Imamens(A) egenskaper

Många historiker nämner att Imam Ridha(A) var brun eller mörkbrun till utseendet. Imamen(A) var av normal längd och liknade sin förfader Mohammad(S), Allah’s(SWT) Profet. Imam Ridha(A) liknade sin förfader i hans karaktärsdrag och var lik Profeten(S) i hans förnäma moraliska egenskaper, vilka skiljde honom från andra profeter. Källor: Akhbar al-Diwal.Al-Shaykhani al-Qadiri, al-Sirat al-Sawi fi Manaqib Al al-Nabi, p. 199.Al-Durr al-Nazïm, p. 210.

Inskriptionen i hans Ring
Inskriptioner och ord inristade i en ring brukar oftast representera människans lust eller begär. Följande ord var inristade i en av Imam Ridha(A) ringar:Wali Allah (Allah(SWT) vän).Imamen(A) hade en annan ring där följande ord var inristade:Al-Izzah Lillah (All makt tillhör Allah(SWT)).Dessa inskriptioner representerar Imam Ridhas(A) stora kärlek och gudsfruktan till Allah(SWT), den Högst Uppsatta, och hans angelägenhet att hålla fast vid sin herre[1][2][3].

Hans barndom
Imam Ridha(A) växte upp i det mest upphöjda och mäktiga hushållet i Islam. Det var hushållet av Imamatet (religiösa ledarskapet) och kärnan av uppenbarelsen. Hushållet vilket Allah(SWT) lät upphöja och där Hans namn ständigt nämns. Imam Ridha(A) växte upp i detta ädla hushåll dominerat av avancerad Islamisk undervisning. Det var inom detta hushåll som de yngre respekterade och hedrade de äldre, och där de äldre visade medkänsla och barmhärtighet för de yngre, där förnäma moraliska egenskaper spreds. Det ända som hördes innanför väggarna var recitation av Allah(SWT) heliga bok och ingenting förutom goda gärningar och handlingar (som för människan närmare sin Herre) utfördes inom detta hushåll. Pedagoger är eniga om att detta hushåll är en av de viktigaste faktorerna för formandet av en person och uppbyggnaden av dennes karaktär. Om kärlek, vänskap, ädla vanor, bra seder, och vänliga ord dominerar ett hushåll, kommer barn att växa upp felfria, långt ifrån komplikationer och kluvna personligheter. Om ett hushåll är moraliskt fördärvat och fyllt av hat och avsky, kommer barn att bli invecklade och korrupta.När det gäller hushållet Imam Ridha(A) växte upp i, var detta det mest upphöjda hushållet i den Islamiska världen, eftersom det var kärnan av goda gärningar och ädla moraliska egenskaper. Det frambringade det bästa hos mänskligheten och uppfostrade Imamerna (Ledarna av sanning och rättvisa). I tillägg till ett hushåll, spelar även omgivningen en viktig roll i en människas uppväxt. När det gäller Imam Ridha(A) omgivning, växte han upp omgiven av de bästa av människor och rättslärda, som studerade hos hans fader Imam Kadhim(A). Alla intellektuella faktorer och hjälpmedel för en ädel utbildning var tillgängliga för Imam Ridha(A). Därför växte Imamen(A) upp inom denna ram av utbildning, precis som hans förfäder (Islams dyrbarheter) hade gjort.

Hans uppförande
När det gäller Imam Ridha(A) uppförande, var det lika underbart exemplariskt som hans förfäder, vilka fyllde sina själar och befriade dem från varje antydan till böjelse som avvek från sanning och verklighet. Imamens(A) uppträdande utmärker sig genom att stå fast vid sanningen och förbjuda falskheten. Ett exempel på detta uppförande är att Imam Ridha(A) beordrade Mamoon (den Abbasitiska Kalifen) att frukta Allah(SWT) och klandrade honom för hans uppträdande, vilket motsatte sig religionens principer.  Imam Ridha(A) uppförande gentemot sin familj och sina bröder i tron är ett annat exempel på ståndfastheten inför sanningen. Imamen(A) vände sig ifrån de som motsatte sig Allah(SWT) lagar. När Imamens(A) broder Zayden gång begick en handling som motsatte sig Allah(SWT) lagar, gav Imam Ridha(A) ett löfte inför Allah(SWT) att aldrig mer prata med honom.  Imamen(A) visade en stor respekt för sina barn, speciellt sin son Imam Jawad(A). Imam Ridha(A) tilltalade aldrig sin son med dennes förnamn, utan istället tilltalades han med ett smeknamn (Kunya). Imam Ridha har vid ett tillfälle sagt: ”Abu Ja`far (Imam Jawad(A)) skrev till mig, och jag skrev till Abu Ja`far. Imamen(A) tilltalade sin son med detta smeknamn för att han ville hedra och prisa honom [4].


Fotnoter:

[1]. Al-Durr al-Masluk, p. 139.
[2]. Al-Majjlisi, Bihar al-Anwar, vol. 12, p. 4.
[3]. Al-Durr al-Nazïm, p. 210.
[4]. Mu‘jam Rijal al-Hadïth, vol. 14, p. 283.