Vad icke-muslimer har att säga om Imam Ali(A)

Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni använda ert förstånd. [Koranen 2:242]

Imam Ali(A), son till Abu Talib(RA), var Profeten Mohammads(S) efterträdare, Guds fred och välsignelser över dem båda. Denna text är en samling korta citat om Imam Ali(A) från ett stort urval av framstående personer, tillhörande andra trosinriktningar, inklusive akademiker, skribenter, filosofer, poeter, politiker och aktivister.

Thomas Carlyle
(1795-1881) En skotsk historiker, kritiker och samhällsförfattare.

”När det gäller denna unga Ali, kan man inte göra annat än att tycka om honom. En storsint skapelse, som han så tydligt utstrålar, nu och för all framtid; full av medkänsla, genom glödande djärvhet. En ärbar egenskap inom honom; modig som ett lejon; dock med en nåd, en sann och beundransvärd person värdig kristen adel.”

[On Heroes, Hero-Worship, And The Heroic In History, 1841, föreläsning 2: Hjälten som Profet. Mahomet:Islam., den 8:e Maj, 1840]

Edward Gibbon
(1737-1794) Ansedd som en av Storbritanniens största historiker genom tiderna.

”Glöden och dygden hos Ali har aldrig överträffats av någon färsk konvertit. Han förenade alla de egenskaper av en poet, en soldat, och ett helgon; hans visdom lever än idag genom samlingar av moraliska och religiösa uttalanden; och varje antagonist, vare sig genom tungan eller svärdet, blev underkuvade av hans vältalighet och tapperhet. Från det första timmarna av hans uppdrag till de sista ritualerna av hans begravning, övergavs aldrig Profeten av en generös vän, som han med nöje kallade sin broder, sin ställföreträdare, och den troende Aron av en andra Moses.”

[The Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1911, volym 5, sid.381-2]

Philip Khuri Hitti
(1886-1978) Professor i Semitiskt språk vid Princeton universitetet.

”Modig på slagfältet, vis vid rådgivning, vältalig vid yttranden, ärlig gentemot sina vänner, storsint mot sina fiender, blev han förebilden av Muslimsk ärbarhet och höviskhet (futuwah) den arabiska historiens Salomo, om vars namn dikter, ordspråk, predikan och anekdoter i oräkneliga mängder har samlats.”

[History of the Arabs, London, 1964, sid. 183]

Sir William Muir
(1819-1905) Skotsk forskare och statsman. Innehavde positionen som utrikesminister för den Indiska regeringen såväl som viceguvernör för de nordvästra provinserna.

”Begåvad med ett klart intellekt, full av tillgivenhet, och förtroendefull i vänskap, var han sedan barnsben Profetens hängivna hjärta och själ. Enkel, tystlåten, och oambitiös, när han under senare tid erhöll styret av halva det muslimska riket, och snarare tvingades till makten att själv söka den.”

[The Life of Mahomet, London, 1877, sid.250]

Dr. Henry Stubbe
(1632-1676) Klassicist, polemiker, fysiker och filosof.

”Han hyste ett förakt för denna värld, dess pompa och ståtlighet, han fruktade Gud mycket, gav mycket allmosor, var rättvis i alla sina handlingar, ödmjuk och älskvärd; av en utomordentlig kvickt intellekt och av en genialitet utöver det vanliga, var han utomordentligt lärd, inte i de vetenskaper som avslutas med spekulationer utan i de som sprider sig till praktik.”

[An Account of the Rise and Progress of Mahometanism, 1705, sid. 83]

Gerald de Gaury
(1897 – 1984) En besluten soldat och diplomat.

”Han har varit vis vid rådgivning och modig vid strid, sanningsenlig gentemot sina vänner och storsint gentemot sina fiender. Han skulle för alltid komma att bli en förebild bland muslimsk ärbarhet och höviskhet.”

[Rulers of Mecca, London, 1951, sid. 49]

Wilfred Madelung
Professor i Arabiska vid Oxford universitet.

”Inför ett falskt Umayyadiskt påstående om ett legitimt styre i Islam som Guds ställföreträdare på jorden, och med tanke på det Umayyadiska förräderiet, nyckfullheten och splittrade regering, och den hämndlystna vedergällningen, kom de att uppskatta hans ärlighet, hans obevekliga hängivenhet till det Islamiska väldet, hans djupa personliga trohetsplikter, hans jämställda behandling av alla sina anhängare, och hans generositet i förlåtandet av sina besegrade fiender.”

[The Succession to Mohammad: a study of the early caliphate, Cambridge, 1997, sid. 309-310]

Charles Mills
(1788-1826) Ledande skribent av sin tid.

”Som ledaren för familjen av Hashim och som kusin och svärson av han som araberna respekterade…, är det uppenbarligen otroligt att Ali inte valdes till Kalifatet omedelbart efter Mohammads död. Till fördelarna av hans födelse och giftermål lades vänskapen med Profeten till. Sonen av Abu Talib var en av Islams första konvertiter och Mohammads favorituttalande om honom som Aron av en andra Moses. Hans talang för vältalighet, och hans mod som krigare, var tacksamt inom en nation i vars bedömelse modighet var en dygd och vältalighet en visdom.”

[An history of Muhammedanism, London, 1818, sid. 89]

Simon Ockley
(1678-1720) Professor i arabiska vid Cambridge universitet.

”En sak som är särskilt värd att betona är att hans moder födde honom i Mecka, inuti självaste templet; vilket inte hänt någon annan.”

[History of the Saracens, London, 1894, sid. 331]

Washington Irving
(1783- 1859) Välkänd som Amerikas första författare.

”Han tillhörde den noblaste grenen bland den nobla stammen Quraish. Han ägde tre egenskaper som hyllats mest bland araberna: mod, vältalighet, och frikostighet. Hans modiga själ hade från Profetens uttalande erhållit honom titeln Guds lejon, exempel på hans vältalighet kvarstår i en del verser och uttalanden bevarade bland araberna; och hans frikostighet manifesterades genom att, varje fredag, dela ut vad som återstod av statskassan. Av hans storsinthet, har vi erhållit upprepade exempel; hans nobla förakt för allt felaktigt och ont, och avsaknaden av egoistiska intriger i hans uppträdande.”

[Lives of the Successors of Mahomet, London, 1850, sid. 165]

”Han var en av de sista och värdigaste bland de tidiga muslimerna, som tillägnade sin religiösa entusiasm genom följeslagandet av självaste Profeten, och in i det sista följde enkelheten i hans sätt. Han omtalas hedersamt som den första Kalifen som beviljade bevarandet av skönlitteratur. Han hängav sig även själv åt poesins genre, och många av hans grundsatser och ordspråk har bevarats, och har översatts på flera olika språk. Hans sigill bar följande inskription: ’Kungadömet tillhör Gud’. En av hans uttalanden visar på det lilla värde han satte på denna världs flyktighet, ’Livet är blott skuggan av ett moln – den sovandes dröm’. ”

[Lives of the Successors of Mahomet, London, 1850, sid. 187-8]

Robert Durey Osborn
(1835- 1889) Major vid den bengaliska stabskåren.

”Genom honom gick, den mest sannfärdige och bästa muslimen om vilken Mohammedansk historia bevarats, bort.”

[Islam Under the Arabs, 1876, sid. 120]