Imam(AJ) i heliga Koranen

1. Surah al Imran, vers 200
“Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.” [Surah al-Imran, 3:200]Hafiz Qanduzi Hanafi citerar Imam Baqir(A) sägandes följande angående den ovanstående Koranversen: “Ha tålamod gällande uppfyllandet av dina obligatoriska plikter och var ståndaktig mot dina fienders förtryck och håll fast vid kontakten med din väntade Imam Mahdi(AJ).” [Yanabayul mawaddat, sid. 506]Detta betyder att vi bör skapa ett band och förena oss med Imam Mahdi(AJ) och således hålla våra själar fästa vid honom. Denna mening ger oss en antydan att det bör finnas en uttrycklig övertygelse bland de troende angående Imamens(AJ) existens, och att det måste finnas en stark vilja (utan tvång) att offra sitt jag och liv i hans väg och således förbereda sig för jihad (heligt krig) i hans närvaro.

2. Surah al-Ahzab, vers 33

”Och Du sade, ’Allah vill rena er, O Profetens familj (Ahl al-Bait), från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.’” [Surah al-Ahzab, 33:33]Ibn Maajah citerar i sin Sunan, att Mohammad son till Hanafiyah och Imam Ali(A) sagt att Profeten(S) sagt:
”Imam Mahdi(AJ) är från vår Ahl al-Bait(A); utan tvekan kommer Allah(SWT) att förbättra hans Amr (regering) innan en natt förflutit.” [Sunan-e-lbne-Maajah, vol. 2, sid. 269. Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad vol. 1, sid. 84]Ali Muttaqi hindi hanafi har, i sin “al-Burhan” citerat Huzaifah Ibn Yaman. Enligt honom har Profeten(S) sagt:
”Om det inte återstår mer än en dag på denna jord, kommer världarnas Herre att förlänga denna dag tillräckligt länge så att en man från min familj erhåller makten.” [Al Burhaan-fee-alaamat Mahdi-e-aakhiruz-Zamaan, kapitel 2. Liknande ord har citerats av Abu Dawood i hans ”Sunan” vol. 2, sid. 131 Och av Ibn Arabi i Sharh-e-Tirmizi, sid. 74]
3. Surah al-Anbiya’, vers 105

I DEN bok av visdom efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden. [Surah al-Anbiya’, 21:105]Hafiz Qanduzi Hanafi har angående den ovanstående versen citerat Imam Sadiq(A) och Imam Baqir(A) sägandes:
”Detta är den Rättvise (Qaim, framträdaren) och hans följeslagare.” [Aqd-ud-dar, kapitel 7, sid. 217]Enda fram till idag har det aldrig hänt att Guds rättfärdiga tjänare har etablerat ett styre över hela världen. Inte heller under kalifernas tid. Vad mer kan sägas än att denna uppgift kommer att utföras av Imam Mahdi(AJ), den Väntade.

4. Surah al-Baqarah, vers 2-3
”DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, … ” [Surah al-Baqarah, 2:2-3]Hafiz Sulaiman Qanduzi Hanafi skriver i sin bok, Yanaabe’al Mawaddah, genom sin lärare som i sin tur citerar från Jabir bin Abdullah Ansari, att Jundal bin Junadah, en jude som kom fram till Profeten(S) och blev en muslim efter att ha fått ett svar på sin fråga. Efter detta frågade han Profeten(S) angående hans efterträdare (awsiya).
Profeten(S) började att återberätta namnen på hans efterträdare till han sade:
” … efter honom (Imam Askari(A)) är hans son Mohammad(AJ), som kommer att kallas för ’Imam Mahdi(AJ)’, ’Qaim (framträdaren)’, och ’Hujjat (beviset)’. Han kommer att gå i fördoldhet (ghaibat). Efter detta kommer han på nytt framträda. När han återkommer (och utför en revolution) kommer hela världen att fyllas med rättfärdighet och rättvisa, då den tidigare hade varit full av orättvisa och förföljelse. Hur lyckliga och värdiga prisning är inte de människor som kommer att arbeta med tålamod och ståndaktighet under hans fördoldhet. Hur lyckliga och värdiga prisning är inte de människor som klamrar sig fast vid hans (Imam Mahdi(AJ) och alla övriga Imamers(A)) kärlek. Dessa är de människor som Gud, i Sin bok, har beskrivit som ’Hodal-lil-mottaqin’ (en vägledning för de som är medvetna om, och fruktar Gud) … ” [Yanaabe’al Mawaddah]

”Mottaqin” (de Gudsmedvetna), är de som har tron på Imam Mahdi(AJ), och ”ghaib”, är han(AJ) själv. Detta då det är känt att ”ghaib” är något som inte kan uppfattas med de fem sinnena. Såsom ”ghaib” refererar till att Gud inte kan uppfattas med de fem sinnena och även ”Livet efter detta” som också är en ”ghaib” är dolt för de fem sinnena, på samma sätt är också ImamMahdi(AJ) ”ghaib” (fördold). Under Imamens(AJ) fördoldhet, kommer ingen att kunna se honom, och om någon gör det kommer denne att misslyckas med att känna igen honom. Det är endast ett fåtal som kommer att få äran att se honom:
 Den store rättslärde Seyyed Hashim Behrani (i sin bok ”Gayatol maram”) citerar boken ”Al-Manaqib”, skriven av Faqih Abul Hassan ibn Shaazan, som i sin tur återberättat från Ibn Abbas att:
(Ibn Abbas inleder en lång återberättelse av vilken endast en del återges här nedan)
”Jag hörde Profeten(S) säga: ”Den som är nöjd med min kärlek, lydnad och förmyndarskap bör acceptera wilayat (kärlek, lydnad, förmyndarskap) av Imam Ali(A) och de Imamer(A) som kommer att komma från hans avkomma, då de är skattkammare och beskyddare av min kunskap.” Vid detta tillfälle reste sig Jabir ibn Abdullah upp och frågade: “O Guds Sändebud(S), vilket är Imamernas(A) antal?” Profeten(S) svarade: ”O Jabir, må Gud skänka sin nåd över dig, då du har frågat mig om fulländningen av Islam.” Sedan sade han(S), ”De är samma antal som de källor vilka vällde fram för Moses(A) när han slog med sin stav på en klippa. Antalet källor är tolv.”
”… och då vällde tolv källor fram ur den …” [Surah al-Baqarah, 2:60]

5. Surah al-Fath, vers 28
”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro.” [Surah al-Fath, 48:28]Två Shafi’ lärda, Ganji och Shablanji, har sagt i sina böcker ”Al-Bayyan” och ”Noor ul-Absar”, angående tolkningen av ovanstående vers, att Said ibn Jubayr säger: ”Han är Imam Mahdis(AJ), avkomman från Fatimah(A).” [Al-Bayan fee Akbar-e-Sahibuz Zaman, sid. 73]

6. Surah al-Hadid, vers 17
”Tänk på hur Gud skänker nytt liv till jorden efter dess död! …” [Surah al-Hadid, 57:17]Hafiz Qanduzi Hanafi säger: “Enligt Salman ibn Mustaneer, sade Imam Baqir(A) följande angående denna vers:
”Gud, den Allsmäktige, kommer att skänka nytt liv till denna jord genom ”Qaim (framträdaren)” (den Rättvise). Han(AJ) kommer att etablera rättvisa och ärlighet på jorden. Då den dött på grund av tyranni kommer han återigen att ge liv åt den genom rättvisa.” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 514]

7. Surah Hajj, vers 7
”Den Yttersta stunden kommer – detta är höjt över allt tvivel …” [Surah Hajj, 22:7]Shafi’ juristen Abd Rahman ibn Abu Bakr Suyuti har i sin tolkning citerat Abu Said Khudri från Sunan Abu Dawood, att han skall ha sagt:
Profeten(S) sade: ”Qiyamat (Domedagen) kommer aldrig att komma förrän styret av vår Imam Mahdi(AJ) etablerats över hela världen …” [al-Durr al-Manthoor, sid. 50]Suyuti säger och Ahmad Ibn Hanbal citerar Abu Said Khudri att:
Profeten(S) sade: ”Jag ger er de glada nyheterna om Imam Mahdi(AJ). Gud, den Allsmäktige, kommer att sända honom till mitt Ummah vid en tidpunkt då meningsskiljaktigheter och anarki gått över styr. Han kommer då att fylla världen med rättvisa då den vid detta tillfälle kommer att vara fylld med orättvisa. Himlarna och jordens invånare kommer att vara nöjda med honom(AJ). Han kommer att fördela rikedom och egendom på ett anständigt sätt och med rättvisa. Någon frågade vad anständigt betydde? Profeten(S) svarade att det betydde rättvist. Han kommer att tillfredsställa och rena varenda hjärta i Profeten Mohammads(S) Ummah. Hans rättvisa kommer att vara så imponerande att han kommer att fråga om det finns någon som behöver rikedom. I gensvar till detta kommer enbart en man att ställa sig upp. Han kommer då att be denna man att gå till skatteförvaltaren och säga, Imam Mahdi(AJ) vill att du ger mig pengar. Skatteförvaltaren kommer be honom att plocka sina händer fulla, men när denna man försöker att placera dem i fickorna, skäms han över att se att de redan är fyllda. Han kommer att säga: ’Jag var den girigaste bland Profeten Mohammads(S) Ummah eftersom jag var svag i det som andra var starka i.’ Profeten(S) sade sedan att denne man kommer att vilja ge tillbaka denna rikedom, men detta kommer inte att mottas och han blir tillsagd att Imamen(AJ) inte tar tillbaka det som han(AJ) redan skänkt.”

8. Surah an-Noor, vers 55
”Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet …” [Surah an-Noor, 24:55]Allamah Nishapuri skriver följande, medan han förklarar versen ”De som tror på det som är dolt” [1]: Den väntade Imam Mahdi(AJ), angående vilken Gud, den Allsmäktige, i Sin vers i Koranen ”Wa’adal-laho … Fil ard” [24:55] har gett ett löfte och en återberättelse som vi fått reda på från Profeten(S) säger att:
”Om livet på jorden inte kvarstår längre än en dag, kommer Gud att förlänga denna dag till en sådan utsträckning att en man från mitt Ummah, vars namn är det samma som mitt, och vars smeknamn är det samma som mitt, kommer att genomföra en revolution. Han kommer att fylla världen med rättvisa efter att den varit fylld med tyranni och orättvisa.” [1]Anmärkningar:[1] Tafsir-e-Nishapuri – tryckt i marginalerna på Tafsir-e-Tabari. vol. 1 angående förklaringen av vers 5 i surah al Baqarah.

9. Surah al-Qasas, vers 5
”Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till Imamerna och göra dem till arvingar.” [Surah al-Qasas, 28:5]I sina böcker, ”tafseer al-Burhan” och ”Kashf ul-Bayan”, citerar Hanafi lärde Shaibani att Imam Baqir(A) och Imam Sadiq(A) har sagt:
”Denna vers är specifikt riktad till den regent (Sahib ul-Amr) som kommer att komma under den sista tiden och göra slut på varenda förtryckare och tyrann. Han(AJ) kommer att styra världen från öst till väst (betyder hela världen) och sedan omvandla jorden, som varit full av orättvisa, till en plats full av rättvisa och rättfärdighet.”

10. Surah ar-Rum, vers 4-5
”… Och under denna dag kommer de troende få glädjas åt Guds hjälp. Han ger Sin hjälp åt vem Han vill; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige.” [Surah ar-Rum, 30:4-5]Hafiz Qanduzi Hanafi, citerar Abu Baseer och Imam Sadiq(A) angående ovanstående Koranvers:
Imamen(A) sade: ”Vid tiden för Qaims (framträdarens) uppstigning, kommer de troende att bli tillfredsställda och glädjas av Guds hjälp.” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 511]Tolkningen av denna heliga vers och Koranens innersta mening är sådan att den enbart är känd för de med en djupt rotad kunskap, och dessa är medlemmarna i Profetens(S) familj (Ahl al-Bait(A)), eftersom Koranen steg ned i deras hem. Utöver detta kommer Guds fulla hjälp och fullständiga undsättning att vara tillgänglig, oavsett plats och sätt, för de troende enbart vid denna tid (dvs. tiden för återkomsten av Qaim, framträdaren). Således refererar denna vers till Imam Mahdi(AJ).

11. Surah Sad, vers 79-81
“[Iblees] sade: ’Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då de skall resa sig.’ [Gud] svarade: ’Du skall vara bland dem som beviljas en frist till den Dag vars ankomst är känd [bara av Mig].’”[Surah Sad, 38:79-81]En Shafi lärd vid namn Hamweeni har citerat Imam Ridha(A) genom Hassan ibn Khalid, att Imamen(A) skall ha sagt:
”’Illa Waqtil Maaloom’ (Den kända tiden) är dagen för vår Qaims (framträdares) resning.” Han tillfrågades: ”O son av Guds Sändebud(S), från vems familj är er Qaim (framträdare)?” Han svarade: ”Från den fjärde av min generations avkomma …” [Faraid us-Simtain, vol. 2]

12. Surah as-Saff, vers 9
”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [Surah as-Saff, 61:9]Hafez Qanduzi Hanafi citerar, angående den ovannämnda versen, att Imam Sadiq(A) har sagt:
”Vid Gud, denna vers kan inte förklaras förrän Qaim (framträdaren)(Imam Mahdi(AJ)) reser sig och genomför en revolution. Så vid tiden för Qaims (framträdarens) resning, kommer det inte att finnas en enda polyteist (mushrik) som inte kommer att ogilla denna revolution, och det kommer inte att finnas någon icke troende (kafir) som inte kommer att dödas. Detta kommer att ske till en sådan grad att om en förnekare gömmer sig själv i en sten, kommer denna sten att ropa, ’O troende, det finns en icke troende inne i mig så krossa mig och döda honom.’” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 508]

13. Surah as-Sajdah, vers 29
”Säg: ’Den Dag då avgörandet faller skall de som förnekade sanningen inte ha någon glädje av den tro [som de för sent kommer att bekänna] och de skall inte få något uppskov.’” [Surah as-Sajdah, 32:29]Angående ovannämnda koranvers citerar Hafiz Suleiman Qanduzi Hanafi, Ibn-e-Darraj som i sin tur citerar att Imam Sadiq(A) har sagt:
”Yaum al-Fath” (Segerns dag) är dagen då världen kommer att öppnas för Qaim (framträdaren) [Dagen då han(AJ) kommer att erövra världen] och ingen – som tidigare var icke troende – kommer att gynnas av hans ankomst och således acceptera tron. Men den som redan har tron på hans Imamat (Imam Mahdis(AJ) Imamat) och som väntade på hans revolution innan segerns dagar, kommer att gynnas av sin tro. Dennes värde och status kommer att öka i Gud, den Allsmäktiges ögon. Denna belöning kommer således att vara för vännerna och acceptanterna av ”wilayat” av Ahl al-Bait(A).” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 511]Den perfekta framgången och totala segern världen över, kommer enbart att erhållas på denna dag, och således tillämpas ordet ”Fath” (seger) enbart på denna dag, då framgången kommer att vara större än någon annan tidigare framgång.

14. Surah ash-Shura, vers 23
”Säg (O Mohammad): Jag ber er om ingen belöning för detta förutom kärlek till min familj.” [Surah ash-Shura, 42:23]Hakimi Haskani, en lärd ur Hanafi skolan, har citerat Ibn Abbas sägande: ”När denna vers kom ned frågade folket, ’O Guds Profet(S), vilka är dessa människor som Gud har beordrat oss att älska?’ Profeten(S) svarade: Imam Ali(A), Fatima(A) och deras båda söner, Imam Ali(A), Fatima(A) och deras båda söner, Imam Ali(A), Fatima(A) och deras båda söner.’ Han repeterade denna mening tre gånger.” [Shawahed ot-Tanzil, vol. 2, sid. 132]Det bör läggas på minnet att Imam Mahdi(AJ) är från Imam Alis(A) och Fatimas(A) avkomma. Således tillämpas även denna vers på Imam Mahdi(AJ) och därför ingår han bland de människor som prisats i denna vers.

15. Surah at-Taghabun, vers 8
”Tro därför på Gud och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Gud är väl underrättad om vad ni gör.” [Surah at-Taghabun, 64:8]Allamah Qabeesi säger att Hafez Abu Jafar Mohammad ibn Jareer Tabari (310 e.H.) har citerat Zaid ibn Arqam i boken ”Al-Wilayah”. Han sade:
”När Profeten(S) återvände från sin sista pilgrimsfärd (hajj) och nådde Ghadir Khum, beordrade han oss alla, trots att det var mitt på dagen och mycket varmt, att vandra mot ett par stora träd fulla av grenar och löv. Sedan ställde han sig upp och kallade till församlingsbön. Vi samlades och då gav Profeten(S) en mycket klar och vältalig predikan under vilken han sade: ”O människor, tro på Gud och Hans Sändebud(S) och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er].” [64:8] Sedan sade han: ”Detta ljus (noor) är inom mig och kommer sedan att vara i Imam Ali(A) och därefter i hans avkomma. Ända till det avslutas i Qaim, (framträdaren) (Imam Mahdi(AJ)).”

16. Surah at-Takwir, vers 15
”Men nej! Jag svär vid stjärnorna.” [Surah at-Takwir, 81:15]Hafiz Qanduzi Hanafi säger angående denna mening, att Hani och han återberättat från Imam Baqir(A) att denne sade:
”’Khunnas’ är den Imam som kommer att försvinna år 260 e.H. och träda in i fördoldheten. Därefter kommer han att åter visa sig som en tindrande stjärna.” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 515]”Khunnas” betyder någon som förblir dold. Förklaringen av denna vers är angående de stjärnor som försvinner medan de går ned vid horisonten. Tolkningen av denna vers handlar om Imam Mahdi(AJ) som försvann då Gud beordrade honom att träda in i ockultationen (fördoldheten) och när Gud kommer att beordra honom att åter visa sig, då han kommer fram som en tindrande stjärna. Denna återberättelse är ett mirakel av Imam Baqir(A) dåden pekar mot framtida och okända ting. Som vi alla vet, trädde Imam Mahdi(AJ) in i fördoldheten år 260 e.H., vilket är nästan hundra år efter Imam Baqirs(A) martyrskap.

17. Surah at-Tawbah, vers 33 & 36
”ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden.” [Surah at-Tawbah, 9:36]Seyyed Hashim Behrani skriver i sin bok ”Ghayatul Maram”, citerandes Faqih Abul Hassan Mohammad ibn Ali ibn Shazaan, som i sin tur citerar Ibn Abbas i hans bok ”Al-Manaqib ai miata min Tariqul ’ama”:
Ibn Abbas säger att han hörde Profeten(S) säga:
(ur en lång återberättelse)
”O människor som önskar känna igen Guds ställföreträdare efter mig bör erkänna Imam Ali(A). O människor,den som än önskar följa mig bör följa Imam Ali(A), och erlägga lydnad till honom och acceptera wilayat och förmyndarskapet av Imamerna(A) från min avkomma, eftersom de är skatter och förvaltare av min kunskap.” Efter detta reste sig Jabir upp och frågade: ”O Guds Sändebud(S), hur många Imamer(A) är det?” Profeten(S) svarade: ”O Jabir må Gud välsigna dig. Du har bett mig om att förklara Islam som helhet. Deras antal är lika med antalet månader och sannerligen är ’ ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret’ [9:36]. Sedan sade han: ”O Jabir, Imamerna(A) är också tolv. Den första av dessa är Imam Ali(A) och den sista är Qaim, framträdaren (Imam Mahdi(AJ)).” [Ghayaatul Maraam sid. 244]Det faktum att Profeten(S) jämförde de tolv Imamerna(A) med de tolv månaderna och sedan reciterade koranversen (9:36) och att den sista av dessa tolv är Qaim, framträdaren bevisar och vittnar på att tolkningen av denna vers handlar om de felfria Imamerna(A) och tolkningen av Profeten(S) är Koranens själ.
”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhälpare vid Guds sida.” [Surah at-Tawbah, 9:33]Hafiz Qanduzi Hanafi har citerat Imam Sadiq(A) angående ovanstående vers I den heliga Koranen:
”Vid Gud, denna vers kan inte förklaras förrän Qaim, framträdaren (Imam Mahdi(AJ)) reser sig och genomför en revolution. Så vid tiden för Qaims, framträdarens resning, kommer det inte att finnas en enda polyteist (mushrik) som inte kommer att ogilla denna revolution, och det kommer inte att finnas någon icke troende (kafir) som inte kommer att dödas. Detta kommer att ske till en sådan grad att om en förnekare gömmer sig själv i en sten, kommer denna sten att ropa, ’O troende, det finns en icke troende inne i mig så krossa mig och döda honom.’” [Yanaabe’al Mawaddah, sid. 508]Imamens(A) sägelse att ingen förnekare kommer att förbli utan att dödas, refererar till de fientligt sinnade och avundsjuka förnekarna angående vilka Koranen säger följande:
”… och sedan hårdnar i sin förnekelse …” [Surah an-Nisa, 4:137]Utöver detta finns det många återberättelser som visar att de förnekare som inte hyser fiendskap och hat för Islam och muslimer kommer att acceptera Islam som religion och Imam Mahdi(AJ) som Imam och efterträdare av Profeten(S). Angående Imam Sadiqs(A) återberättelse att stenarna kommer att tala; det bör inte vara en överraskning att stenar kan tala efter tron på Guds makt. Då Imam Mahdi(AJ) utvalts av Gud som Imam, bör det inte finnas något hinder i att Gud skänker honom ett sådant mirakel. Vem kan hindra Gud, den Allsmäktige, från att orsaka sådana ting att ske genom Imam Mahdis(AJ) händer? De händer genom vilka Gud kommer att Sin religion segrande över alla andra religioner. Talade inte småstenarna i Profetens(S) hand? Trots detta gjorde inte Gud Sin religion förhärskande över andra religioner vid denna tidpunkt. Därför bör inte detta komma som någon överraskning. Är det inte ett faktum att Gud skickade Sin profet Noa(A) för vägledning av hans folk, och trots det accepterade enbart ett fåtal hans tro trots hans långa uppdrag på 950 år.

18. Surah az-Zumar, vers 69
”Och jorden skall lysa med sin Herres ljus …” [Surah az-Zumar, 39:69]En lärd ur Hanafi skolan, Qanduzi, citerar Imam Ridha(A) i sin bok ”Yanaabe’al Mawaddah”, angående beskrivningen av ”Mahdi” och säger att Imamen(A) citerade följande vers: ”Så när han reser sig: ’kommer jorden att lysa med sin Herres ljus’ [39:69]Imam Ridha(A) har här citerat exakt samma vers i den heliga Koranen, vilken vittnar på att den sagda versen kommer att ske genom den fromma existensen av Imam Mahdi(AJ), den väntade.
Källa: ”Boken The Promised one in Quran”, skriven av: Sadiq Hussaini Shirazi