Uppriktig väntan


Den Väntade Frälsaren

En av Imam Mahdis(AJ) namn är ”Den Väntade Frälsaren”. [Najm al-Sa’eb, andra del] Detta namn sägs till den som en del väntar på, och därmed kallas Imam Mahdi(AJ) för det eftersom Shiiterna väntar på hans(AJ) återkomst.

Gällande skälet till varför Imamen(AJ) har fått detta namn råder det många återberättelser från Imamerna(A), som en av dessa lyder enligt följande: ”En dag frågade någon Imam Baqir(A) om varför Allahs(SWT) sändebuds son, Imam Mahdi(AJt), har getts namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ’Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold i en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer att gå igenom många svårigheter men ändå vänta på honom(AJ). Detta samtidigt som många icke troende kommer att kalla hans(AJ) återkomst för lögn.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 30]

Förutom återberättelse har detta namn används även i olika åkallelser, som exempel läser vi i en del av duaa nudbah följande: ”Var är den ”Väntade Frälsaren” som kommer att dra upp de hjälplösa och deprimerande? Vart är ”Hoppet” som kommer att sätta stopp för tyranniet och förtrycket?” [Mafatih al-Jinan]

Väntans svårigheter

Det har återberättats från den heliga Profeten(S) två återberättelse som med jämförelse av dessa kan man förstå väntans svårigheter.

Profeten(S) sade: ”Den bästa gärningen är förberedelse.” [Majma’ al-Bayan, s. 297, Al-entedhar al-Qafnos, s. 278] samt även sade: ”Den bästa gärningen för mitt folk (ummah) är väntan på befrielse (faraj).”. [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 14]

Skälet till varför väntan är svår kan förkortas genom förklarning av fyra grundpunkter, nämligen följande:

1.    Prydnad genom rättvishet och fromhet
2.    Prydnad genom tålmodighet och stabilitet
3.    Innehavandet av religions grundläggande kännedom
4.    Att beriktiga och strida mot förtryck.

Dessa grundpelare måste uppfyllas för att den uppriktiga väntan skall råda. För att man skall uppnå dessa fyra steg, krävs en grundlig rannsakning, vilket kommer kräva mycket och vara svårt, men som i sin tur inte är omöjlig. Det är endast på det viset som man kan räkna sig själv från de uppriktiga väntarna, såsom Imam Sadiq(A) sade: ”Den som vill räknas av de uppriktiga väntarna måste bli tålmodig och lära sig den islamiska etik och moralen.”. [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 14]

De uppriktiga väntarna

I återberättelserna har tålmodighet, stabilitet i religionen och moralen räknats som specifika egenskaper till de uppriktiga väntarna.

Profeten(S) för att berätta om de uppriktiga väntarnas ställning sade till sina följeslagare att: ”Ni är mina följeslagare, medan mina syskon kommer att komma i slutet av livet. Var och en av dessa har mer än den som håller eld i sin handflata varit tålamodig och stabil i sin religion. Sannerligen är de ljus av vägledning under mörka nätter.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 124]