Imamens(AJ) tapperhet

Imam Mahdi(AJ) är den modigaste och tappraste bland folket. När det gäller styrka, makt, mod och djärvhet, är han lik sin förfader, Profeten Mohammad(S). Profeten(S) ryckte upp de polyteistiska makterna, krossade ignoransens och förtryckets rötter och tillkännagav människans rättigheter och heder. Profeten(S) reste sig mot de förtryckande härskarna och Islams fiender, vars enda syfte var att förstöra och förnedra Guds ädla religion, och besegrade dem alla. På samma sätt kommer Imamen(AJ) att utföra samma typ av revolution. Han kommer att låta förtryckarna och rebellerna få smaka på sin egen medicin. Med en fast beslutsamhet, utan dröjsmål, kommer han att återinföra storhet och heder till Islam utan att, under några som helst omständigheter, ge efter för någon form av svårighet eller smärtsamma omständigheter på grund av svaghet eller bristande ställningstaganden.

Imamens(AJ) ståndaktighet

Den väntade Imamen(AJ) är bland de mest ståndaktiga försvararna av sanningen. Hans försvarande och undsättning av de förtryckta och nödställda är större än någon annan. Ingen form av kritik hindrar honom från att förmedla och etablera sanningen.
Imamens(AJ) förfäder stod upp för sanningen och visade prov på ståndaktighet i närvaron av orättvisor, och medverkade genom uppoffring för samhällelig rättvisa bland folket. Imam Mahdi(AJ) besitter också denna egenskap.
När världen en dag blir belyst av den Väntades(AJ) återkomst och mänskligheten gynnas av Imamens(AJ) ankomst, kommer han att återuppliva alla aspekter av sanning och förgöra all form av bedrägeri, falskhet och förtryck.

Imamens(AJ) generositet

Den väntade Imamen(AJ) är den mest generösa och barmhärtiga av alla människor. Återberättare av återberättelser är eniga om att han(AJ), under sitt styre, kommer att fördela Guds gåvor och uppehälle bland samtliga fattiga, till en sådan grad att inte en enda fattig och behövande person kommer att kvarstå på denna jord; denna fördelning kommer att vara så rättvist genomförd att, en  person som önskar betala sin zakat till en lämplig person inte kommer att finna en enda person i behov av allmosor. En del av dessa traditioner presenteras här nedan:

1. Abu Saeed Khudri har återberättat att Profeten(S) sade följande angående Imamens(AJ) företeelser:
”En man kommer fram till honom och frågar, ’O Imam Mahdi(AJ)! Skänk mig! Skänk mig!’ Imamen(AJ) svarar då med att fylla dennes utensilier till den grad denne orkar bära.” [Yanabiul Mawaddah, s. 431]

2. Ibne Asakir har citerat Profeten(S) säga följande:
”Under den sista tidsåldern kommer det att komma en ställföreträdare som kommer att ha en förmögenhet av rikedomar.” [Tarikh, Ibne Asakir, vol. 1, s. 186] Det finns även andra återberättelser som bevisar att Imamen(AJ) är ett hav av nåd och generositet och återberättelser som nämner hur han kommer att behandla folket med vänlighet och favörer och rädda dem från underkuvande hunger och förlust, samt sprida fred, bekvämlighet och överflöd bland dem.