Sociala aspekter i Fatimas(A) liv

Fatima(A) [1] är den enda felfria kvinnan bland Profetens(S) folk (ummah). Ur tillbedjan och dyrkans aspekt förelåg hon i höjdpunkten, och ingen annan kan uppnå hennes nivå. Förutom att Fatima(A) är en förebild för världens alla kvinnor och män vad gäller moral (akhlaq) och tillbedjande, så var hon även en förebild vad gäller sitt lärorika, politiska och samhälleliga livssätt. Om man studerar hennes sätt i de nämnda aspekterna så kan man grunda basen till ett sunt liv enligt de äkta religiösa och koraniska värderingarna. Med andra ord kan Fatima(A), den enda dottern till den storsinnade Profeten(S), vara en förebild i såväl individuella som samhälleliga aspekter av livet, även för dagens alla muslimska kvinnor. Detta speciellt med tanke på hur det ser ut idag, då absurdhet, identitetskris och tygellöshet förekommer. Utveckling av kunskap, teknologi samt den snabba och tillgängliga kommunikationstekniken har omvandlat världen till en liten by. I det skedet formas lustiga begär på dess olika moderna sätt, vilket attackerar muslimska mäns och kvinnors tankar. Detta leder till ett stort behov hos oss att få hjälp av Islams största kvinnas tankesätt, som en förebild för att kunna hitta den sanna vägen bland dagens träskiga materialistiska vägar.

Av Fatimas(A) roll i samhället kan man nämna att hennes politiska ställningstagande efter Profetens(S) bortgång och vid sammanträdet vid Saqifa [2], samt hennes försvar av Imam Ali(A), har en stor betydelse. Istället för att Fatima(A) skulle välja att isolera sig p.g.a sorgen efter sin kära fars bortgång gick hon ut i samhället. Fatima(A) kämpade med att ge tillbaka kalifatet till den behörige genom att besöka ”al-Ansar”-familjerna (hjälparna – Medinas muslimer) och ”mohajerin” (utvandrarna – Meckas muslimer). Fatima(A) visste om att religion inte begränsas till dyrkan, utan att den även omfattar politiken och allt som kan påverka folkets liv i ett samhälle. Därför kämpade hon och tålde så mycket olägenheter och smärtor på denna väg. Precis som Profeten(S) försökte hon vägleda folk och övertyga dem om att lämna kalifatet till den mest behörige. Ur Fatima Zahras(A) synvinkel, om inte ett islamiskt styre existerar kan inte religion omfatta folkets liv och inte heller skulle folket kunna vara trogna till det styret. För att ett sådant styre skall kunna upprättas måste folket ha ett gudomligt kalifat, annars kan det inte verkställas. Detta eftersom om ett samhälles härskare inte är rättvis och duglig kommer inte religionens regler att följas, utan religionen kommer snarare bli som en leksak i politikens händer. Å andra sidan hade Fatima(A) en stor roll vid försvaret av och stödet till Imam Alis(A) wilaya (islamiskt statsstyre). Detta förekom genom hennes belysningar med vilka hon kunde bevara Imam Alis(A) namn levande i folkets minne. Till exempel så avslöjade hon konspirationerna som förekom för att hindra Imam Ali(A) från att få kalifatet. Fatima(A) betonade på relationen mellan politik och religion genom sina egna bestämda och tydliga ställningstaganden vid försvaret av wilaya-konceptet samt Imam Alis(A) rätt till det. Med det har Fatima(A) försvarat ett av de unika och rena religiösa målen som förekommer i Koranen och Profetens(S) sunnah (traditioner). Precis som sin far och make visade hon aldrig någon svaghet i att alltid vara på rättvisans sida.

[1] (A) står för alayha as-salam vilket betyder ”frid vare med henne”.