Imam Askari(A) och filosofen Ishaq al-Kindi

Vår 11:e Imam, Imam Hassan Askari(A) levde ett kortvarigt 28 årigt liv. I hans kortvariga liv, fick han uthärda mycket lidande i händerna på Abbasid kaliferna. Trots allt lidande och fångenskap i Samarra i Irak, drog många lärjungar fördel av hans Gudstillskänkta kunskap och blev senare lärda inom sina ämnen och områden. Imam Hassan al- Askari(A) diskuterade ofta med den tidens agnostiker angående Guds existens och nödvändigheten av profeter och imamer, dessa diskussioner gjorde att många ateister ändrade sina åsikter och konverterade till islam . Bland dessa konvertiter fanns Ishaq al-Kindi. Denna man var en stor filosof i Irak. Han samlade på verser ur den Heliga Koranen vars mening till synes var motsägelsefulla. Dessa verser samlade han och satte ihop till en bok kallad ”Motsägelser”.

Med detta ville han bevisa att Heliga Koranens skrift inte var Den Allsmäktige Allahs(SWT) ord. När nyheten om detta nådde Imam Hassan al-Askari(A), inväntade han möjligheten att få motbevisa Ishaq.

En dag, kom några av filosofens anhängare av slump till Hassan al-Askari(A). Imamen frågade dem: ”Är det någon bland er som kan hindra Ishaq al-Kindi från att slösa sin tid på fruktlösa försök att motbevisa den Heliga Koranen?”. Lärjungarna sade: ”Herre, vi är hans elever; hur kan vi protestera mot hans lära?” Imamen(A) manade de till att de åtminstone kunde förmedla till sin lärare det han ville säga dem.

De svarade Imamen(A) att de var villiga att samarbeta så gott de kunde i detta hänseende. Imam Hassan al-Askari(A) citerade då några verser ur den Heliga Koranen, som filosofen Ishaq al-Kindi tyckte var motsägande gentemot varandra. Imam Hassan Askari(A) förklarade då på följande vis:

”Er mästare tror att innebörden av några av orden i dessa verser endast har en mening. Men enligt det arabiska språket, har dessa ord även andra innebörder och betydelser, och när dessa tas i beaktande så finns det ingen motsägelse i innerbörden av helheten.

Därför är er lärare inte rättvis när han grundar sina invändningar och påståenden om motsägelser på ”felaktiga betydelser” när han själv väljer sådana verser”.

Imamen(A) tog sedan upp några exempel på sådana ord och förklarade deras mångtidighet på ett tydligt sätt så att eleverna otvivelaktigt begrep hela diskussionen och teorin om ord med flerfaldiga betydelser. När eleverna besökte Ishaq al-Kindi, och han fick ifrågasätta och diskutera följande punkter som eleverna hade framfört till honom via Imam Hassan Askari (A), blev han förvånad.

Han var en filosof som var öppen för diskussioner med sina elever, och därför lyssnade han på deras förklaringar. Varpå han sade: ”Det ni har argumenterat för är bortom er kapacitet, säg mig uppriktigt vem som har lärt er dessa punkter?”

Eleverna sade att det var deras egna reflektioner, men när han insisterade på att de omöjligt kunde ha tänkt ut det själv, erkände de att det var Imam Hassan al-Askari(A) som hade givit de argumenten för punkterna och förklaringen för Koranverserna.

Deras lärare nickade på huvudet och svarade: ”Ja, den nivån av kunskap är arvet av hushållet, och endast Hushållet av Profeten(S). Sedan bad han eleverna att sätta eld på alla hans böcker och skrifter som han hade skrivit.