Förevigad i historien

En hadith som återfinns i Sahih Muslim(1) och som återberättas av Tariq Ibn Shihab lyder enligt följande: ”En grupp av judar sade till den kalifen: ’Om det judiska samfundet hade fått en uppenbarad vers som ’Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått’ och om vi visste vilken dag den versen hade uppenbarats så hade vi ansett det vara en stor festdag.’”(2)

Muslimer anser att varje aspekt i Profeten Mohammads(S) liv är utav stort värde. För inte bara är det så att Profetens(S) uttalande är bortom alla former av världsliga begär och är kopplade till Uppenbarelsens ursprung enligt den heliga Koranen(3), men även varje handling från honom visar den rätta vägen för levnad. Genom hans liv så ägde flera händelser rum som var av stor vikt och en av dessa var händelsen vid Ghadir Khum.

Händelsen vid Ghadir Khum innehåller flera aspekter som ger det ett mer upplyst värde än resten av händelsen. Referensen för den aktuella händelsen, antalet följeslagare som var närvarande, antalet återberättade och de Islamiska rättslärda som bekräftat eventet visar alla på att Ghadir Khum var en exceptionell och spektakulär händelse i hela den Islamiska historien.

När vi tittar på återberättar av Ghadir hadithen ser vi att Profeten Mohammads(S) familj är de första återberättarna.(4) Utöver detta har 110 av Profetens(S) följeslagare återberättat denna händelse.(5)

Det intressanta är att alla dessa följeslagare var själva närvarande när händelsen ägde rum och därför har de återberättat direkt. Bland de andra som återberättat denna hadith var 83 personer bland Tabe’in.

Efter Tabe’in har sunnitiska rättslärda från den andra till den 30:e århundradet (360 personer) återberättat hadithen; varav tre av dem sunnitiska Sahih författarna (av sex stycken(6)) och två av deras sunnitiska ledare(7) som givit uppskov till juridiken i deras rättskola är bland dessa.

Uppenbarelsen av två verser i den heliga Koranen (5:3)(8) och (5:67)(9) om Ghadir händelsen har också ökat dess vikt och gjort dess budskap evigt. Dessa två verser har tolkats av både kända Shia och Sunni tolkare som en referens för händelsen i Ghadir. Om man jämför innehållet och uttrycket i dessa två verser med andra verser i den heliga Koranen kan vi dra slutsatsen att sättet som dessa två verser presenteras på är unika bland, om inte alla men, de flesta andra verser i den heliga Koranen. Medan man reciterar den heliga Koranen bör varje Muslim fundera djupt över dessa verser och ställa följande frågor till sig själv.

  • Vad är denna viktiga fråga som Allah(SWT) har lovat att hålla Sin Budbärare(S) säker efter att han predikat detta budskap?
  • Vad är denna viktiga fråga, som efter att den ha klargjorts för massorna, för med sig fullbordandet av välsignelserna gentemot folket samt perfektionen av religionen?
  • Vad är denna viktiga fråga som skulle leda till att Profetens(S) 23 år av Profetskap skulle vara verkningslös och att han skulle inte ha slutfört sitt uppdrag om han inte förmedlade detta budskap Således är det uppenbart att den där dagen då denna vers uppenbarades och detta viktiga budskap kungjordes till folket är en dag då religionen fullbordades, det är en dag som tillfredsställde Allah(SWT) och är en viktig händelse bland muslimerna.

Enligt vad som konstaterats ovan kan vi dra slutsatsen att som tillägg för de historiker som på grund av sin inriktning har en nära relation till händelsen i Ghadir anses det också vara en omfattande och viktig hadith av experterna på hadith. För den som är expert på hadith bör specificera autenciteten i en hadith och kontemplera över dess koncept, och därför har Ghadir som en definitiv och frekvent hadith återkommit med en speciell plats i diverse hadithböcker. Efter uppenbarelsen av dem två verserna om denna händelse som fastställer ett unikt koncept och som har en enastående uttryck bland andra verser har Ghadir blivit underlag för många diskussioner i tolkningsböckerna. Genom att förlita sig på konceptet av dessa två verser och den stora religiösa effekten som de deklarerar, har Mutikallemin (teologer) gett en särskild uppmärksamhet åt denna händelse. Även språkforskare har gett denna viktiga händelse speciell uppmärksamhet medan de uttrycker betydelsen av ”Ghadir” som refererar till en plats. Under de 14 decennier har Islamisk litteratur och muslimska poeter beskrivit denna stora händelse i deras verk och dikter fram till våra dagar.(10)

Sammanfattniningsvis är Eid al-Ghadir en exklusiv dag som inte kan förbises. Faktum är att det enligt en Islamisk tradition har refererats till den som Eid al-Akbar, alltså den stora Eid.(11) Det är under den här dagen och på order av Allah(SWT) som Profeten(S) annonserade de troendes mästare, Imam Ali(A), som efterträdare och därmed fullbordade sitt uppdrag och fullbordade även Allahs(SWT) religion.


Fotnoter:
1. En av de sex mest autentiska hadithsamlingarna som tillsammans med Sahih Bukhar anses vara topp två bland sunnitiska rättslärda.
2. Sahih Muslim, vol. 5, s. 517 (al-Tafsir boken), hadith #3.
<3. ”Och han talar inte av egen drift - nej, [det är] uppenbarelsens ord,” (den heliga Koranen 53:3-4) 4. Det är Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). 5. Bland dessa följeslagare var sådana som: 1- Abu Bakr Ibn Abighofarah, 2- Umar Ibn al-Khattab, 3- Uthman Ibn Affan, 4- Aisha bint Abu Bakr, 5- Salman al-Farisi, 6- Abu Tharr al-Ghaffari, 7- Ammar Ibn Yassir, 8- Zubayr Ibn Awwam, 9- Abbas Ibn Abdul Muttalib, 10- Jabir Ibn Abdullah al-Ansari och många fler. 6. Dessa tre är: Abu Isa Mohammad Ibn Isa at-Tirmidhi i Sahih Tirmidhi, Ahmad Ibn Shu’aib al-Nasai i Sunan an-Nasai och Abu Abdallah Mohammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Rabi al-Qazwini i Sunan Ibn Majah. 7. De två rättslärda är Abu Abdallah Ahmad Ibn Hanbal (Hanbali ledaren) och Aba Abdallah Mohammad Ibn Idris Shafi’i (Ledaren för shafi’iter). 8. Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. [den heliga Koranen 5:3] 9. FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen! [den heliga Koranen 5:67] 10. Allamah Amini har nämnt de muslimska poeterna som har reciterat dikter om incidenten i Ghadir i en kronologisk ordning i sin bok ”al-Ghadir” (vol 2, s. 53) 11. Tahzib al-Ahkam, vol 3, s. 143