Manipulerandet av folkets tro

Dessa är namnen på de personerna i Islams tidiga historia som påstods vara Imam Mahdi(AJ). Ett antal okunniga människor accepterade dessa påståenden och betraktade dem som den utlovade Imam Mahdi(AJ). Emellertid har de flesta av dessa grupper försvunnit och det återstår inget mer än vad som finns nämnt i historieböckerna. Sedan dess har ett antal individer som tillhör Hashimi eller icke-Hashimi klanerna från olika regioner och länder i världen vuxit fram och påstått sig vara den utlovade Imam Mahdi(AJ). Historiskt har sådana krav lett till uppror och revolutioner, med mycket blod och förstörelse av människors liv.
Utifrån dessa händelser, i samband med framträdanden av falska frälsare, kan man anta att ämnet Mahdiism och framträdandet av en gudomlig frälsare var bland de väletablerade religiösa sanningarna hos muslimerna, som otåligt väntade på återkomsten av Imam Mahdi(AJ). De ansåg också hans seger och hans fienders nederlag som nära överhängande. Sådana förväntningar hos människorna blev den viktigaste källan för vissa ambitiösa och listiga individer att manipulera deras enkla och rena tro – en tro som härrörde ur den Islamiska uppenbarelsens lära – och göra anspråk på titeln som Imam Mahdi(AJ). Det är troligt att vissa av dessa personer inte hade någon ond plan och bara ville ställa till rätta de oförrätter som begåtts mot folket. I själva verket gjorde vissa av dem inte ens anspråk på att vara den utlovade frälsaren. Snarare var det vanliga människor som på grund av okunnighet, oacceptabla levnadsförhållanden och otålighet gällande deras förväntningar på Imam Mahdis(AJ) återkomst, tog dessa falska frälsare för att vara den väntade Imam Mahdi(AJ).

Förfalskning av återberättelser

Det var, tyvärr, dessa förutsättningar som orsakade spridningen av de återberättelser som beskriver och hyllar Imam Mahdi(AJ) och som förutspår tecknen på hans återkomst. Dessa återberättelser godtogs utan kritisk granskning och rapporterades i böckerna. En opartisk rättslärd kan upptäcka dessa påhittade återberättelser genom att åta sig att undersöka de historiska händelserna kring uppkomsten av dessa pseudo-Mahdis och sedan undersöka hadith samlingar som behandlar Imam Mahdi(AJ) egenskaper. Så är till exempel fallet med den återberättelse där Profeten(S) säger följande:
”Världen kommer inte att upphöra förrän Gud sänder en man från min familj, vars namn kommer att vara samma som mitt, och vars faders namn kommer att vara samma som min faders. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet efter att den fyllts med orättvisor och förtryck.” [Fusul al-muhimma, sid. 274]

I denna återberättelse sägs det att Imam Mahdis(AJ) far innehar samma namn som Profetens(S) fader, det vill säga Abdullah. Detta strider mot många återberättelser som nämner att Imam Mahdis(AJ) fader heter Hassan. Därför är det möjligt att hävda att denna återberättelse cirkulerade bland dem som ansåg Mohammad ibn Abdullah ibn Hassan vara Imam Mahdi(AJ). De måste ha lagt till följande mening ”vars faders namn kommer att vara samma som min faders” till den ursprungliga återberättelsen. Detta stöds av de uttalanden som Mohammad ibn Yusuf gjorde i sin bok med titeln: al-Bayan. Han skriver att Tirmidhi återberättar samma tradition i sin sammanställning utan att nämna meningen ”vars fader … ”. Abu Dawood rapporterar också samma återberättelse utan denna tillagda mening.
I en annan återberättelse nedtecknad av Abu al-Faraj i hans Maqatil al-talibiyyin, sägs det att Abu Huraira uppges ha hört Profeten(S) säga: ”Sannerligen, kommer namnet på Imam Mahdi(AJ) vara Mohammad ibn Abdullah, och han kommer att lida av ett talfel.” [Dhakha’ir al-’uqba, sid. 206] Denna återberättelse är också en förfalskning av dem som stödde Mohammad ibn Abdullah ibn Hassans anspråk på Mahdiism. Det sägs att han hade svårt att tala och kunde knappt uttala vissa ord. Hans anhängare tog denna defekt för att vara ett tecken på Imam Mahdi(AJ) och förfalskade en återberättelse med avseende på detta.

Abbasiderna hittade också på återberättelser för att stödja sina anspråk på den dominerande roll som förutspåtts angående Imam Mahdi(AJ). Enligt en av dessa traditioner, återberättade Ibn Abbas från Profeten(S) att denne sade till Abbas, hans farbror: ”Vid tidernas slut kommer det att komma en Imam Mahdi(AJ) bland er genom vilken rätt vägledning kommer att spridas och vilseledningens eldar släckas. Sannerligen påbörjade Gud denna angelägenhet med oss och kommer att slutföra den genom din avkomma.” [Dhakha’ir al-’uqba, sid. 206. Se även al-Sawa’iq al-muharriqa, sid. 235]

I en annan återberättelse rapporterar Ibn Abbas att Profeten(S) sagt: ”Från oss, Ahl al-Bait(A), kommer al-Saffah, al-Mundhir, al-Mansur och al-Mahdi att resa sig. Imam Mahdi(AJ) kommer att vara bland ättlingarna till min farbror Abbas.” [Yanabi al-Mawaddah, vol. 1, sid. 57] Det råder föga tvivel om att dessa återberättelser tillverkades av abbasiderna.
En återberättelse är relaterad från Imam Ali(A) angående uppkomsten av svarta fanor från Khurasan. ”Bland dessa fanor är Guds kalif, Imam Mahdi(AJ).” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 27]

Även denna tycks vara fabricerad av Abbasiderna eller anhängare av Abu Muslim Khurasani eftersom Imam Mahdi(AJ) inte kommer från Khurasan, och de svarta fanornas emblem hörde ihop med Abbasiderna. Det finns många andra återberättelser som uppenbarligen skapades av de Abbasidiska hycklarna för att ge stöd för deras sak.
Generellt sätt, för att kunna ge legitimitet till något anspråk av någon pseudo-Imam Mahdi(AJ), förfalskades återberättelser som kunde spåras tillbaka till självaste Profeten(S) och spreds bland anhängarna. Följaktligen fanns det knappast några framträdande ledare för vilka det inte fanns några återberättelser som stöd för att främja Mahdiism. Problemet var att många av dessa personer hade dött. Men deras anhängare vägrade att acceptera deras död som verklig. Därför fabricerades återberättelser som berättade att deras revolution skulle inledas efter deras död och vid deras återvändande till livet när Gud befallde dem till detta. Al-Fadl ibn Musa rapporterar en återberättelse där Imam Sadiq(A) frågades följande av Abu Said Khurasani: ”Varför är han (dvs. Imam Mahdi(AJ)) känd som Qaim (framträdaren)?” Imamen(A) sade: ”För han kommer att återuppstå efter sin död. Han kommer att resa sig inför en viktig uppgift, beslutad av Gud, den Upphöjde.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 34]

Sannerligen, var denna återberättelse påhittad av Waqifiyya, som trodde att Imam Kadhim(A) inte hade dött och skulle återvända som den utlovade Imam Mahdi(AJ). Dessutom är det troligt att den hittades på av dem som trodde att Imam Askari(A) hade dött, men som senare skulle komma för att etablera ett rättvist samhälle.

I själva verket, när det gäller vetenskap kring återberättelser, är kedjan av återberättare svag, eftersom den omfattar en person vars tillförlitlighet ifrågasatts. I en liknande återberättelse med en viss variation frågade Abu Said, Imam Sadiq(A) följande:
”Är Imam Mahdi(AJ) och Qaim (framträdaren) en och samma person?” Imamen(A) svarade: ”Ja.” Abu Said fortsatte med att fråga: ”Varför är han känd som Imam Mahdi(AJ)?” Imamen(A) svarade: ”Därför att han kommer att vägleda till de dolda tingen.” ”Varför är han känd som Qaim (framträdaren)?” Imamen(A) sade: ”Därför att han kommer att återkomma efter sin död, dvs., död i folkets minne att han kommer att återkomma för det stora ändamålet.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 28]

Det är uppenbart att de två återberättelserna är en och samma. I den andra återberättelsen tolkas döden som en död gällande hågkomsten om hans namn.
Tron att Imam Mahdi(AJ) kommer att dö och sedan resa sig för att inleda sin revolution, accepterades av vissa människor som också var ansvariga för att hitta på återberättelser för främjandet av deras tro. Således ställdes följande fråga till Imam Sadiq(A): ”Finns det något exempel på Qaim (framträdaren) i Koranen?” Han sade: ”Ja. På ett ställe i Koranen, tas det upp om ägaren av åsnan, vars död orsakades av Gud, och sedan förde Gud honom tillbaka till livet.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 242]

I en lång återberättelse rapporterar, Mu’awiyah son till Abu Sufyan, från Profeten(S):
Profeten(S) sade: ”Efter min död kommer en ö vid namn Andalusien att besegras. Därefter kommer en armé av icke troende att övermanna dem … Vid detta tillfälle kommer en man bland ättlingarna av Fatima(A), Profetens(S) dotter, att resa sig från den avlägsna regionen Maghrib. Han kommer att vara Imam Mahdi(AJ), Qaim (framträdaren). Han är det första tecknet på Stunden.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 147] Denna återberättelse hittades troligen på av Isma’iliterna som grundade en stat i Maghrib (Nordafrika). Många sådana återberättelser har enbart en återberättare och därför kan informationen i dem inte betraktas som tillförlitlig. Ännu viktigare är, i jämförelse med de många återberättelser om Imam Mahdi(AJ) som rapporterats oavbrutet, att dessa traditioner inte är trovärdiga över huvudtaget.

Källa: Al-Imam al-Mahdi, The Just Leader of Humanity. Skriven av: Ayatullah Ibrahim Amini, kapitel 2, “the Pseudo-Mahdis”.