Principen av att hålla en ed

Att hålla fast vid sin ed är en princip som anses vara en av de största dygderna inom islam. Den heliga Koranens och Ahl al-Baits(A) läror anser att det är en av de grundläggande kraven att man inte bryter en ed(1); samtidigt som man anser att försummandet av en ed vara i samma kategori som irreligiositet och trolöshet(2).
Denna princip gäller inte endast i relationerna mellan medlemmar i det religiösa samfundet; man är ansvarig för att observera denna tro inriktade men ändå humanistiska regel även i förhållandet med icke muslimer oavsett om de är vänner eller fiender. Det är uppenbart i den heliga Profetens(S) liv där historien visar  de otaliga eder som Profeten(S) gav och som han höll med hedningarna, de kristna från Najran och andra arabiska stammar.
Islamiska läror om observerandet av ens ed är otaliga. Följande återberättelse är Imam Alis(A) order till sin befälhavare i Egypten.
Brevet som är känt som ”Malik al-Ashtars brev av ed” är ett exempel på Amir al-Momenins(A) fantastiska ideér och tankar. De punkter som förs fram i det här brevet har lagts fram så detaljerat och så djupt att man kan säga att det hyser ansvaret för hela mänskligheten gentemot Skaparen oavsett om det är som en person i något samhälle, som en ledare som utför islamiska lagar eller som en person som lever under en islamisk regering.
Även om Imam Ali(A) tilltalar Malik al-Ashtar i brevet så kan konceptet användas för varje person i hela världen – både de förgågna men också de nuvarande. Låt oss nu titta på delar av det här brevet.
”Om du har gett en fiende din ed eller visat honom barmhärtighet så håll fast vid din ed och sätt ditt liv som en försäkran för det.
Att hålla fast vid sin ed och löfte är en gudomlig princip som starkt accepteras av hela mänskligheten. För hedningar, precis som muslimer, är det väldigt viktigt att hålla fast vid en ed för de har erfarenhet av de hemska konskevenser som följer brytandet av eder. Bryt därför aldrig din ed och svik aldrig ett löfte och svik inte heller din fiende som du har gett en ed till. För ingen visar arrogans mot Allah(Swt) förutom den eländige ignoranta personen.
Den Allsmäktige har utpekat Sitt löfte som en försäkran och från Hans välsignelser har han gjort det ett ansvar för alla Hans tjänare att hålla fast vid det. En ed och lojalitet är en säkerhet så människorna kan vara lugna eftersom det råder och är tillgänglig för alla att välja som en säkerhet. Bedrägeri och svek är inte tillåtet i någon ed. Ge aldrig en ed utan ett tydligt innehåll och när väl det betonats och starka uttalanden har gjort så använd inte vaga och tvåsidiga fraser (för att göra det orelevant).

Var uppmärksam för svårigheten av en ed och ditt löfte till Allah(SWT) som du gett inte  lockar dig till att ogiltiggöra det med felaktiga metoder. För ditt tålamod under de svårigheter som en ed och ditt löfte till Allah(SWT) som du hoppas på dess utkomst är bättre än att vara illojal och svika det på grund av rädslan för dess konsekvenser. Samma illojalitet som hetsar ens gudomliga ansvar till den graden att han/hon kommer vara oförmögen att svara på i den här världen eller i nästa värld”.(3)


(Ovan är ett urval taget från ”The Principles of Ruling from the vision of Imam Ali(PBUH)” av den numera bortlidne Ayatollah Mohammad Fadhil Lankarani)

Fotnoter:
 1. Den heliga Koranen (23:8)
2. ”The Waram Collection”, vol. 2, s. 226
3. Nahjul Balagha, ett utdrag från brev 53