Duaa Kumail

Duaans ursprung :Kumail ibn Ziyad Nakha’I var en av Imam Ali ibn Abu Talibs(A) trogna kompanjoner och denna himmelska Duaa var för första gången hörd från Imam Alis(A) vackra och andligt längtande röst. Enligt Allamah Majlisi (Allahs nåd vare över honom) deltog Kumayl i en föreläsning av Imam Ali(A) som hölls i en moské i Basra där natten till den 15:e Shaban nämndes. Imam Ali(A) sade, ”Den som är vaken i gudomlig hängivenhet denna natt och läser Khidrs(A) Duaa kommer onekligen att få sin bön besvarad”. När moskéns deltagare hade skingrats, gick Kumayl till det hus som Imam Ali(A) vistades i och bad Imam Ali(A) att lära honom Khidrs(A) ”Duaa”. Imam Ali(A) bad Kumayl sätta sig, skriva ner och memorisera Duaan som Imam Ali(A) citerade åt honom.

Imam Ali(A) bad sedan Kumail att läsa denna Duaa varje torsdag kväll, eller en gång i månaden eller åtminstone en gång per år. Imam Ali(A) sade, ”Allah må skydda dig från fiendernas ondska och bedragarnas komplotter. O Kumayl! Av omtanke till din vänskap och förståelse, anförtror jag denna Duaa till dig.

?????? ?????? ???????????? ??????????

I Guds den Nåderieks den Barmhärtiges Namn

??????????? ????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ????? ?????? ????????????? ??????  ???????? ???? ????? ?????? ???????? ???? ????? ?????

O Gud! Jag frågar Dig, Genom Din barmhärtighet, som täcker allt, Genom Din kraft större än allting, och till vilken allting
??????? ???? ????? ????? ??????????????? ?????? ???????? ???? ????? ????? ????????????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?????????????? ??????

underkastas och är undergiven, Genom Din styrka med vilken du övervinner allt, Genom Din ära, framför vilket ingenting står, Genom Din storlagenhet,
???????? ????? ????? ?????????????? ?????? ???? ????? ????? ???????????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????????? ?????? ????????

som fyller allting, Genom Din auktoritet, som höjer sig över allt, Genom Ditt ansikte (d.v.s. väsen), som kvarstår efter förstörelsen av allting, Genom Dina namn (attribut),
???????? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?????????

som bevisar Din kraft över allting, Genom Din kunskap, som omfattar allting, och, Genom ljuset av ditt ansikte (d.v.s. väsen), för vilket allting skiner. O’ ljuset, O’ det mest heliga,
?? ??????? ????????????? ???? ????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??????

O’ först av de första, och det sista av de som kommer bli sist. O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som bryter isär ärbarhet.O Gud! Förlåt mig (mina) synder,
???????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ???????

som för med sig olycka. O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som stänger ute åkallan. O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som skär av hopp. O Gud! Förlåt
??? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????? ????? ????????????? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ????????

mig (mina) synder, som för med sig sorg. O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som jag har begått och alla misstag jag har gjort. O Gud! Jag närmar Dig genom,
??????????? ?????????????? ???? ???? ????????? ???????????? ????????? ???? ?????????? ???? ????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????????

Din hågkomst, Söker din förbön genom Dig själv, och Frågar Dig genom Din generositet, Att föra mig närmare Dig, Att skänka mig (förmågan att) Att tacka dig. Att inspirera mig (till),
????????? ?????????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ?????????? ??????? ???????

Din hågkomst. O’ Gud! Jag frågar Dig som en (person som är) undergiven, ödmjuk, och hörsamt till: Behandla mig vänligt, Hav barmhärtighet med mig, och Gör mig nöjd, belåten
???? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ????????? ????????

och ödmjuk under alla omständigheter. O’ Gud! Jag frågar Dig som (en person), Vars fattigdom är kraftig, Som presenterar sitt behov endast till Dig, och Vars begär är stor
???? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

för vad (endast) Du har, O’ Gud! Stor är Din auktoritet, Upphöjd är Din plats, Okänd är Din plan, Klar är Din befallning, överväldigande är Din styrka, Kontinuerlig
?????????? ???? ???????? ????????? ???? ????????????  ?????????? ?? ?????? ????????? ???????? ???? ?????????? ???????? ???? ?????? ???? ???????

är Din kraft, och flykt är omöjligt från Din dom. O’ Gud! Jag ( kan) inte finna någon, som (kan) förlåta mina synder, som (kan) dölja mina fula missdåd, eller som (kan) ändra
????????? ??????????? ?????????? ???????? ?? ?????? ???? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ????

mina missdåd till gott, Förutom Du. Det finns ingen Gud förutom Dig. Ära och beröm är för Dig. Jag har skadat mig själv, Jag vågade (att synda) på grund av min okunnighet, (Men) Jag vilar
?????? ???????? ?? ????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???? ????? ?????????? ?????? ???? ????? ???? ????????? ?????????? (??????????) ?????? ????

på din eviga hågkomst om mig, och Din (oavbrutna) nåd på mig. O’ Gud! Så många fula (gärningar) Du har täckt! Så många
????? ??????????? ?????? ???? ???????? ??????????? ?????? ???? ????? ????? ?????? ??????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ??

tunga olyckor Du har höjt! Så många snubblande Du har förhindrat! Så många ogillade (objekt) Du har tagit bort! Så många nådiga beröm, vilka jag inte är förtjänt av, Du har spridit! O’ Gud! Min sorg, är stor, Mitt bedrövliga
????? ????? ?????????? (?????????) ?? ???????? ?????????? ?? ????????? ?????????? ???? ?????? ?????? ?????? (?????)?

tillstånd överskred gränserna, Mina gärningar är korta, Mina kedjor höll mig nere, och Mitt höga begär undanhåller mig från mina (egna) fördelar.
????????????? ????????? ???????????? ???????? ???????????? (????????????) ???????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ???? ?? ???????? ??????

Världen har lurat mig genom dess illusion och min själ genom dess illojalitet, och mina framskjutanden. O’ Min Mästare!Jag frågar Dig vid Din styrka, att inte
?????? ????? ?????? ????????? ???? ?????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ?????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ??

låta mina fula gärningar och handlingar dölja min åkallan från Dig, Sålunda, vanära mig inte genom att avslöja vad som är hemligt av mina (handlingar), vilka (endast) Du känner till, och, Påskynda inte straffet för vad
?????????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ?????????

jag har gjort i hemlighet, som t.ex., Mina fula gärningar, Mina överträdelser, Min kontinuerliga oaktsamhet, Min okunnighet, Mina talrika önskningar, och, Min dumhet,
??????????? ?? ?? ????? ??????????? (??? ??????????? ???????) ??????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ??

O’ Gud! Genom Din styrka, Var medlidsam (med mig) under alla omständigheter, och, Hav nåd med mig i all sakfrågor. Min Gud och min Herre! Vem kan jag
???????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ?? ??????? ????? ????????? ?????????? ????? ??????? ??????????? ???? ???? ?????? ??????

fråga, förutom Dig, för att avlägsna min nackdelar och att se om mina affärer? Min Gud och min Beskyddare! Du belastade mig med lagar (att följa), men jag följde mina egna infall.
?????????? ???? ???? ???????? ???????? ????????? ???? ?????? ???????????? ???? ????? ????????? ???????????? ???? ???? ????? ????

Jag skyddade mig inte från min fiendes skam. Därför fick han (möjligheten att) lura mig genom vad jag åtrår, och den gudomliga förordningen understödde honom i denna (fråga).
????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? (???????????) ???? ?? ?????? ????? ???? ??????? ?? ???? ????

Sålunda, hade jag överskridit dina gränser genom kränkning av Dina lagar, och lydde inte några av Dina befallningar. Därför är jag skyldig att berömma Dig i alla dessa frågor, jag har ingen argument (angående)
??????? ???? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???????? ?????????? ???? ?????? ???????????

Din redan fattade dom mot mig, och Din dom och prov på mig bli oumbärlig. Min Gud! Jag kommer till Dig efter min otillräcklighet och min slösaktighet mot mig själv, medan jag ursäktar mig,
??????? ??????????? ??????????? ????????????? ??????? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????? ???????? ????? ???? ????? ???? ????????? ??????????? ???????? ??

ångrar mig, nekar ber att få avlasta (mig från mina synder), och ber om förlåtelse, vänder mig (till Dig), bekännande, underkastande, och erkännande (mina misstag). Jag finner inte någon väg ut från vad jag har gjort, ej heller någon tillflyktsplats att vända mig till angående
?????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ??????? ?? ????? (????) ?????????? ??????????? (??????) ????????? ?????? ????????? ???????

mina affärer, men ditt accepterande av min ursäkt, och Din banande väg in i Din nåds omfång. O’ min Gud! Därför, Godtag min ursäkt, Ha nåd
????? ????????? ???? ????? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ????????

med min djupa nackdel, och Befria mig från de solida kedjorna. O’ Herre! Hav nåd med min svaga kropp, (mitt) skinns tunnhet, och mina ömtåliga ben. O’ Han som har påbörjat min skapelse, min hågkomst,
???????????? ??????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ??????? ?? ?? ?????? ????????? ???????? ???????? ?????????

min uppfostran, mitt välstånd och föda, Skänka mig (Din nåd) så som Du en gång i det förgångna skänkte mig Din generositet. O’ min Gud, min Mästare, och min Herre! Hur skulle du kunna se mig straffad
???????? ?????? ?????????? ???????? ??? ??????? ???????? ?????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ????????????? ?????? ????

med Din eld Efter min (tro) på din enhet, Efter att mitt hjärta känner igen Dig, Efter att min tunga talar oavbrutet om Din hågkomst, Efter att mitt hjärta tror på
???????? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????????????? ???????? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???? ??????????? ???? ????????

Din kärlek, Efter att min sanna bekännelse ödmjukt åkallan till Din gudomlighet Nej. Så omöjligt det är ! Du är alltför  generös för att överge en som Du har uppfostrat, Eller att skjuta iväg
???? ???????????? ???? ????????? ???? ????????? ???? ????????? ????? ????????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????????

någon från (Din nåd) som Du (redan) har tagit till Dig, Eller att köra iväg en som Du har givit skydd, Eller att lämna någon till olyckan som du har berikat och välsignat. O’ min Mästare, min Gud O min Beskyddare! Jag önskar att jag kunde veta,
??????????? ??????? ???? ?????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ????????? ???????????? ?????????

Hur skulle du lägga eld (På) ansiktet, som faller ner underkastande Din Storhet, (På) tungor som ärligt har förklarat Din enhet och har alltid varit tacksamma,
?????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ???? ????????? ???? ????? ?????? ?????????

(På) hjärtan, som säkerligen erkänner Din gudomlighet, (På) sinnen, som besitter kunskap tills de blir ödmjuka,
?????? ???????? ?????? ???? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????? ??????????? ?? ?????? ???????? ???? ???? ??????????

(På) lemmar, som lydigt flyttade till dina tillbedjes platser, presenterade Din förlåtenhet, (Medans) man underkastar sig (det) Nej. Aldrig! En sådan (behandling) förväntas inte från Dig, ej heller har vi hört talas om (att ett sådant resultat skulle komma)
?????????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ???????? ???????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ?????? ???? ????

från Din nåd. O’ den Mest Generöse! O’ Herre! Du känner till min svaghet (för att uthärda) en liten portion av världslig olycka, dess
??????????? ???? ????????? ???? ????? ????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ???????? ????????? ????????

straff och svårigheter, som belastar dess invånare, medan det är olycka och svårighet, som kvarstår för en stund, och dess varaktighet är kort. Hur, kan jag då bära det
?????????? ???????? (???????) ??????? ??????????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????? ???????? ???? ????????? ???? ???????? ????????? ??

kommande motgång och svårigheternas händelse medan det är en motgång, vars tid kommer att vara länge, vars situation kommer att fortsätta, och det kommer inte finnas någon minskning för dess invånare därför
??????? ???? ???? ???????? ????????????? ??????????? ????? ?? ?? ??????? ???? ???????????? ??????????? ?? ???????? ???????? ?? (??)

att det inte kan komma till utan din vrede, hämnd och ilska som varken Himlen eller Jorden kan stå ut med? O’ min Mästare! Hur kan jag (uthärda det) medan
??????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ????? ??????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????

jag är Din tjänare, den svage, den obetydlige, den låge, den fattige och den ödmjuke. O’ min Gud, min Herre, min Mästare, och min Beskyddare! Om vilken av mina angelägenheter skall jag
??????? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ???? ??????? ????????? ???????????? ???????? ??????????? ????????????? ????

klaga till Dig, och för vilka skall jag larma och gråta, för det smärtsamma straffet och dess kraft, eller För längden av motgång och dess varaktighet. Därför, om Du sänder mig till
?????????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ?????? ??????????

Dina fiender, som straff, samlar mig med Dina olyckor, och skiljer mig från de som älskar Dig och de som beundrar Dig,Då, O’ min Gud, min mästare
?????????? ??????? ???????? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ????????? ???????? (?? ??????) ???????? ???? ????? ??????

min Beskyddare, min Herre! Antag att jag skulle vara tålig mot (min) separation från Dig? Och antag att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld,
???????? ???????? ???? ????????? ???? ?????????? ???? ?????? ???????? ??? ??????? ???????? ???????? ????????????? ?? ??????? ?????????? ????????

hur skulle jag då berövas för att se in i Din ära? Eller, hur skulle jag vistas i elden, medan jag hoppas på Din förlåtelse? O’ min Mästare och min Beskyddare! Sålunda, svär jag
??????? ?????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????????? (??????????) ??????????????? ???????? ??????

sannerligen vid Din styrka, att om Du lämnar mig med talets (kraft) skulle jag gråta för Dig bland Dina (helvetes) invånare likt de som gråter utan hopp, Jag skulle skrika
?????????????????? ??????????????? ???????? ?????? ???????????? ????????????????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????????????? ?? ?????? ????? ????????????

likt de som skrek (för allvarlig hjälp), jag skulle gråta likt som hade förlorat (hopp), jag skulle kalla på Dig (sägande), ”O’ troendes Beskyddare! O’ det, bland de som känner (Dig), högsta hoppet!
?? ?????? ???????????????? ?? ?????? ??????? ???????????? ???? ????? ???????????? ?????????? ?????????? ?? ????? ???????????? ????????

O’ de hjälpvädjandes Hjälpare! O’ de verklighetstrognas älskade! O’ världarnas Herre! O’ min Gud! Ära och beröm vare med Dig. Hur skulle Du höra rösten
???? ?????? ????? ??????? ?????? (????????) ???? ??????????????? ?????? ?????? ???????? ?????????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????

av en eftergiven tjänare, som är fängslad i (elden) p.g.a. hans olydnad, Smakades straffets smak för hans motstånd, Blockerad mellan (helvetes) lager för hans synder och brott,
???????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ????????????? ???????? ?????????????????

Medan han gråter likt en som hoppas på Din nåd, Kallar Dig vid Ditt kraftuttryck av folks enhet, och anhåller om Dig vid Din gudomlighet!!
?? ???????? ???????? ?????? ??? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ????????

O min beskyddare! Hur (kan din tjänare) förbli i smärta medan han hoppas på ditt överseende som (fortsatte) i det förgångna? ELLER Hur (kan) elden skada honom, som har hopp i Din fromhet
???????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ?????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ????????

och medlidande? ELLER Hur (kan) elden skada honom, medan Du hör hans röst och ser hans plats? Hur (kan) utandningen (av elden) täcka honom medan Du vet
????????? ???? ?????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ???? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ?? ???????? ???? ??????

hans svaghet? ELLER Hur (kan) vakt(eldarna) hålla tillbaka honom medan han kallar på Dig ”O’ min Herre!” ELLER
??????? ???????? ?? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????? ?? ????? ??????? ???? ????? ???????????? ???? ???????? ???? ???????? ????

Hur kan det vara (möjligt) att lämna honom i (elden) medan han hoppas på att Din nåd skall fria honom?!!! Nej. Aldrig. Det förväntas inte av Dig, Ej heller känner Din nåd igen det, Ej heller är det likt (det sätt)
???????? ???? ?????????????? ???? ??????? ????????????? ????????????? ???????? ???? ?? ?? ???????? ???? ???? ???????? ????????? ?????????? ????

Du har behandlat de troende i din enhet genom Din vänlighet, och Din generositet. Därför, jag är säkerligen säker att hade Du inte tilldömt de, till Dig, otrogna straff, och att lämna
???? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ???? ????? ??????? ???? ???????? ???? ??????? ???????? ??????????? ??????????

motståndarna i den eviga (elden), Då skulle Du ha gjort elden totalt kall och fridfull och ingen skulle ha någon plats där, varken permanent eller för en kort tid. Men, Din Heliga
?????????? ???? ?????????? ???? ??????????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ????????????? ???????? ????? ???????? ??????

har svurit vid dina namn att Du kommer att fylla den med otroende från det osedda och mänskligheten, alla (likadana), och att de otroende skulle vara i den för evigt. Du, stort vare Ditt beröm,
???????????? ????????????? ????????????? ???????????? ???????? ???? ????????? ?????? ???? ??????? ?? ???????????? ????? ????????? ???????????? ?????????????

har, i början sagt det och (vid din) generositet, förlängt nåden (sägande): ”Är den som är troende likt den som inte är? Nej, de kan inte vara lika.” (koranen, 32-18) O’ min Herre och min Mästare! Jag frågar Dig, då, vid Din kraft,
?????? ???????????? ???????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ???? ?????? ?? ?? ????? ??????????? ???? ?????

som du har framtvingat , i Din gudomliga kungörelse som Du har gjort nödvändig, reagerat, och övermannat de Du har lagt (kraften) på, Att Du förlåter mig denna natt, och denna
????????? ????? ????? ????????????? ??????? ????? ????????????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ???? ???????????? ????????????

stund, Alla brott, som jag har haft att göra med, Alla synder, som jag har begått Alla fula gärningar, som jag har hållit hemliga, Alla dumheter, som jag har gjort, antingen hållit hemliga eller avslöjat, täckt
???? ????????????? ??????? ???????? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? ???????? ?? ??????? ????? ?????????????? ???????? ???????

eller blottat, Och All ondska, som du har beordrat de nobla skribenterna att skriva ned, de Du har bemyndigat att hålla det som har gjorts av mig, och gjort dem till vittnen
???? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? ???? ?????? ????????? ?????????????? ????????????? ????????????

bredvid mina lemmar, då, (efter allt) är Du observanten  över alla andra, och vittnet över vad som är gömt från dem, och vad Du har gömt med Din nåd, och täckt med din välvilja.
????????? ? ?????? ????????? ????? ???? ????? ????? ???????????(???????????) ???? ??????? ??????????? ???? ????? ?????????? (??????????) ???? ?????

Och att Du har ökat min andel av alla jordiska ägodelar, som Du har skickat ner, Eller fromhet, som Du har spridit, Eller livets meningar
?????????? (??????????) ???? ????? ?????????? ???? ????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ????????? ?????????? ???????? ??????

som Du har expanderat, Eller synder, som Du skall förlåta, Eller misstag, som Du skall dölja. O’ Herre, O’ Herre, O’ Herre, min Mästare, min Beskyddare och Mästaren av all min frihet
?? ???? ???????? ???????? ?? ??????? ??????? (????????) ????????????? ?? ??????? ???????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?? ?????

O’ Han som har min panna i Sina händer O’ Han som vet mina nackdelar och min fattigdom O’ Han som är väl bekant med mitt elände och min nöd O’ Herre, O’ Herre, O’ Herre!
?????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ???????????? ???? ???????? ???????? ???? (???) ????????? ??????????? ?????????? ????????????

Jag frågar Dig vid Dig själv, Din helighet, Dina stora attribut och namn, Att Du gör mina tider av dagen och nätter levande vid Din hågkomst,
?????????????? ???????????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ??????? ???????? ?????????? (??????????) ??????? ??????? ???????

och förenat med Din tjänst, mina gärningar accepterade av Dig. Så, mina gärningar och min vilja blir en vana
?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ????????? ?? ???? ???????? ???????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?? ??????

och mitt (liv bli ett) evigt tillstånd, tillägnat Din tjänst. O’ min Mästare! O’ Han som jag bara litar på! O’ Han som jag bara klagar till om min situation! O’ Herre, O’ Herre, O’ Herre!
????? ???? ?????????? ???????? ????????? ????? ??????????? ???????? ?????? ???? ???????? ?? ??????????? ??????????? ??? ????????????

Förstärk min lemmar till Din tjänst, stärk (min) beslutsamhet genom alla delar av min kropp, Skänk mig iver i Din rädsla, och oavbrutna
????????????? ????? ???????? ???????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ??????????? (?????????????) ?????????? ???? ???????? ???

tjänst till Dig, för att komma närmare Dig bland de som är först i deras fält, vara skyndsam (emot) Dig bland de som är först,
????????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????????? ?????????? ???????? ????????????? ???????????? ?? ???????? ???? ?????????????? ??????????

Längta mot Din närhet bland de som är ivriga, bli nära Dig likt intimiteten av de som är ärliga, fruktar Dig likt de som är säkra och förenar de troende i Din närvaro. O’ Allah,
?????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????

Den som önskar mig ondska, önska honom (det Samma), Den som vill skada mig, skada honom, Gör mig en bland Dina bäste tjänare, Den närmaste status till Dig,
????????????? ???????? ????????? ????????? ?? ?????? ????? ???? ??????????? ?????? ?? ????????? ????????? ??????? ?????????? ???????????

Den mest priviligerade till Dig. Det kan verkligen inte belönas utan Din välvilja, Skänk mig generöst vid Din generositet, Ha sympati med mig vid Din ära, Skydda mig
????????????? ????????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????

med Din nåd, Tillägna min tunga till Din hågkomst och mitt hjärta underordnad Din kärlek, Skänk mig välsignelser vid Ditt perfekta förverkligande, Hindra mitt snubblande och förlåt mig
???????? ????????? ???????? ???? ???????? ????????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? ????? ????????

mina misstag, Du har sannerligen krävt Dina tjänare att dyrka Dig, beordrat dem att kalla på Dig, försäkrat dem Ditt förverkligande (av deras önskemål). Därför, O’ Herre! Höjer jag
?????? ?????????? ?? ????? ???????? ????? ????????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ?????? ???? ???????? ???? ???????? ???????

mitt ansikte till Dig och förlänger min hand mot Dig, O’ Herre! Vid Din storhet, svara då på min åkallan, Hjälp mig uppnå mitt begär, vid Din välvilja, Skär inte av mitt hopp,
????????? ????? ???????? ??????????? ???? ????????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ???? ????????? ????????? ??????? ???? ??????? ??

och skydda mig från de osedda och mäsklighetens skada bland mina fiender. O’ Han som blir snabbt nöjd! Förlåt honom som inte har annat än böner. Du gör verkligen vad Du behagar.
???? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??

O’ han vars namn är bot, vars hågkomst är läkande, och vars lydande är välstånd! Ha nåd med honom vars kapital är hopp, och vars vapen är gråtande.O’ Han som förser kompletta välsignelser,
?????? ?????????? ?? ????? ????????????????? ??? ?????????? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ???? ???????? ????? ???????? ????????? ?? ?? ??????

Och han som tar bort olyckor! O’ ljuset till de som är nödställda i mörker! O’ Han som vet utan att lära sig! Välsigna Muhammed och hans Ättlingar, Och, Gör för mig vad Du
???????? ???????? ????? ???? ????????? ?????????????? ??????????? ???? ????? (????????) ????????? ????????? ??????? .

är värd att göra. Må Gud välsigna hans budbärare, och de välsignade ledarna (av Hans hus en evig) Välsignelse, och hav fred (på dem).