Category Archives: Guds heliga ord

Kvinnans mänskliga ställning i Koranen

Vilken sorts väsen föreställer sig islam kvinnan? Anser den henne vara mannen jämlik i termerna av värdighet, och respekt tillhörande henne, eller är hon sedd som tillhörande en underlägsen art? Den speciella islamiska filosofin angående familjens rättigheter Islam har en speciell filosofi angående familjerättigheterna för män och kvinnor, vilken är i motsats till vad som […]

Mänsklig reproduktion

På medeltiden och även senare, var reproduktion föremål för alla sorters myter och vidskepelser. Men det var annorlunda i Koranen, som nämner exakta mekanismer och beskriver tydligt definierade moment vid reproduktion utan att ge en enda felaktighet. Koranen förklarar på ett enkelt sätt, som är lätt att förstå och i fullständig enighet med modern vetenskap. […]

Att förstå Koranen analytiskt

I detta kapitel skall vi göra en översikt över Koranens innehåll. Om vi skulle taga upp allt som Koranen handlar om ämne för ämne, skulle vi förstås behöva omkring tvåhundra kilo papper. Så vi skall först tala om det allmänna innehållet och sedan om några enskildheter. Koranen behandlar mängder av ämnen, och större vikt har […]

Kan vi lära känna Koranen?

När vi gör en analytisk betraktelse av Koranen och dess innehåll är den första fråga som uppstår huruvida det djupast sett är möjligt att försöka analysera och förstå Koranen överhuvud taget. Det vill säga, är det rimligt att tänka över och taga ställning till de frågor Koranen tar upp, eller har vi fått boken inte […]

Hur presenterar Koranen sig själv?

När man analyserar Koranens innehåll är det bäst att först se efter hur Koranen presenterar sig själv. Det första Koranen säger om sig själv är att dess ord och fraser är Guds ord. Koranen gör fullt klart att Profeten inte har författat den utan att han bara vidarebefordrar och förklarar det som förkunnats för honom […]

Att förstå Koranens språk

En annan fråga gäller Koranens språk och hur man skall läsa det. Somliga tror att Koranläsning bara innebär att läsa högt i avsikt att förtjäna gudomlig belöning (thawab) utan att förstå innehållet i det man läser. Dessa människor läser ideligen Koranen om och om igen, men när man frågar om de har förstå vad de […]

Till vem riktar sig Koranen?

När vi gör en analytisk översikt av Koranen gäller det också att urskilja till vem Koranen riktar sig. I Koranen förekommer ofta fraser som ”En vägledning för de gudfruktiga” (mutaqqin), ”Vägledning och goda nyheter”, ”För att förmana de levande”. Här skulle man kunna invända att de som är fromma och gudfruktiga (mutaqqin) inte behöver någon […]

Koranens uppmaning att bruka förnuftet

Eftersom vi diskuterar Koranen bör vi taga vårt bevis för förnuftets auktoritet från Koranen själv. På olika sätt och jag vill särskilt betona, på olika sätt har Koranen bekräftat förnuftets auktoritet. Som ett enda exempel kan nämnas att det finns omkring sextio eller sjuttio verser som säger att det och det ämnet har nämnts för […]

Budordens filosofi

Ett annat bevis på att koranen sätter upp förnuftet som auktoritet är att den nämner en filosofi för sina budord (ahkam). Det vill säga, avsikten med de givna budorden är att tillgodose det allmänna bästa. usul al fiqhs (rättsvetenskapens principer) ulema säger att ahkam behövs med hänvisning till det allmänna bästa kontra fördärvliga seder. På […]