Category Archives: Den Väntade(AJ)

Hur vägleder han oss?

Flera exempel har tidigare föregåtts i historien, där den tolfte Imamen, Imam Mahdi(Aj) har väglett och hjälpt sina anhängare: En gång i tiden levde en stor mujtahid (lärd) vid namnet Allamah Majlisi(RA). En dag frågades denne mujtahid vad han skulle göra med en gravids kvinnas kropp, som hade dött. Skulle den döda kvinnan begravas såsom […]

Fördoldhet och vägens svårigheter

Imam Ali(A) sade: Min älskade Hossein! Den nionde ättlingen ur era led är någon som kommer att resa sig för Sanningen, exponera Sanningens Religion, upprätta rättvisa… men efter ett långt döljande kommer ingen att stå orubblig i sin tro på grund av förvirring; förutom de ärliga personerna vars hela existens domineras av säkerhet. Det är […]

De väntande personernas plikter

Imam Sajjad(A) sade: ”Den som förblir ståndaktig i sin tro angående vårt förmyndarskap (Wilayah) under Imam Mahdis fördöljande kommer Allah att föreskriva honom tusen martyrers belöning som har stridit i Badr och Hunain krigen (tillsammans med Profeten(S))” (1). Profeten(S) sade: ”Be Allah om Hans välsignelser och frikostighet då Han älskar när Hans tjänare ber honom […]

Duaa Faraj och dess effekter

Duaa Faraj – Mänsklighetens invokation Om en person från botten av sitt hjärta ber för de troende medan han inte ber för sig själv så kommer änglarna att be för honom. Om någon ber för sig själv är det möjligt att hans bön inte accepteras på grund av att han inte uppfyller kraven för accepterande […]

Närmandet av återkomsten

Profeten(S) sade: ”Mahdi är från oss, Ahl al-Bait, och Allah kommer på en bestämd natt ge order om att hindren för hans återkomst omedelbart tas bort” (1). Imam Sadiq(A) sade: ”I närheten av ’Guds Tron’ (Arsh) finns ett hus som kallas ’Huset av Prisning’ (Bayt al-Hamd). När Imam Mahdi föddes tände de ett ljus i […]

Mötets ära

Imam Mahdi(AJ) sade ”Om våra efterföljare (Shia), som Allah har gett framgången att tjäna Honom, hade en överenskommelse och enighet i god tro angående den Gudomliga lojaliteten och meddelande såväl som behöll det hedrat, skulle de skänkas glädjen att möta oss i ett tillstånd där de hade riktig insikt och fullständig öppenhet” (1). Att annonsera […]