Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en stig – vilket om mänskligheten håller fast vid det och till dess lärare, Profeten(S) – så kommer hon att nå sin destination. Men för att bekanta sig med detta eviga mirakel som från Profeten(S) så är det bästa sättet att hänvisa till den heliga boken. Allah(Swt) som uppenbarade den heliga Koranen känner till den bättre än någon annan skapelse och Han är den mest värdiga att beskriva den heliga Koranen; därför är den bästa beskrivningen den som Allah(Swt) ger om den heliga boken.

Tydlighet och klarhet i Koranen
Allah(Swt) har introducerat Koranen så klart till världens människor:
”MÄNNISKOR! Ni har tagit emot bevis [för sanningen] från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus [som skall lysa er].” [Den heliga Koranen 4:174]

Karaktäriseringen av Koranen som klart betyder att dess läror är en vägledning och den hjälper alla samfund från mörker, mörkrets beteende, tvivel i kunskap eller förvirring i upptäckandet av den rätta stigen. [Den heliga Koranen 14:1]

Mänsklighetens frälsning i den Heliga Koranen
Allah(SWT) har introducerat Koranen med ordet ”Tebyan” (Något som förtydligar) som lärt allt till mänskligheten (1). Allt som är av nytta för mänsklighetens frälsning finns i den heliga Koranen. Om det finns någon handling som kan vara av nytta för mänsklighetens frälsning så finns det säkerligen i den heliga boken och om det finns någon handling som kommer att resultera i mänskligt liv som faller i grymheter så har det beordrats att förhindra det.

Den heliga Koranens lärare
Även om den Heliga Koranen har introducerats som ljus och däri finns allt som är nödvändigt för människans frälsning så kan inte ett sådant program och lösning i alla aspekter genomföras utan närvaron av en lärare och tolkare. Det är med detta i grunden som Allah(Swt) har introducerat sig Själv som huvudläraren av den här heliga boken (2). Eftersom förståelsen av gudomliga koncept inte är möjligt utan en vanlig människas medling (3), så har den heliga Profeten(S) som skickats av Allah(Swt) uppdraget att lära ut Koranen och förtydliga alla dess koncept; Allah(Swt) har placerat den heliga Profeten(S) som lärare av den här heliga boken med visdom och som tolkare av den Heliga Koranen, Han säger: ”[Vi sände dem] med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke.”[Den heliga Koranen 16:44]

Även om människans visdom är ett starkt verktyg för att känna igen stigen till frälsning och för att förstå budskapet i Koranen så är det dock inte tillräckligt då en person inte kan förlita sig på sin mänskliga visdom ensamt för att uppnå en evig frälsning. En Profet sänt av Allah(Swt) måste förklara de gudomliga lärorna (4).

För att summera det hela så lär den heliga Profeten(S) mänskligheten innehåll som är tillgängligt för människorna, som inte annars hade haft tillgång till det på ett annat sätt och eftersom Profeten(S) erhåller all gudomlig kunskap som finns i Koranen utan förmedling så ligger ansvaret för tolkningen och förtydligandet av denna stora bok på Profeten Mohammads(S) axlar (5).

Så även om Koranen är rent ljus och tydlighet för människorna för att de ska dra nytta från konceptet så är det nödvändigt att lära sig detta från Profeten Mohammad(S) och hans familj som är hans rättfärdiga efterföljare.

Sannerligen är det så Islams stora Profet, Mohammad Ibn Abdullah(S), valdes av Allah(Swt) för att vägleda människorna och därmed blev bärare och tolkare av den Heliga Koranen för evigt och han sade om detta: ”Jag lämnar två viktiga och essentiella saker (al-thaqalein) bakom mig, det ena är Allahs(SWT) bok som är en förlängd sträng från himlen ner till jorden och den andra är mitt Ahl Al-Bait(A). Dessa två är oskiljaktiga tills den dag då jag tar emot de troende vid Kawthar . Visa därför hur ni lyder mig genom att följa dem som era förebilder (6).”


(Ovan är ett urval taget från ”The Fundamentals of understanding the Holy Quran” av Ayatollah Jawad Amuli).

1. Den heliga Koranen (16:89)
2. Den heliga Koranen (55:1-2)
3. Den heliga Koranen (73:5)
4. Till exempel är livet efter döden och existensen av änglar inget som vår intellect kan bevisa utan vi förlitar oss på återberättelser som förtydligar detta.
5. Den heliga Koranen (1:151)
6. Sahih al-Tirmidhi, vol.2 s.308