Versen om Tat’hir

”Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig.” (Koranen, 33:33)

Koranversen kallad, Tat’hir, riktas till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Den talar om hur Gud har renat och hur Han håller smuts och orenhet borta från Profeten(S) och hans hushåll.

Samtliga kommentatorer och återberättare av hadith, är överens om att denna vers rör de fem som var under manteln dvs. Ahl Kisa.  Det har återberättats från otaliga källor vilka dessa fem under manteln var. Återberättelsen om de fem under manteln är välkänd i muslimska kretsar, och finns att läsa i autentiska åtterberättelser. De fem som hadithen talar om är Profeten(S), Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). Det är dessa fem som ovanstående vers talar om och inte Profetens(S) hustrur eller kompanjoner.

Umm Salama, Profetens(S) hustru, har sagt:

”Denna vers uppenbarades i mitt hus då Profeten, Ali, Fatima Zahra, Hassan och Hossein var närvarande. Profeten täckte sig själv och de fyra under den mantel han bar och sade: ’O Allah, dessa människor som befinner sig under denna mantel är mitt hushåll. Håll orenhet och smuts borta från dem och gör deras renhet fullkomlig.’ Jag (Umm Salama) frågade: ’Är jag av ditt hushåll, O Guds Sändebud?’ Jag (Umm Salama) lyfte en del av manteln för att göra dem sällskap under den. Profeten stoppade mig, drog vänligt åt sig den (manteln) och sade: ’Du är också god.’”

Ibn Abbas har sagt följande:

”Under sju månaders tid såg jag Profeten gå förbi Ali ibn Abu Talibs hus, och var gång det var dags för bön, sade han: ’Må Guds frid vara över dig och må Han välsigna dig och visa dig nåd. Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig. Det är dags för bön! Må Gud ha barmhärtighet över er.’ Han (Profeten) gjorde detta fem gånger om dagen under sju månader.”

Anas ibn Malik har sagt följande:

”Profeten gick dagligen förbi Fatima Zahras hus under en period av sex månaders, och var gång det var dags för morgonbönen (fajr), sade han: ’Det är dags för bön (Hayala salat). Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig.’”

Abu Barza har sagt:

”Under sju månaders tid bad jag tillsammans med Profeten, och var gång han lämnade sitt hus för att gå till moskén gick han förbi Fatima Zahras hus och sade: ’Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig. Guds frid vare över er.’”

I en av sina predikor har Imam Hassan(A) sagt följande:

”Jag är från Profetens hushåll, för vilket ängeln Gabriel kom ned med uppenbarelsen. Jag är från det hushåll som Gud håller synd och smuts borta ifrån, och vars renhet gjorts fullkomlig.”

Det finns ytterligare återberättelser som visar på att Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A), endast avsåg de fem ovanstående personerna och ingen annan.

Vad som är värt att notera i detta avseende, är att Fatima Zahra(A) var en bland de fem bästa skapelserna, och således den kvinna som erhållit högst ställning inför Gud av samtliga kvinnor.