Imamens(A) egenskaper

 

Imam Ali(A) var en man som besatt och visade de bästa personliga egenskaperna som en människa är kapabel att uppnå. I livets samtliga områden lämnade han efter sig en modell av vilken hans anhängare kunde lära sig av och ha som förebild. Den fromma Profetens(S)sade till Imam Ali(A): ”O Ali, du kommer att bli inblandad i svåra konflikter, men du kommer att gå segrande ur dem pga. sju egenskaper som du och ingen annan människa besitter: Du är den första som trodde på mig, den bäste i krig, den mest kunnige av alla i kännedomen om Allahs(SWT) tecken, den mest lojala mot Allahs(SWT) plikter, den mest barmhärtige gentemot människorna, den mest förmögna att ge rättvis dom och den bäste inför Allahs(SWT). Här nedan avser vi att försöka lista upp några av Imam Alis(A) enastående meriter.

1.    Hans tro och förtroende till Allahs(SWT) och till den heliga Profeten(S).

Imam Ali(A) var den första mannen som blev muslim [efter Profetens(S) uppenbarles, övers. anm.]. Den heliga Profeten(S) har sagt: ”Änglarna välsignade mig och Ali i 70 år för att vi under en period var de enda som reciterade trosbekännelsen”. Han har även sagt: ”Ali var den första som trodde på mitt budskap, och han ska vara den första som hälsar mig på domedagen. Han är den bäste bekännaren av sanningen. Han är de troendes Mästare.”

2.    Hans kunskap

Den heliga Profeten(S) sade: ”Ali är den mest lärda bland mitt folk och han är den mest kapabla till att utfärda domar efter mig”. Imam Ali(A) var överlägsen i kunskapens alla områden. När han blev Kalif tog han på sig Profetens(S) mantel och turban, gick till moskén och satte sig på predikstolen. Efter att ha prisat Allahs(SWT) och gett vägledning till människorna, knöt han samman sina fingrar och lade dem på sin mage och sade till åhörarna med en beslutsam röst: ”Fråga mig innan ni förlorar mig, fråga mig för att jag har kunskapen om de som levde före er och de som kommer att leva efter er. Jag kan döma Toras folk efter deras egna Tora, Evangeliets folk ur deras eget evangelium, Psalmens folk ur deras egna psalmer och Furqans (Koranens) folk ur deras egen Koran. Genom Allahs(SWT) har jag fått kunskap om Koranen och dess tolkning, bättre än alla som påstår sig ha kunskap om det.”

3. Hans mod
Imam Ali(A) var alltid i fronten i de krig som utkämpades för Islams överlevnad och han ledde muslimerna till seger i många slag. Han var en mäktig soldat och härförare och han var segraren i slaget vid Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar och Hunain.

Han var inte endast oövervinnlig på slagfältet utan han var också en förebild för sina vänner och fiender på hur de skulle uppföra sig i krig. Hans uppförande med sina medmänniskor var vänligt och han tvekade aldrig att säga eller att göra något för Islam, oavsett hur stort motståndet var.

4. Hans vältalighet
Imam Ali(A) behärskade det arabiska språket mycket väl. Han skrev flera olika böcker och uppställde den heliga Koranen. Dessutom reglerade han det arabiska språkets skrift och grammatik. Några av hans föreläsningar och tal är samlade i boken ”Nahjul Balagha” vilken består av de bästa exemplen i arabiskt tal.

Imam Alis(A) liv var fullt med händelser som bevisar hans överlägsna meriter och hans position som den främste bland muslimerna efter Profeten(S). Ingen annan kompanjon uppnådde denna höga nivå eller hade sådana egenskaper.

Här nedan kommer vi att i kortfattad form lyfta fram några av hans livs höjdpunkter:

Hans uppförande vid  Zul-A’shira
När den heliga Profeten(S) fick uppdraget av Allahs(SWT) att predika för sina anhöriga, kallade han dem för att samlas och äta en måltid tillsammans. Efter måltiden introducerade han Islam för dem och frågade dem om någon skulle vilja hjälpa honom i hans uppdrag. Ingen ställde sig upp, förutom Imam Ali(A) trots sin dåvarande unga ålder. Då sade Profeten(S) till honom: ”O Ali, du är min bror, min förtroendeman, min hjälpare, min arvtagare och min efterträdare.”

Under den tiden då hans egen familj inte var beredda att tro på honom, fick Profeten(S) garantin av Allahs(SWT) att han skulle få det livslånga stödet från Imam Ali(A). Hans uppoffring under utvandringens natt när Profeten(S) bad alla muslimer att lämna Mecka och utvandra till Medina för deras egen säkerhet, fick han ordern att han också skulle utvandra. Såsom han blev beordrad att göra, bad Profeten(S) Imam Ali(A) att sova i hans säng, medan han då lämnade huset i hemlighet.

Trots att Imam Ali(A) var medveten om att han då skulle kunna bli mördad istället för Profeten(S) så tvekade han inte att göra det han blivit ombedd att göra. Qurayshs planering om att kollektivt mörda Profeten(S) var därmed stoppad:

”Det finns också den människa som är beredd att offra sig själv för att vinna Guds välbehag. – Gud ömmar för Sina tjänare.” (Surah Baqarah, 2:207)

Hans uppfyllelse av den heliga Profetens(S) plikter i Mecka
Många människor i Mecka brukade lämna sina värdesaker hos den heliga Profeten(S) pga. det goda ryktet om hans ärlighet.

Även hans fiender litade på honom gällande denna fråga. När han lämnade Mecka för att utvandra till Medina bad han Imam Ali(A), som var den enda personen som Profeten(S) litade på, att lämna tillbaka värdesakerna till dess ägare. Imam Ali(A) var dessutom den som anförtroddes plikten att ta med Profetens familj till Medina.

Imam Alis(A) goda rykte i Yemen
Den heliga Profeten(S) hade sänt Khalid bin Al-walid till folket Bani Jadhima i Yemen för att kalla dem till Islam.

Dock överskred Khalid sin order och förklarade krig mot folket trots att de hade accepterat Islam. För att rätta till felet och skadan som Khalid hade orsakat sände Profeten Mohammad(S) Imam Ali(A) till Yemen. Imam Ali(A) uppförde sig väldigt vänligt med människorna där och ersatte dem för deras förluster genom att dessutom betala dem mer än vad de krävde och bad om. Det var hans tal och handling som var orsaken bakom hela Yemens konvertering till Islam. Endast när folkets tro var stark återvände han till Medina.

Imam Ali(A) – muslimerna fanbärare i Khaybar
Under striden i Khaybar hade muslimerna stora svårigheter att besegra en av de judiska befästningarna trots många försök med olika härförare. Imam Ali(A) var närvarande men kunde inte delta i striden pga. en svår ögoninflammation. Slutligen sade den heliga Profeten(S): ”Imorgon ska jag ge fanan till en man som Allah(SWT) och Hans apostel älskar. Han flyr inte från strid och kommer inte att återvända innan Allah(SWT) har skänkt oss seger genom hans händer.”

Muslimerna väntade ivrigt på den kommande dagen, då var och en av dem ville vara den som  Profeten(S) skulle välja för att utföra uppdraget. Dock ropade Profeten(S) på Imam Ali(A) och behandlade hans ögoninflammation genom att stryka över hans ögon men sin egen saliv. Imam Ali(A) gick då in i striden med ett sådant mod att ingen kunde stå i hans väg.

Han återvände inte förrän han erövrade varje del av fortet och lett muslimerna till total seger.

Uppläsandet av Koranverser i Mecka
Profeten(S) sände med Abu Bakr en skrift som innehöll de första 40 verserna ur Surat at-Tawbah till Mecka för att han skulle läsa dessa under pilgrimsfärden (Hajj). Men ängeln Gabriel kom då och sade till Profeten(S): ”Allah sänder sina hälsningar till dig och meddelar dig att koranverserna endast bör skickas av dig eller av en man från dig”. Då skickade Profeten(S) omedelbart Imam Ali(A) för att ta över uppgiften ifrån Abu Bakr med att presentera koranverserna. Imam Ali(A) avslutade därmed sin uppgift och läste upp verserna som framförde ett viktigt budskap om att muslimerna inte längre kunde tolerera att avgudadyrkarna var Meckas folk.

Utnämningen i Ghadir Khum där Profeten(S) efter sin sista pilgrimsfärd fick ett budskap från Allah(SWT) om att han skulle informera människorna om att Imam Alis(A) skulle efterträda honom. På en plats som kallades för Ghadir Khum höll Profeten(S) ett tal som sammanfattade hela hans uppdrag. På slutet av talet sade han:

”Den som jag är mästare till är Ali mästare till. Det finns inget tvivel på att alla närvarande förstod budskapet, fastän många inte följde det pga. deras girighet efter makt och deras avundsjuka på Imam Ali(A).