Surah al-Kawthar

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Sannerligen är din [hatfulle] fiende den vars ätt är kapad! (Koranen, 108:1-3)

Syftet bakom dess uppenbarande

Under den för-Islamiska tiden brukade de hedniska araberna ge speciella ökennamn åt dem som saknade avkomma, eller vars avkomma hade kapats av på något sätt. Profeten Mohammad(S) hade två söner, Qasim och Tahir, vilka båda dog vid tidig ålder. Eftersom han(S) inte längre hade några söner att föra vidare hans släktled, blev han hånad och kallad för ”abtar”, vilket betyder svanslös och åsyftar på bristen på avkomma. Som en tröst till den Heliga Profeten(S) uppenbarades således surah al-Kawthar.

Dess innebörd

Det har återberättats från flertalet sunnitiska hadith samlingar, såsom al-Bukhari, Muslim, Musnad ibn Hanbal, med mera, att Profeten Mohammad(S) sagt: ”Kawthar är en källa av extrem överlägsenhet, som enbart tillhör mig. Endast de sanna troende (bland mina följeslagare) kommer att tillåtas dricka därur. Ali(A) kommer att förse dem med dess vatten. På domens dag, kommer jag att bevittna en del av mina följeslagare drivas bort från Kawthar likt boskap. Det kommer att tillkännages att de var sådana som, efter min bortgång, avvek från den sanna religionen och införde påhitt i syfte att förvränga tron.”

Från den dagen och fortsättningsvis, blev Imam Ali(A) känd som ”Saaqi al-Kawthar”, den som släcker de troendes törst vid källan Kawthar.

Kawthar betyder också ”det goda i överflöd” (kheir al-kathir). Gud skänkte Profeten(S) ett överflöd av gåvor såsom profetskapet, Koranen, följeslagare, makt, seger vid krig, folkets accepterande och inträdande till Islam i stora massor, etc.

Likväl, menar många shiitiska rättslärda att Kawthar refererar till Profetens(S) älskade dotter Fatima Zahra(A), genom vilken Gud gav honom ett överflöd av ättlingar. Detta bevisas i sig självt genom den sista versen av denna sura, som säger: ”Det är dina fiender vars ätt kommer att kapas.”

Flickebarn är en välsignelse

Innan uppenbarandet av Islam, ansågs födandet av en dotter som en källa till förödmjukelse och skam. Flickor betraktades som en börda.

”Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras sätt att [tänka och] döma?” (Koranen, 16:58-59)

Många bland araberna valde till och med att begrava sina döttrar levande i syfte att skydda sig från skam:

”… och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas för vilket brott hon miste livet…” (Koranen, 16:58-59)

Profeten(S) motsatte sig denna avskyvärda sed och kämpade med att upphöja och informera om kvinnans betydande ställning och roll i samhället. Han(S) har till exempel sagt: ”Välsignad vare den kvinna som först föder en flicka och därefter en son.” Han(S) sade också: ”Tolv välsignelser sänker sig över den person vars hus består av döttrar. Himmelska gåvor flödar över ett sådant hushåll och änglar besöker detta hus för att få en glimt.”

En man satt en gång tillsammans med Profeten(S) när någon kom fram till honom med nyheten om att han hade fått en dotter. Ett tydligt tecken på missnöje syntes på mannens ansikte, varpå Profeten(S) sade: ”Jorden bär henne, himlarna skänker henne skugga och den Allsmäktige förser henne med föda. Hon är likt en blomma för dig, så känn doften av hennes vällukt.”