Generositet och goda gärningar

Under tiden Imam Hassan(A) cirkulerade runt Ka’ba, frågade en man honom(A) om innebörden av begreppet ”generös”. Han(A) svarade honom och sade: ”Sannerligen har din fråga två betydelser: Om du frågar om skapelser, då är den generöse den som utför vad som är obligatoriskt för denne, och den girige är den som avhåller sig från att utföra vad som blivit obligatoriskt för honom. Men, om du frågar angående Skaparen, är Han(SWT) generös när Han(SWT) ger, och generös när Han(SWT) berövar. Om Han(SWT) ger en tjänare något, ger Han(SWT) honom det som inte tillhör honom, och om Han(SWT) berövar honom, så berövar Han(SWT) honom något som inte tillhör honom.” [1]

Han(A) har sagt: ”Den goda handlingen är den som inte föregås av åsidosättande och inte genomförs genom påminnelse. Att ge utan att bli tillfrågad är den största formen av rättfärdighet.” [2]

Snålhet

Imam Hassan(A) har sagt: ”Snålhet omfattar dåliga gärningar och brister, och skär av tillgivenhet från hjärtan.

Han(A) blev tillfrågad om snålhet, och svarade: ”Snålhet är då människan anser vad han spenderar som slöseri och vad han undanhåller som ära.” [3]

Ödmjukhet

Imam Hassan(A) har sagt: ”Den som är mest kunnig om sina bröders rättigheter och den som är bäst vid utförandet av dem, är den bästa av dem inför Allah(SWT). Den som visar ödmjukhet mot sina bröder i denna värld är nära Allah(SWT), bland de absolut sanningsenliga och bland anhängarna av Imam Ali(A).” [4]

Förlita sig på Allah(SWT)

Det sades till Imam Hassan(A), att Abu Tharr ofta sade: ”Fattigdom är mer älskvärt för mig än rikedom, och sjukdom är mer älskvärt för mig än välbefinnande.” Han(A) sade: ”Må Allah(SWT) vara barmhärtig mot Abu Tharr. Vad gäller mig säger jag: ”Den som förlitar sig på Allahs(SWT) goda val, längtar inte efter ett annat förhållande än det som Allah(SWT) har valt för honom.” [5]

Källor:

[1] Majjma ’al-Bahrain, kapitlet om frikostighet.
[2] A’yan al-Shia, vol. 4, sida. 88.
[3] Jaami ’al-Sadat, vol. 3, s. 376. Tuhaf al-’Uqool, s. 56. Varm, Majjmu’a, s. 54.
[4] Varm, Majjmu’a, s. 37.
[5] Al-Jahiz, al-Mahasin wa al-Masawi ”, s. 256.