Fördoldhet och vägens svårigheter

Imam Ali(A) sade: Min älskade Hossein! Den nionde ättlingen ur era led är någon som kommer att resa sig för Sanningen, exponera Sanningens Religion, upprätta rättvisa… men efter ett långt döljande kommer ingen att stå orubblig i sin tro på grund av förvirring; förutom de ärliga personerna vars hela existens domineras av säkerhet. Det är de som Allah den Allsmäktige har tagit löftet från angående vårt förmyndarskap (wilayah), fyllt deras hjärtan med en stabil tro och gett vägledning och hjälp från Sig själv (1).

Varför fördöljande?
Orsaken till Imam Mahdis(AJ) fördöljande är vi! Om inte så vem kommer att döda honom om han återkommer? Är det djinn som kommer att döda denne heliga person? Eller är människan hans lönnmördare? Antingen kommer vi att försvara och lyda vår Imam, eller så kommer vi mörda honom! Människans låghet och efterblivenhet är av en sådan grad att Profeten Salehs(A) folk vände ryggen till Profeten Salehs(A) kamel trots det faktum att det var en källa av välsignelser proviant för dem på det sätt att Den Heliga Koranen beskriver det med följande ord: ”hon har rätt att vattnas och ni har rätt att vattna [era djur] på en fastställd dag” (26:155).

På samma sätt som de förstörde sina egna tillgångar av välsignelser och proviant genom att döda Salehs(A) kamel då den gick ner från berget, så existerar möjligheten att vi intellektuella människor också dödar Imam Mahdi(AJ) för våra egna personliga intressen; trots det faktum att all välgörenhet kommer genom honom, vars välsignelse självklart är högre än Salehs(A) kamel.

Imam Mahdi(AJ) i husarrest
Hur svag vår tro är och hur stark Imam Mahdis(AJ) tro är! Det vill säga om vi inte räknas som icketroende i hans ögon!Varför har vi bundit hans händer, satt honom under husarrest och tillåter inte ens honom att visa sig själv?!
Vissa kanske säger: Varför ber ni för att återkomsten skall påskyndas? Är det för att ni vill att han skall komma så att ni kan döda honom?! För sannerligen kommer han vara ett hinder för era regeringar och regler! De som dödade resten av Imamerna(A) var inte galna, snarare var det på grund av deras ogudaktighet. Har situationen idag förändrats?!

Islams Sheikher sade: Kalifens stöd är inte nödvändigt! Jag söker beskydd hos Allah från detta – men det betyder att Allahs Budbärare(S) talade i onödan! Med denna metod slöt de hans mun och tillät honom inte att säga ett ord och därefter utropade dem ”Guds Budbärare(S) lämnade världen och utsåg ingen efterträdande kalif!”

Rasera och återuppbygga
Under Reza Khan Pahlavis tid gick de till en person i Tehran och bad honom att besöka Sheikh Abd al-Kareem Haeri(RA) i Qum och genom vision (kashf) få svaret vad den aktuella plikten under omständigheterna var. Personen gick och ställde sin fråga. Den första dagen sade han (Ayatullah Haeri) att människorna måste uthärda tills de dödas!
Men den andra dagen när personen gick för att bekräfta ordern som gavs dagen innan, sade han: ”Det har inget att göra med mig! Detta är en stor svårighet som kommer att drabba de troende och Shia, att de under fördöljandets era dödas utan någon undsättning. Följaktligen måste de rasera och återuppbygga!

Tillståndet under fördöljandet
Om två grupper har mött varandra och är i krig med varandra, och en person från en av dessa grupper kidnappar den andra gruppens ledare, då har den andra gruppen två alternativ; antingen ger de upp till sina opponenter eller så fortsätter de kampen utan någon ledare.

Nu befinner vi muslimer oss ungefär i en liknande situation gentemot de otroende. Muslimerna har ingen verklig ledare som kan vara deras flaggbärare och talesman, då Sunniter inte tror på Imamat och Ledarskap överhuvudtaget, och Shia – trots deras tro på Imam(AJ) – i praktiken och i obligationer är exakt som Sunniter och skiljer sig inte från dem.
Följaktligen nu när muslimerna, oavsett om det är Sunni eller Shia, i tro och i praktiken inte har någon ledare, borde de inte sätta sig ner tillsammans och fundera över varför?!

Borde vi inte försvara och beskydda? Borde vi inte samlas för att hitta en lösning till hur vi skyddar vår religion, tro och världsliga välgång från fienderna?

Till exempel är en av lösningarna för beskyddet och vaktningen att vi först och främst inte faller i fiendens fällor; för det andra att vi inte accepterar deras gåvor som de skänker oss för att vi ska känna ömhet mot dem så de genom detta vinner kontroll över oss muslimer och våra intressen och för att förtrycka oss.

De närmaste till Sanningen och verkligheten bland de himmelska religionernas anhängare och efterföljare är muslimerna, och den mest sanningsenliga av alla de olika muslimska grupperna är den shiitiska som betraktas som efterblivna, låga, vilseledda och otrogna.

Fördoldhetens prövning
Förr i tiden när Ma’soomas(A) helgedom var fullpackad under Ziyarah och kvinnor inte observerade anständig slöja (hijab) sade Ayatullah Burojerdi(RA): ”Det är inte lämpligt för kunskapens folk att inträda helgedomen i den stora massan såvida det inte är absolut nödvändigt. Det är bättre om de är återhållsamma!”

Vi hoppas att Allah snart kommer att föra fram denna handfulla och förtryckta shiiters Mästare; då det i denna värld inte finns noterat om en ledare som varit frånvarande från sin armé under en så lång tid.

Vad kan sägas? Det är inte känt när! I alla tidigare samfund (ummah) så har fördöljandets längd varit föreskriven, men inte i något samfund har ett sådant fördöljande (som vår) ägt rum utan något fäst datum. Vi muslimer har gett våra examina under Profetens(S) och de elva Imamernas(A) tid i deras närvaro! Om denna Imam(AJ) också återkommer så kommer vi antagligen att ”komma till hans undsättning” likaväl!

Var de som under Imamernas(A) tid drogs mot Umayyad dynastin och Bani Abbas galna?! Snarare av två vägar; tro eller världen (dunya), valde de världen och motsatte sig den eviga boningen! Vi har inte sett den världsliga sötman, rikedomen och överflödet de fick njuta av; om vi fick är det inte säkert att vi skulle klara vår prövning (utan istället bli som dem).

Mystiska (Irfani) klimaxer under det fördolda
Alla är inte Salman eller Abu Dharr så att de kan uthärda de största svårigheterna! Eller som Ammar som även var beredd att bli dödad!

Höjder som de nådde är stängda! Hela världen och dess innehåll är inte värd en enda nattbön av Salman, Må Allah vara Barmhärtig mot honom. Han satt på ett ko skinn och hade en häpnadsväckande plats för bönen!

I berättelser uppkommer det att man en gång räknade hans tillbehör hemma, vilket bestod av ett skinn, en säck vete och få andra saker; men fortfarande beklagade han sig och sade att hans börda kommer att vara tung imorgon!

Vilken rank hade Salman? Och vilken rank hade hans motsatta, Muwaiyah?
Hursomhelst har det sagts ”Dyrkan under fördöljandet har större meriter än dyrkan under närvaron”, Från detta kan man förstå att högre nivåer är möjliga för oss. Jag menar om vi hade levt under Budbärarens(S) tid och sett vilka stationer de omkring honom innehade, såsom Salman, hade vi uppmuntrats otroligt att nå sådana höga nivåer. Men den som inte har sett de är ursäktad från att inte veta om deras nivåer och även tvivel kommer att uppstå angående om han kan nå sådana höjder eller inte.

Men vi har sett de rättslärdas (Ulama) spirituella krafter; enastående och mirakulösa som inte kan beskrivas!
Och vi förbluffades över varför andra såg men inte nämnde namn! Men vi vet inte varför vi är orörliga i strävan att uppnå sådana höjder!


(1). M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ), Vol. 3, s. 402.