De väntande personernas plikter

Imam Sajjad(A) sade: ”Den som förblir ståndaktig i sin tro angående vårt förmyndarskap (Wilayah) under Imam Mahdis fördöljande kommer Allah att föreskriva honom tusen martyrers belöning som har stridit i Badr och Hunain krigen (tillsammans med Profeten(S))” (1).

Profeten(S) sade: ”Be Allah om Hans välsignelser och frikostighet då Han älskar när Hans tjänare ber honom om saker. Och ni bör veta att den bästa dyrkan är att invänta återkomsten” (2).

Plikter under fördöljandets era
Må Gud vägleda och hjälpa oss att hitta vägen för att öppna och vidga hjärtat och sinnet, för att med deras hjälp utplåna och frigöra oss själva från kedjan av innerlig ignorans och tvivel.
Återkomsten (faraj), även om den endast varar i en timme, kommer att bringa upplysning efter sig. Upplysning är också undsättning (faraj).

Har vi verkligen tänkt ut hur vi ska nå denna händelse?
Vid olika tillfällen har våra Imamer(A) gjort detta till ett fulländning av bevis (itminaan al-hujjah) på oss och därför har de sagt: ”Be ivrigt för återkomsten”, men inte bara genom yttrande med tungan!

De har även sagt att vi ska företa och bära oss åt på de initiala och första förfaringssätten, d.v.s. förhålla och bära oss åt i nya situationer och lägen på samma vis som vi har gjort och förhållit oss i det förflutna.

Våra Imamer(A) har lärt oss att handla med säkerhet och vid tillfällen då vi inte är säkra bör vi stanna upp och handla med försiktighet.

Förberedelser inför återkomsten
Om Imamens(AJ) väntade ankomst, frid vare med honom, är nära så bör och ska varje person förbereda och göra sig redo för denna dag.

Ett exempel på en av förberedelsernas vägar är att ångra sig (tawbah). Denna ånger kommer att avvärja alla svårigheter som har fallit över Shia, som är utan like, och andra svårigheter som kommer att komma innan Imamens återkomst.

Att tro på Imamen
Tvivel angående Imam Mahdis(AJ) existens och opponering mot honom kommer från en grupp människor som saknar tron på ledarskapet (Imamat) av hans fader, Imam Hassan Askari(A). De som tror på Imam Askaris(A) ledarskap (Imamat) tror också på hans efterträdare, hans älskade son Mahdi(AJ), och att han förblir levande ända tills återkomsten.
Kända berättelser som citerats från hans fader såväl som hans testamente till hans efterträdare och älskade son är fastställda dokument och det finns ingen tvivel i deras giltighet.
Även hans existens och liv är bland religiösa krav, eftersom alla muslimer tror på långt liv för vissa individer.
Dessutom är visionen hos de rättfärdigas (salehin), de generella rättslärda (Ulama) och andra än dem såväl som de som sluter upp med Imamen från de som har uppväckts från det döda och som sökt hjälp i öst och väst ett stort antal att man finner de sannfärdiga. Och jag kommer garantera sådan säkerhet!

En sak att poängtera och som tidigare nämnts är de två tunga sakerna (Hadith al-Thaqalayn), som är autentisk (mutawatir) bland både Sunni och Shia; den har rapporterats från den store Profeten av Islam(S) att Koranen, Imam och familjen (itrat) kommer inte att separeras från varandra ända tills de kommer till Domedagen. Slutsatsen är att i varje era som någon har Koranen så måste denne ha en Imam vid sidan av det, och att tro på en av de är lika med att tro på den andra.

Total efterföljning
Den som har övertygelse och tilltro till Skaparen och skapelsen och har tro, står i förbindelse med Profeterna och deras efterträdare (frid vare med dem), vänder sig till dem (tawassul) i sin tro och handling, går eller stanna upp enligt deras föreskrifter och anvisningar, i böner och handlingar av dyrkan rensar hjärtat från allt annat än Gud och renhjärtad uträtta bönen (som allt beror av och hänger på), vid tvivelaktiga situationer följer och är underordnad Imam Mahdi(AJ) – det vill säga är emot allt som motsäger Imamen och går emot Imamens vilja och är med allt som är med Imamen, förbannar den Imamen förbannar och är nådig den som Imamen benåder; en person som innehaver allt detta kommer inte sakna någon perfektion och kommer inte ha något bekymmer.

Den Perfekta Ädelheten hos Imam Mahdi(AJ)
Under fördöljandet har Imam Mahdi(AJ) fullständig kontroll och har första ordet i alla affärer, och därför är han också aktiv.
Han sände en massa brev och order till Mirza Bozorg Shirazi.

Till exempel kom en person en gång med en order till Mirza som tog den, läste den och gav en liten summa pengar, som antagligen motsvarar två dinar idag, till den personen som sedan gick.

En annan person som var närvarande där och såg att det i slutet av ordern fanns Imam Mahdis(AJ) stämpel och signatur! Han frågade, ”Är detta en order från Imam Mahdi?” Mirza svarade, ”Ja!” Personen sade, ”Varför gav du bort en sådan liten summa av pengar med tanke på att Imamen skickade ordern och du därmed borde vara generösare?” Varav Mirza sade, ”Du har endast sett en enda av hans order och inte alla andra!!”

Ett starkt band med Imamen
Vi måste veta att vårt botemedel ligger i att bygga upp oss själv inom alla aspekter, och utan detta är vi oförmögna och våra arbeten kommer inte att ha något slut.

Efter att ha erkänt att handlingarna kommer från oss själva som vi har tänkt ut inser vi att om vi inte förbättrar oss själva och etablerar ett band med Allah och Hans representanter kommer vår uppgift inte att slutföras; varken idag eller imorgon eller övermorgon – vilket fullbordande är detta?!

Kommer vår ledning verkligen att vara rätt om vi inte etablerar ett starkt band med Imam Mahdi, frid vara med honom, och bygger upp oss själva?

Som vi är nu, kommer vår uppgift verkligen slutföras om vi inte förbättrar vårt uppförande?!

Hur man etablerar kärlek och umgänge

Sättet som man etablerar ett band med Ahl al-Bait(A) och speciellt Imam Mahdi(AJ) består av:

1) Kunskap och insikt (marifah) om Allah, den Allsmäktige
2) Fullständig lydnad till Allah

Dessa två kommer att utveckla en kärlek till Allah och mot alla som Allah älskar, såsom Profeterna, Apostlarna, och det kommer speciellt skapa en anknytning och band till Mohammad(S) och Mohammads familj(A) och bland de är Imam Mahdi(AJ) är närmast oss.

Närhet till Imam Mahdi(AJ)
I vår ensamhet med Allah, i vår åkallan, ånger, bön och dyrkan, bör vi speciellt läsa den nobla åkallelsen av ”Adham al-bala wa barih al-khifah” och vilja att Allah skall skicka Imam Mahdi(AJ)!

Vi bör vara med honom, oavsett om han kommer nu eller inte, inte bege oss bort från honom eller hans tillfredsställelse. Han ser och han vet vad vi säger till varandra!

Han är ”ein Allah nadhira, adhn Allah al-wa’eah”, Allahs seende öga och hörande öra, och hör våra ord innan oss själva! När vi yttrar ett ord så kommer ljudet från vår mun till våra öron; det finns ett avstånd mellan munnen och örat och han föregår detta avstånd och hör vad vi säger innan vi hör det själva! Med tanke på detta, kan vi göra något utan att han blir medveten om det? Kan vi göra något utan att han får veta någonting om det?

Att bevara ett band med Imamen
Om vi vet att vi är i närvaron av ”ein Allah nadhira”, Allahs seende öga, har vi verkligen modet att fråga efter en träff med Imam Mahdi(AJ) med tanke på att vi handlar till motsatsen av hans tillfredsställelse?
Vi glömmer böner och fastan och ersätter det med baktal och skvaller!
Vill vi att han säger till oss, ”Jag har gjort det förbjudna lagligt för er och tagit bort era obligationer från er”?
Vad som menas är vad skulle ha hänt om vi bevarat vårt band med Imamen genom gudomligt tjänande?

Andra tillät inte, men även vi är att klandra för att inte vilja att bandet mellan oss och Imamen(AJ) ska bevaras! Annars skulle var och en hittat och haft ett band och en övertygelse, och en dag skulle komma då var och en ångrade och bättrade sig, blev hans efterföljare och fick ett lyckligt slut till följd.

Nödvändigheten av att väntaAtt bara vänta på återkomsten räcker inte! Support, eller snarare lydnad och att tjäna är andra krav. Detta är speciellt viktigt med tanke på vilka händelser som kommer äga rum innan Imam Mahdis(AJ) återkomst, till en sådan grad att ordspråket ”jorden kommer att fyllas med orättvisa” kommer att förverkligas. Gud vet vilka plågor som drabbar en person på grund av brist på tro! Må Allah göra Imamens återkomst en framgång till dess fulla omfattning för de troende och påskynda hans återkomst. Är det verkligen möjligt att absolut välgång kan komma utan tro, lydnad eller tjänande?!

Må Allah skänka de troende framgång från att vilseledas.

Metoden att dölja sin tro (taqiyya)
Den shiitiska Imamiyyah rättsskolan har överlevt genom att dölja sin tro (taqiyyah). Med hänsyn till detta, är det verkligen korrekt att inte erkänna döljandet av sin tro (taqiyyah) som en del av religionen och vilja separera det från religionen?! De frågade Hossein ibn Ruh(RA) angående Profetens(S) efterträdare på en allmän plats där både Sunni och Shia var närvarande. Han svarade, ”Enligt vår åsikt var det korrekt att Abu Bakr var kalif efter Allahs Budbärare(S)!”
Efter detta sade Sunni (aammah) angående honom ”Tills när skall de ljuga om denna Sheikh?”
Den valda representanten för Imam(AJ) praktiserade döljandet av sin tro (taqiyyah).
På så vis efter att Imam Hossein(A) reste sig har ingen annan av Imamerna(A) tänkt på att resa sig; till sådana grader att Imam Hadi(A) och Imam Askari(A) t.o.m. fängslades (utan att resa sig).

Kravet att vänta
Koranen är en bok fylld med ljus och vägledning mot Imam(AJ). Det är inte möjligt att Allahs bevis (hujjat) inte kommer vara bland oss eller att folket är utan Imam. Vad som är inom vår räckvidd är att handla på ett sätt att vi påskyndar återkomsten.
Att vänta för Imam Mahdis(AJ) återkomst är inte förenlig med att såra sina vänner. Det har gått år nu då Imamens vänner från både delar av detta krig har dödats och det är något som han sörjer, men utåt är hans händer bundna och han kan inte göra något!

Men hur älskande och vänlig är inte Imamen mot de som nämner hans namn, kallar på honom och vänder sig till honom för hjälp?! Han älskar de mer än vad deras fädrar älskar dem.

Om vi faller i glömska, inte ber eller åkallar och stänger våra ögon för alla dessa svårigheter då måste vi antingen inte räkna dem eller oss som muslimer! Och om vi inte är barmhärtiga mot dem kommer ingen att vara barmhärtig mot oss.

Prinsens vän
Vi älskar Imam Mahdi(AJ) eftersom han är prinsen; våra affärer når oss fullständigt via honom och Profeten(S) har utsett honom till vår ledare.
Och vi älskar Profeten(S) då Allah har gjort honom till bandet mellan oss och Honom.
Och vi älskar Allah eftersom Han är källan till alla våra välsignelser och det är från Hans frikostighet som all potential kommer till existens.

Därför måste vi bli Allahs vänner om vi vill ha oss själva och våra fulländningar, och om vi är Allahs vänner så måste vi bli vänner med Hans välsignade band; Profeten(S) och hans efterträdare.

Annars är vi varken vänner till oss själva, till den givmilde Givaren (Allah) eller till välsignelsernas band (Profeten(S) och Imamerna(A)).

Imam Mahdi(AJ) samtycke
Om vi handlar enligt de trosartiklar som inte har något tvivel kring sig, kommer vi att inse när vi sover och då vi rannsakar oss själva vilka av våra handlingar som behagade Imam Mahdi(AJ) och vilka som gör honom ledsen.

En person som handlar efter de säkra föreskrifterna i trosläran och vid tvivel med avseende på efterföljandet av en viss religiös ledare (taqlid) handlar med försiktighet, kommer inte känna ånger, även om det exempelvis senare skulle visa sig att personens religiösa ledare (maraji’ taqlid ) inte uppfyllde kriterierna för att bli efterföljd. Detta ty en sådan person (genom sin försiktighet) har handlat på ett sätt att han har följt alla religiösa ledares (maraj’e) anvisningar och handlat efter alla religiösa föreskrifter (fatwa).

Att uppnå Imam Mahdi(AJ) tillfredsställelse
Vad gäller sociala affärer bör vi inte titta till andra och följa det ena eller det andra då de inte är ofelbara, oavsett hur stora och nobla de är! Snarare bör vi titta och se om vi skulle handla på ett sätt om vi var ensamma och ingen var närvarande.

Vi bör inte se upp till andra. Vi bör inte jämföra oss själva med Ahl ol-sunnah. Snarare måste vi uppnå Imam Mahdis(AJ) tillfredsställelse angående våra handlingar, i att spendera Imams(AJ) del (i Khums) såväl som andra sociala affärer.

Imamens väg
Vissa djur, som getingen eller djur som ger mjölk, är av nytta för folket. Människan kan också vara till nytta för religionen och folket.

Alltså om vi jobbar till vårt yttersta för att vägleda folket, är det då möjligt att vi inte har förmånen av ”Allahs seende öga” (Ein Allah nadhirah), Imam Mahdi(AJ)?!

Om vi följer Imamens väg bör vi inte vara ledsna oavsett hur mycket de gör narr av oss eller baktalar oss. Snarare bör vi fortsätta på Sanningens väg med stabila steg och vara uthålliga mot svårigheterna som vi stöter på.

Imam Mahdis(AJ) missnöje
Ve över den person som Imam Mahdi(AJ) vet att han är likgiltig och nonchalant vad gäller att erhålla av Imamens medgivande och belåtenhet eller att ta avstånd från det som har Imamens misstycke och invändning.
I materiella affärer talar han om för människorna att hans hand är Imamens hand och att han är Imamens representant, medan i andra affärer är så inte fallet!

Må Gud rädda oss från att vara sådana! Speciellt med tanke på att vi i slutet av vårt liv och på vår dödsbädd vill att han skall komma till vår räddning och genom hans förbön skall våra svårigheter lyftas. Är det möjligt att vi viker undan från honom till en början och vid slutet önskar få hans hjälp?!

En doktor som låg på dödsbädden hälsade på alla de illuminerande Ofelbara(A) (Ma’soomin) och hyllade dem, men ingen bland de närvarande såg någon person!

Vi bör inte agera på sådant sätt att de stora som vi är i behov av säger om oss i vårt sista andetag: ”Vi känner inte den här personen!”

Skillnaden i trosrank, Guds medvetenhet (taqwa) och säkerhet mellan oss och numera avlidna rättslärda (Ulama) är stor! Ett hundra års tidsrymd mellan oss och dem är som tusen år! De åkallade och blev besvarade väldigt fort, det var något alldeles normalt för dem. Men det är betydligt mer sällsynt nuförtiden om någon skulle säga, ”Jag bad och min bön besvarades”.Det har återberättats att en person vars död hade en tidsrymd på en vecka med Sheikh Abd al-Karim Haeri(RA), var i Mashhad och hans familj i Irak. Han besökte Imam Ridhas(A) helgedom där han sade ”Min familj!”
Utan något dröjsmål passerade en person honom och gav honom en summa pengar, men han vände sig mot Imamen och sade ”Detta är inte i mått med din generositet!”

En annan summa nådde honom men han sade återigen ”Det är för lite!”
Efter det kom en av de rättslärda (Ulama) i Mashad som var närvarande och sade ”Det är uppenbart att din handel med Imamen är god!” och sedan räckte han honom den summan som han ville ha.

Att försumma den nuvarande Imamen
Varje person måste tänka på sig själv och hitta en väg för att utveckla ett band med Imam Mahdi(AJ) och bringa lättnad åt sig själv oavsett om Imamens återkomst är nära eller inte!

Det har funnits grupper som Imam Mahdi(AJ) har varit närvarande och frånvarande för, då gruppen har varit i kontakt med honom utan medium och de har besvarats också!

Den numera bortgångne Muqaddas Ardabili(RA) och Seyyed Bahr al-Uloom(RA), vilka sannolikheten att lögner skulle komma från dem är obefintlig, ger inte sitt medgivande och erkännande till uttrycket ”fa alayhi lanat Allah”, som innebär ”må Guds förbannelse vara över honom”. De menar att detta är förknippat med Bahaism och de som falskt utger sig för att vara Imamen (anspråkare av mahdaviyyat).

Vad gäller att utveckla ett band till och en kontakt med Imamen och bringa en personlig lättnad (faraj) är en affär som angår oss i motsats till generell lättnad (faraj). Så varför uppmärksammar vi inte hur man etablerar ett band med Imamen och varför försummar vi en sådan sak? Och samtidigt sätter vi fokus på den generella återkomsten och träffen med Imamen! Om vi inte förbinder oss själva till personlig lättnad genom självbyggelse så finns det en rädsla för att vi kommer fly från vår mästare vid återkomsten! Eftersom vägen vi går på är vägen som de som inte uppmärksammar viktiga saker följer.
Solens uppgift är att skina oavsett hur tjocka molnen är. Imam Mahdi(AJ) är också som sådan, oavsett hur tjocka fördöljandets (ghayba) slöjor är!

Precis som vår heliga Profet(S) har sagt (om de flesta av oss); våra ögon ser inte men det finns och har funnits en skara som ser, och om de inte ser har de en koppling och förbindelse med Imamen(AJ).

En person från Zaydi rättsskolan sade ”Varje Imam vars kropp inte kan ses har inte ens värdet av ett korn!” En Sunni person svarade ”12 Imams Shia säger att Imamen är i fördöljande men du, som också är Zaydi, säger att en Imam som inte kan ses är inte värd ett korn. Således är det uppenbart att både två är på fel sida!”
Vi har sett personer som har haft en kommunikation med Imamen, vad än de har velat se eller hända har skett!En person ute i öknen sade tre gånger ”O Imam Mahdi! Skicka mig ett fordon!”
Helt plötsligt blev en bil tillgänglig som han kunde resa med.

Ja, Imamen är så nära oss och så medveten om vårt tillstånd, men vi som inte ser, vi försummar honom och föreställer oss att vi är långt borta!

Det är beklagligt att vi inte begriper ledarskapets (Wilayah) välsignelser!


(1). M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ), Vol. 3, s. 197.
(2), M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ), Vol. 1, s. 248.