Duaa Faraj och dess effekter

Duaa Faraj – Mänsklighetens invokation
Om en person från botten av sitt hjärta ber för de troende medan han inte ber för sig själv så kommer änglarna att be för honom. Om någon ber för sig själv är det möjligt att hans bön inte accepteras på grund av att han inte uppfyller kraven för accepterande av bönen eller andra hinder. Men när änglarna ber finns det inga hinder eller dålig koncentration och sannerligen besvaras deras böner. Böner för de troende (ahl al-iman) och de som räknas som troende är böner för Imamen(AJ), den absoluta förmyndaren och frälsaren i denna tid. Och böner för honom är böner för hela mänskligheten.

Duaa Faraj – Sorgens invokation
Bönerna för att påskynda återkomsten (faraj) är vår hälsnings bön. I traditioner nämns det att i slutet av tiden kommer alla att bli fördärvade utom de som ber för återkomsten (faraj).

Med dessa ord har våra Imamer(A) gett stora förmåner till de troende (ahl al-Iman) och Shia så att de kan börja lära känna sig själva. Det är ett tecken för dem; att be för återkomsten (faraj) visar ett tecken på en persons tro och stabilitet.

De har gett andra anmärkningsvärda befallningar också, som att i slutet av tiden kommer de troendes (ahl al-iman) svårigheter vara till sådan grad att det sägs, ”…då jorden kommer att fyllas med orättvisa och förtryck.” Möjligtvis har det också nämnts i traditioner att: ”de flesta som tror på Imamens ledarskap (Imamat) kommer att förneka honom.”

De har också befallt att vi i slutet av tiden skall läsa denna invokation för återkomsten (faraj), vilket är en invokation för att förbli stabila i vår religion: ”O Allah, O den Välgörande (Rahman), O den Barmhärtige (Rahim), O Du som hjärtan vänder sig till, gör Din religion stabil i mitt hjärta.”

Med andra ord; bevara den grad av tro som Du har skänkt mig – inte att (endast) vara en muslim, då detta inte är stabilitet i religionen, utan att också förbli en muslim.
Dessa vändningar för förböner (tawassul), sorgehögtider (azadari) och att besöka Ahl al-Baits(A) gravar (ziyarah) är ett tecken för att de troende (ahl al-iman) är kopplade och är nära dem och inte har gått vilse från dem. Det är därför som de otroende och deras undersåtar ville separera muslimerna från Koranen, vid sidan av moskéer och sorgehögtider, då allt detta är emot begären hos de tyranniska makterna. Följaktligen befallde de skövlandet av gravarna och ett slut på sorgehögtiderna likaväl.

Den 8:e i månaden Shawwal, som är dagen då Imamernas(A) helgedomar i Baqi förstördes, var en ledig dag i den teologiska högskolan (Hawza al-Illmiyyah) i Najaf, men vi vande oss vid det långsamt och efter ett tag var det som vilken annan dag som helst för oss!

Lättnad från svårigheter genom Duaa Faraj
Vid svårigheter och grymheter bör Duaa Faraj läsas mycket då Duaa Faraj är en invokation för personlig lättnad (faraj)! Det är därför som man vid svåra tider måste fästa sig till denna åkallan. När de skulle piska Imam Hassans(A) son och Imam Hosseins(A) svärson, 500 gånger enligt Walids order, sade Imam Sajjad(A) till honom ”O kusin, glöm inte Duaa Faraj!” Han svarade ”O kusin! Vad är Duaa Faraj?”

Imam Sajjad(A) lärde honom den bönen varpå Imam Hassans(A) son började recitera den.En person som hade utsetts som hans mördare steg ner från predikarstolen och sade ”Jag ser (i honom) en person som har fått uthärda mycket förtryck! Jag kommer att skjuta upp hans död tills jag har talat med ledaren (Walid) angående detta.”
Och den sköts upp tills Walid hade rådfrågats och han gav ordern om att han ska släppas fri.

Verkligt resultat från Duaa Faraj
Muslimerna är svaga i händerna på de otrogna och de otrogna har makt och auktoritet över muslimerna genom muslimernas egna rikedomar och resurser!

Är det inte försummelse och högmod från vårt håll att leva glatt och lyckligt och ignorera allt detta förtryck och förakt (som är riktat mot oss)?!

Hur ska en grupp får som inte har någon förmyndare, ledare eller fårherde och som attackeras av blodtörstiga vargar från alla håll vara?

Gud vet hur förnekarna sitter och ritar upp planer för hur man skall få de islamiska länderna att förbli svaga, låga och förslavade!

Så mycket vi måste tänka på Imam Mahdi(AJ) och be för påskyndandet av hans återkomst! Hängivna böner för påskyndandet har en effekt men inte endast genom tungans rörelse, som att man endast tomt säger ”påskynda återkomsten!” (ajjal farajah) i slutet av predikan bara för att få folk att resa sig!

Duaa för påskyndandet av återkomsten (faraj) är precis som rekommenderande böner (nafilah) en rekommenderad handling. Vi bör med andra ord innerligt och ärligt med sorg önska från Allah att tidsrymden på ungefär ett tusen år som har kommit mellan människorna och den Gudomliga länken kommer till ett slut. Det uträttas och förekommer inte åkallan och bön i ett tillstånd av sorg, bedrövelse och innerlig berördhet hos människor; om det skulle ha gjort det skulle säkerligen vår situation inte vara som den är. Återkomsten har en särskild och utvald tidpunkt och på den tiden återkommer Imamen.

Duaa Faraj
Den bästa handlingen för att inte bli fördärvad i slutet av tiden är Imam Mahdis(AJ) Duaa Faraj. Självklart lämnar Duaa Faraj en effekt på alla våra handlingar!

Invokationer under pilgrimsfärden

När du åker till pilgrimsfärden (hajj) önska från Allah den viktigaste önskan, som är Imam Mahdis(AJ) återkomst och som dessutom är en lättnad (faraj) för mänskligheten. Och efter det be för att de korrupta och tyranniska regimerna undanröjs.

Konditioner och resultat för Duaa Faraj
Vilka svårigheter drabbar Imam Mahdi(AJ), som är kungen över hela jorden och alla affärer kretsar kring honom! I vilket tillstånd är Imamen och i vilket tillstånd är vi? Medan han är i fängelse och inte har någon bekvämlighet eller glädje, är vi totalt obesvärade och ouppmärksamma över det!

De som har haft äran att träffa mästaren i drömmar eller i vaket tillstånd har hört från honom att han har sagt ”Be innerligt för min återkomst (faraj).”

Gud vet hur många dessa böner måste vara så att återkomsten beviljas! Om vissa är allvarliga och ärliga i deras böner såväl som delar Ahl al-Baits(A) glädje och sorger kommer dem onekligen ha visioner och sannerligen inte vara blinda som oss.Åkallelser måste genomföras samtidigt som man observerar konditionerna för dess genomförande. Ånger bland andra är en av dessa konditioner för en ordentlig invokation enligt följande tradition ”Bönen från en som har ångrat sig beviljas.”
Vi bör inte handla på det sättet att vi å ena sidan ber för att påskynda återkomsten och samtidigt handlar på ett sätt som fördröjer mästarens återkomst.

Verklig åkallan
De som är sannfärdiga i sina åkallelser, glädjes med och sörjer med Ahl al-Bait(A), ser saker och har visioner, utan tvekan har de det, och sannerligen är de inte förblindade som oss.
Gud förbjude att vi ber för påskyndandet av Imam Mahdis(AJ) återkomst samtidigt som vi genom våra handlingar fördröjer hans återkomst!

Vägen till återkomsten
Vägen till ett slut för lidandet är begränsad till att be för Imam Mahdis(AJ) återkomst i ensamhet, inte bara tungans rörelse och tomma fraser som ”påskynda återkomsten!” (ajjal farajah). Vad som är viktigt och ger resultat är snarare en ärlig bön med en åkallan avsikt tillsammans med ånger.

Duaa Faraj (Allahuma Adham al-Bala’)
Med recitering av Duaa Faraj under fördöljandets tid menas varje åkallan för påskyndandet av återkomsten, som till exempel ”O Allah, stor var svårigheten…” (Allahumma Adham al-Bala…”).

Ånger och åkallelser för återkomsten
Vi söker skydd hos Allah från att beträda en stig vars kondition är att vi ställer oss mot sanningen!Vi söker skydd hos Allah från att beträda en stig som vi inte kan återvända från!
Må Allah göra att om vi har kunskapen att vi inte kan gå på denna stig och måste återvända, att vi då återvänder! Annars vet Gud hur mycket vi måste ljuga och hitta på ursäkter för våra fel!

Vi hoppas att dessa händelser som äger rum är tecken för att Imam Mahdis(AJ) återkomst är nära.Imam Mahdi(AJ) sörjer mer än oss över att två grupper av muslimer har konflikter mellan sig själva!
Historien har inte tidigare skådat all den dispyt och konflikt som finns mellan muslimer idag, vilket visar att detta är sammankopplat med Imamens återkomst.

Böner under fördöljandets era
Det berättas att i Imam Hosseins(A) helgedom satt en person bredvid en strålande Seyyed som talade om Imam Mahdis(AJ) återkomst. Sheikh sade med ett tomt sinne utan uppmärksamhet ”Vissa är förnekare!” Han sade ”Ja, vid Gud att han kommer och kräva hämnd från dem.”

Sheikh sade ”Kommer jag att uppleva återkomsten?”Seyyeds ådrar blev röda och han sade ”Om Allah ger dig livstiden!”
Tydligen finns det en hemlighet bakom ordern att recitera ”O Allah, lär mig att känna Dig…” (Allahumma arrafni nafsak) under fördöljandet!

Det har också befallts att läsa följande invokation ”O Allah, O den Välgörande, O den Barmhärtige, O den som hjärtan vänder sig till; gör Din religion stabil i mitt hjärta”[42] (Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallab al-qulob, thab-bat qulobi ’ala dinik).

Resultat från Duaa Faraj för de som har gått vilse
Vi antog att böner för påskyndandet av återkomsten hängde på renheten och rättfärdigheten hos den bedjande, men så är inte fallet. Även syndiga människor bör be då detta påverkar och motiverar dem att lämna sina synder. Men en som hållit fast vid synd kommer knappast att lämna det även efter Imamens(AJ) återkomst!Mästarens återkomst kommer att vara en lättnad för de troende (inte för de onda).Om människan själv är försjunken vattnig lera, hur skulle hon då kunna räddas om världen fylls med vatten?!När hans eminens återkommer, kommer han att fråga ”Varför genomförde du denna öppna handling?”
Det är inte säkert att han kommer fråga om de dolda handlingarna.

Vägen till bättring
Människans perfektion ligger i att tjäna, och att tjäna är att ta avstånd från synder i tron och i handlingar.
Den perfekta människan är guiden, och i denna tid är det Imam Mahdi(AJ). Och vägen för att uppnå hans vägledning är att med uppriktighet, sannfärdighet och fri från tvivel kontinuerligt utföra kända åkallelser (tawassul), som Ziyarat Ma’thora, samt Imamens(AJ) böner.

Hälsad och vördad vare Gud och alla Hans vänner!