt att vara ledsna och ivriga tills min son (Imam al-Mahdi(AJ)) framträder. (Profeten(S) gav goda nyheter om sin dotterson som kommer att fylla världen med rättvisa och jämlikhet i en tid av fullständigt förtryck och orättvisa.)

Så, min trovärdige Shaykh, Abul Hasan, var tålmodig och underrätta mina shiamuslimer att vara tålmodiga då jorden sannerligen tillhör Allah och Han kommer att göra sina ärliga tjänare till mästare- den slutliga segern tillhör de gudfruktiga människorna!

Må Allah välsigna dig med Sin nåd och frid. Allah är sannerligen allt vi behöver, Han är den bäste av ombud, de bäste Mästaren och Hjälparen.”