Mänsklig reproduktion

På medeltiden och även senare, var reproduktion föremål för alla sorters myter och vidskepelser. Men det var annorlunda i Koranen, som nämner exakta mekanismer och beskriver tydligt definierade moment vid reproduktion utan att ge en enda felaktighet. Koranen förklarar på ett enkelt sätt, som är lätt att förstå och i fullständig enighet med modern vetenskap.
Mänsklig reproduktion nämns i några dussin verser och förklaras genom påstående som handlar om en eller flera specifika punkter.

Vissa grundbegrepp
Det är viktigt att komma ihåg vissa grundbegrepp som var okända under Koranens uppenbarelses tid och följande sekler.

Startpunkten är äggets befruktning av sperma som produceras av testiklarna. Implantation av det befruktade ägget sker i livmodern. Embryot ser ut som en liten klump kött i vilken man inte kan urskilja utseendet av en människa. Dessa drag kommer gradvis. Dessa fakta kommer att användas som referenspunkter som påståenden i Koranen jämförs med.

Mänsklig reproduktion i Koranen
Det är inte lätt att få ett begrepp om vad Koranen innehåller om detta. Det första problemet är att påståenden om detta ämne är utspridda men det största problemet är olika översättningar av de arabiska orden.

Det finns många översättningar idag som kan ge vetenskapsmän ett falskt intryck av den islamiska uppenbarelsen om ämnet i fråga. De flesta översättningarna beskriver människans utveckling från en blodpropp. Ett sådant påstående är fullständigt oacceptabelt för vetenskapsmän inom området.

Koranen börjar med att betona embryots successiva förvandlingar på väg till sin destination i livmodern.

“Människa, vad har förlett dig till ohörsamhet mot din ädelmodige Herre, Som skapat dig, fullbordat dig och danat dig likformig? I den gestalt han ville har han fogat dig samman.” [Den heliga Koranen, 82:6-8]

”Han har ju skapat på olika stadier.” [Den heliga Koranen, 71:14]

Koranens text betonar några fakta om reproduktion:
1. Befruktning genomförs av en mycket liten mängd vätska.
2. Komponenter av befruktningsvätska.
3. Implantering av de befruktade äggen.
4. Utvecklingen av embryon.

1. Befruktning genomförs av en mycket liten mängd vätska
Koranen upprepar detta begrepp elva gånger med följande uttryck:

”Han har skapat människan av en liten mängd vätska.” [Den heliga Koranen, 16:4]

Det arabiska ordet nutfa översätts som en liten mängd vätska. Ordet kan lika väl användas föt att betyda en liten mängd vätska som är kvar i en hink t.ex. Här betyder det sädesvätska eftersom ordet förenas med ordet sädesvätska i en annan vers:

”Har hon ej varit en liten mängd sädesvätska som hälls ut?” [Den heliga Koranen, 75:37]

Det arabiska ordet mani betyder sperma eller sädesvätska. En annan vers indikerar att vätskan bevaras i fastsluten plats som uppenbarligen är de genitala organen.

Gud talar:
”Sedan lade vi henne i form av en liten mängd vätska uti säkert förvar.” [Den heliga Koranen, 23:13]

Det måste påpekas att det arabiska ordet makin i min mening knappast är översättningsbart. Ordet ger ett intryck av ett fast och respekterat ställe.

2. Komponenter av befruktningsvätska
Koranen beskriver sädesvätska på ett sätt som är intressant.

1) “sädesvätska” som citerats ovan [Den heliga Koranen, 75:37].
2) “vätska som hälls ut”: Hon är skapad av en framvällande vätska [Den heliga Koranen, 86:6].
3) “av en föraktad vätska” [Den heliga Koranen, 32:8] och [Den heliga Koranen, 77:20]

Adjektivet mahîn tolkas som föraktad eftersom vätskan kommer ut genom kanaler som används för utstötande av urin.

4) “Blandning av vätska” (amšâj): Vi har förvisso skapat människan av en sammanblandad droppe [Den heliga Koranen, 76:2].

Många kommentatorer, som professor Hamidullah, anser att dessa vätskor är manliga och kvinnliga element. Detsamma gäller gamla kommentatorer, som saknade kunskap om befruktningsfysiologi. De trodde att ordet helt enkelt betydde förening av de två elementen.

Moderna författare, som kommentatorn av Muntakab har rättat denna synpunkt och noterat att en “liten mängd sädesvätska” består av flera “komponenter”.

Vad är då komponenter av sädesvätska? Den utgörs av olika sekret som kommer från följande;

a) Testiklar; sekret av den manliga könsorganen innehåller sperma som är förlängda celler med långa flageller i en liten mängd vätska.
b) Seminala vesikler; dessa organ är behållare av sädesvätska; som också ger ut en vätska som inte innehåller befruktningsämne.
c) Prostatakörtel; som ger ut en vätska som ger sädesvätskan sin karakteristiska struktur och lukt.
d) Körtlar som är bihang till urinkanalen; Coopers eller Merys körtlar ger ut en trådliknande vätska och Littres körtlar ger ut slem.

Dessa är ursprungen till vad Koranen beskriver som blandade vätskor.

När Koranen talar om befruktningsvätska som utgörs av flera komponenter, ger den också informationen att människans avkomma bevaras genom denna vätska.

”Sedan frambragte han hennes avkomlingar av en föraktad vätska.” [Den heliga Koranen, 32:8]

Det är svårt att inte imponeras av överensstämmelsen mellan Koranens text och kunskap som vi idag har om detta ämne.

3. Implantering av de befruktade äggen
Sedan ägget är befruktat flyttar det och implanterar sig i livmodern.

Koranen nämner livmodern där de befruktade äggen fastnar.

”Så har vi förvisso skapat er av det som hakar sig fast.” [Den heliga Koranen, 22:5]

Äggets implantation i livmodern är resultatet av äggets förlängning vilket, som växtrötter, hämtar näring från livmoderns vävnad. Detta leder till att ägget hakar sig fast i livmodern. Allt detta upptäcktes i modern tid men beskrivs i Koranen i fem olika verser, först i verserna:

”Läs i herrens namn, som skapat, som skapat er av det som hakar sig fast” [Den heliga Koranen, 96:1-2]

“Det som hakar sig fast” är en översättning av alaq som ibland översätts som “blodpropp” eller “adhesion”. Båda översättningarna är oacceptabla.

Fyra andra verser nämner begreppet.

”Sedan skapade vi er av det som hakar sig fast.” [Den heliga Koranen, 22:5]

”Sedan skapade vi er av det som hakar sig fast.” [Den heliga Koranen, 23:15]

”Han är den, som skapat er av det som hakar sig fast.” [Den heliga Koranen, 40:67]

”Har hon ej varit en droppe utgjuten säd?” [Den heliga Koranen, 75:37-38]

Sedan blev hon av det som hakar sig fast; och han skapade och fullkomnade.

4. Utvecklingen av embryon
Koranens beskrivning av de olika faserna i utvecklingen av embryon är i enighet med vad vi idag vet i ämnet, och Koranen innehåller inte ett enda påstående som kan ifrågasättas av modern vetenskap.

Efter “det som hakar sig fast” säger Koranen att embryot passerar genom stadiet “tuggad köttklump”:

Sedan skapade vi er av det som hakar sig fast, till en tuggad köttklump, så skapade vi köttklumpen till ben och beklädde benen med kött.” [Den heliga Koranen, 23:14]

“Tuggad köttklump” är översättning av ordet mudga; lahm är intakt kött. Skillnaden bör noteras. Embryot är i början ett litet stoft. Under sin utvecklig ser det ut som en tuggad köttklump. Skelettet som formas täcks av muskler och det detta som ordet lahm innebär.

Koranen beskriver också förekommande av känslor.

”Gud fullbordade henne, inblåste sin ande i henne och skänkte er hörsel, syn och inälvor.” [Den heliga Koranen, 32:9]

Detta refererar till könsorgan.

”Att han skapat de båda könen, man och kvinna, Av en liten mängd vätska, när den utgjutes.” [Den heliga Koranen, 53:45-46]

Utvecklingen av könsorgan beskrivs i sura 35, vers 11 och sura 75, vers 39.

Som redan har sagts, måste alla påståenden i Koranen jämföras med dagens kunskap. Överensstämmelsen mellan dem är ganska tydlig. Dock är det viktigt att jämföra Koranens text med de allmänna begrepp om detta ämne, som fanns under Koranens uppenbarelse, för att inse hur långt folk var ifrån Koranens begrepp. Det var först under nittonde seklet som folk fick ett klart begrepp om ämnet i fråga.

För mer än ett tusen år sedan hade människor kunskap om Koranen. Den innehåller sanningar, som tog sekler att upptäcka.

Koranen och sexualundervisning
Numera tror man att vi har gjort framsteg på alla områden. Man tror att stora framsteg har gjorts på sexualundervisning och kunskap om livets fakta. Tidigare sekler anklagades för avsiktlig mörkläggning av detta och många lägger skulden på religion utan att säga vilken religion.

Livets praktiska aspekter har inte förbisetts av Koranen. Två verser i Koranen handlar om sexuella relationer. De beskrivs på ett sätt som kombinerar behov av exakthet med anständighet.

”Hon är skapad av en framvällande vätska, Som utgår från en förening av de sexuella delarna av man och kvinna.” [Den heliga Koranen, 86:6-7]

Det manliga sexuella området betecknas i Koranen med ordet sulb och det kvinnliga område med ordet taraib. Denna översättning är bättre än de som har gjorts av engelska och franska översättare dvs “hon är skapad an en framvällande vätska som kommer från ryggkota och revben”.

Mannens beteende angående sina intima relationer med sin fru uppges tydligt.

Det finns hänvisning till menstruation:

”De (troende) tillfrågar er angående månadsreningen. Säg: Det är en olägenhet; undvik alltså kvinnorna under reningen och kommen icke vid dem, förrän de blivit rena! Men när de blivit rena, så besöken dem, såsom Gud befallt! Gud älskar förvisso dem, som omvända sig; ja, han älskar dem, som hålla sig rena.” [Den heliga Koranen, 2:222]

Era hustrur är en åker för er; besök alltså er åker efter behag, men uträtta också något gott för egen räkning! [Den heliga Koranen, 2:223]

Första delen är ganska tydlig. Den andra delen hänvisar till en åker där man lägger frö som gror. Genom den här bilden betonas det att avsikten med sex är avlande.

Varken här eller någon annanstans i Koranen tas födelsekontroll och avsiktlig abort upp. Däremot är det underförstått att den absoluta respekt som nämns så ofta i Koranen antyder en total fördömelse av avsiktlig abort. Detta är gemensamt för alla monoteistiska religioner.

Sex tillåts på kvällar under Ramadan. Den vers som gäller Ramadan är:

”Det är tillåtet för er att om natten under fastan hava umgänge med era hustrur; de är en klädnad för er, och ni är en klädnad för dem. Så besöken dem nu och vinnläggen er om vad Gud föreskrivit er.” [Den heliga Koranen, 2:187]

I motsats till detta, finns det inget undantag vad det gäller pilgrimer i Mecca.

”Besluter nu någon att vallfärda, är umgänge med kvinna, ogudaktighet och tvist under vallfärden honom förbjudna.” [Den heliga Koranen, 2:197]

Menstruation nämns igen i samband med skilsmässa.

”För dem bland era hustrur, som ej kunna påräkna någon rening vare väntetiden tre månader, om ni nämligen är ovissa därom, så också för dem, som ej haft någon rening; men för de havande utsträckes den utsatta tiden , tills de nedkommit med sina foster.” [Den heliga Koranen, 65:4]

Väntetiden som nämns hänvisar till tiden mellan skilsmässan och tiden innan den blir verksam.

För skilda kvinnor som har nått klimakteriet är väntetiden 3 månader innan de kan gifta om sig. För gravida kvinnor träder skilsmässan i kraft bara efter det att barnet är fött. Alla dessa lagar är i enighet med fysiologiska data. Dessutom kan man i Koranen hitta likadan juridisk försörjning för änkor.

Vad det gäller teoretiska påståenden om reproduktion, liksom praktiska råd till gifta par, är det tydligt att Koranen inte innehåller något som strider mot modern kunskap