En bild av Fatima och Alis hem

En dag träffade Fatima Zahra(A) Profeten(S). Profeten(S) bad henne då att gå och ”hämta min kusin Ali och mina barnbarn Hassan och Hossein”. En stund senare återvände Fatima(A) med hennes make och barn och de träffade Profeten(S) med respekt.

Efteråt placerade Profeten(S) sin mantel över Ali, Fatima, Hassan och Hossein samtidigt som han pekade mot skyn med sin högra hand och sade: ”O Herre! Detta är min Ahl al-Bait och det är de närmaste till mig, de utvalda. Få bort all orenhet från dem och gör de rena.” Efter Profetens(S) åkallelse så kom ängeln Gabriel ner med följande vers: ”Sannerligen vill Allah endast hålla borta orenhet från er O Ahl al-Bait! Och göra er renhet fullkomlig!”(1)

När man tittar på den ovannämnda versen(2) så finns det en tydlig bild av familjen bestående av Fatima och Ali. En bild som bör hängas upp på historiens väggar så att de som passerar förbi under varje era skulle kunna ha använt det som en vägledning för sitt liv. Denna incident ger oss en närmare bild på de olika aspekterna och den miljö som var närvarande hemma hos Fatima och Ali(3).

Monoteism

Det första karaktärsdraget i denna intima omgivning  är dess monoteistiska aspekt som är närvarande i familjens inre relationer där man ser att Allah(Swt) är den ultimata sanningen som varje medlem i den här familjen var bunden till. När kvinnan i hushållet får höra om sin faders fysiska svaghet ber hon om Allahs(Swt) välsignelser för honom. När morfadern ser sin dotter, barnbarn och svärson bredvid sig så inleder han omedelbart en konversation med Allah(Swt) där han ber Honom om Hans välsignelser, barmhärtighet och tillfredsställelse för denna älskade samling.

Profetskap

Det andra karaktärsdraget i denna omgivning är Profetens(S) centrala roll i hemmet och i hjärtat av den här familjen. Alla medlemmar i familjen älskar att referera till Profeten(S) som ”Allahs Budbärare” även om han är deras far, morfar, bror eller svärfar. När Profeten(S) inför den här familjen (som han kallar för Ahl al-Bait) vill ge ett löfte så svär han vid Herren som utsåg honom till Profet. Profetskap är således den andra pelaren i huset som Fatima, Ali och deras barn lever i.

Vänner och fiender(4)

Den tredje aspekten i den här omgivningen är fokuserad på den konstanta striden mellan sanning och falskhet. Profeten(S) som ser den här familjen vara fullständigt underkastade Allah(Swt) säger i denna lilla samling: ”O Allah, det som skadar den här familjen, skadar mig. Och det som gör den här familjen ledsen, gör mig ledsen.” Han säger också med fullständig klarhet: ”Jag är i krig med den som är i krig mot dem och jag är fredlig mot den som är fredlig mot dem.”

Vänlighet gentemot varandra

Den fjärde aspekten i den här omgivningen som finns i Fatima och Alis hus är deras eviga kärlek och vänlighet som medlemmarna i den här familjen visar varandra. Kvinnan i huset, som dottern, ber Allah för Profetens svaghet; som mor, så refererar hon till sina söner som ”mina söner! mina ögonsten! frukterna av mitt hjärta!” Likaså refererar morfadern till sina barnbarn med termerna: ”Mina söner! Samfundets frälsare!” och han hänvisar till sin svärson med följande ord: ”Min bror! Min efterträdare! Min flaggbärare! och han hänvisar till sin dotter! Mitt kött och blod! och han säger till Allah: ”Deras kött och blod är mitt kött och blod!”

Kamp mot ignorans

Den femte aspekten i den här familjens omgivning är att få bort de sociala gränserna i den religiösa tron. Den här familjen har distanserat sig mycket från det patriarkala tankesättet som styrde samhället under den tiden. Mannen i huset hälsar på kvinnan innan han kommer in i huset. Morfadern refererar till sin dotter som mitt kött och blod och detta händer i ett land där döttrar begravdes levande av deras fäder.

Respekt och god uppförande

Den sjätte aspekten i detta hushåll är respekten och det goda uppförandet som medlemmarna visade varandra. ”Frid” (Salam) är det första ordet som yttras av medlemmarna i denna familj när de ser varandra. De små barnen som ber om tillåtelse för att klättra upp i famnen på deras morfar och när de ber om tillåtelse för att träda in i en plats där Profeten(S) höll till vittnar allt som allt till den nivå av respekt som existerade i den här familjen.

Sannerligen har den här familjen och det här hushållet givits som en gåva av Profeten(S) till historien och detta är ett exempel för mänskligheten. Den här familjen och detta hushåll kommer härpå att vara historiens räddningsskepp.

 

(Ovan är ett urval taget från ”The Lost City” av Mohammad Hassan Zawraq)

 

Fotnoter:

1. Den heliga Koranen 33:33

2. Händelsen då Tathir versen uppenbarades finns i både Sunni och shia källor och det har termer som inkluderar ”mantelns vänner”, ”mantelns familj”, ”de fem medlemmarna under manteln” och så vidare.

Denna grupp av återberättare visar hur Profeten(S) ansträngde sig för att introducera och förtydliga vem Ahl al-Bait(A) var. Denna vers visar tydligt att Tathir versen uppenbarades endast för Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A).

Den definitiva och enhälligt accepterade uttalandet som finns i både Sunni och Shia källor är följande: ”En dag samlades Profeten(S), Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) hemma hos Umm Salamah. Profeten(S) placerade en mantel över sitt huvud och de andra fyras samtidigt som han reciterade: ”O Allah! Dessa är de närmaste till mig, detta är min Ahl al-Bait(A), ta bort all orenhet från dem och fullborda deras renhet. Efteråt kom ängeln Gabriel ner med vers 33 i kapitel 33 av den Heliga Koranen: ”Sannerligen vill Allah endast hålla borta orenhet från er O Ahl al-Bait! Och göra er renhet fullkomlig!”.

I återberättarnas cirklar så refererar Hadith al-Kisa till denna händelse och den finns både i Sunni och SHia böcker där tolkningen av Tathir versen har samlats. Vissa av dessa böcker är följande: ”al-Muntakhab, Ihqaaq al-Haq, Awalim al-Uloom, Maskan al-Fu’aad”. För fullständig källa: Ihqaaq al-Haq, vol 2, s. 554, Awalim al-Ulom, vol 11, s. 930; Maskan al-Fu’aad, s. 153.

3. Se den första fotnoten.

4. Det koncept som diskuteras här är konceptet av Tawalla och Tabarra vilket är del av religionens grenar. Tawalla betyder att älska Allahs(Swt) vänner och Tabarra betyder att ta avstånd från och hata Allahs(Swt) fiender.