Ståtliga Moraliska Egenskaper

Jabir har sagt: ”Jag har hört Imam Hassan(A) säga: Ståtliga moraliska karaktärsdrag är följande tio saker. Det är en tungas sanningsenlighet, uppriktighet i mod, att skänka till tiggaren, gott uppförande, belöning för en tjänst, bevara släktskapsbandet, skydda grannen, en väns rättighet, underhålla en gäst och över dessa är anständighet.”[1]

En dag vände sig Mu’awiyah till Imam Hassan(A) och sade:

-O Abu Mohammad, jag har inte hittat någon som kan ge mig svar på tre egenskaper.

-Vilka är de?

-Manlighet, generositet och mod.

-När det gäller manlighet, bör människan ställa tillrätta angelägenheterna av sin religion, … , sprida salam(fredshälsningar), och visa tillgivenhet för människor.

– När det gäller generositet, bör människan ge innan han frågar och utföra tjänster frivilligt, och ge mat vid lämplig tidpunkt.

– När det gäller mod, skall människan försvara sin granne, stå emot motgångar, och ha tålamod under svårigheter.

En man kom till Imam Hassan(A) och frågade honom(A):

-O son till Guds Sändebud(S), vem är den bäste bland folket?

-Han som låter folk ta del av hans utkomst.

-Vem är orättfärdigast av människorna?

-Han som inte delar med sig av sin utkomst. [2]

Synder:

Imam Hassan(A) har sagt: ”Tre synder förstör människan. Dessa är högmod, girighet och avund. När det gäller högmod så förstör det religionen, och Iblis, satan blev fördömd för detta. När det gäller girighet, är det själens fiende, och på grund av det skickades Adam(A) ut ur paradiset. När det gäller avundsjuka, är det en pionjär för onda gärningar, och på grund av det dödade Qabil (Kain), Habil (Abel).

[1] Al-Ya’qubi, Tarikh, vol. 2, sida. 201.
[2] Ibid, sida. 202.

Utan tvekan är dessa synder som Imam Hassan(A) har uppmanat människorna att undvika, och vars skador han(A) har gett några exempel på, ursprunget till brott och upphovet till synder.