Utmärkande egenskaper och meriter av vår tids Imam(AJ)

De dominerande egenskaperna och personliga dragen av hans eminens, Imam Mahdi(AJ) är desamma som för hans hedervärda stamfäder och förfäder, de heliga Imamerna(A). Dessa stora personligheter var centrumet av barmhärtighet och vägledningens skimrande fackelbärare på jorden, då den Allsmäktige hade skickat dem att vägleda Hans varelser. De skapades från skimrande ljus och utsågs till guider som kallade folket till Herren. Några av Imam Mahdis(AJ) utmärkande egenskaper följer här nedan:

Imamens(AJ) omfattande kunskap

Det är ett etablerat faktum att Imamen(AJ), kommer att vara den mest kunniga och kompetenta personen inom alla vetenskaper då han är arvtagaren till hans förfader, Guds Sändebud(S) och väktaren av den högt värderade profetiska visdomen.
Han har omfattande kunskap om de religiösa lagarna och de olika aspekterna av shari’ah (Islamiska lagar). Detta är en av Den väntade Imamens(AJ) omfattande kunskaper.
Det felfria Imamerna(A) har talat om Imam Mahdis(AJ) höga intellektuella nivå i sina uttalanden, vilka utfärdades långt innan hans födsel.

1. Imam Ali(A), har sagt angående Imam Mahdis(AJ) egenskaper, ”Han kommer att vara det bästa skyddet, den som har mest kunskap och den som utför mest ’Silatul Rahem’ (bevarandet av släktskapsbanden).” [Källa: Ghaybah, Nomani]

2. Harth Ibne Mughaira Nazari sade, ”Jag frågade Imam Hossein(A), Genom vilka kännetecken kan man identifiera Imam Mahdi(AJ)? Han svarade: ”Genom att känna igen det tillåtna och det otillåtna och det faktum att människor är beroende av honom medan han inte är beroende av dem.” [Källa: Iqdud durar]

3. Imam Baqir(A) sade, ”Kunskap om Gud, den Allsmäktige, den Mäktige och Sublime och Profetens(S) sunnah (traditioner i form av ord och handling), växer frodigt i hjärtat av vår Imam Mahdi(AJ) på det bästa av sätt. De av er som överlever och får bevittna det, borde säga när ni ser honom: ’Frid vare med er (alla) av det heliga hushållet (Ahlul Bait(A)); nådens och profetskapets hushåll; källorna av kunskap och platsen för budskapet’.” [Källa: Kamaluddin]

Angående hans(AJ) utmärkande kunskaper och prestationer, berättas det att han(AJ) vid återkomsten, kommer att lägga fram argument och bevis till judarna från deras egna skrift Torah, som kommer att leda till att en majoritet av dem kommer att acceptera Islam. [Källa: Bihar]Under den mindre ockultationen, var Imam Mahdi(AJ) den enda referenspunkten och den som fattade det slutliga besluten i alla frågor. Därför brukade de utvalda representanterna förmedla folkets frågor till Imamen(AJ) för besvarande. Sådana frågor har i mängder nedtecknas i rättspraxis böcker och återberättelser. De tjänar som referenser för de Islamiska rättslärda då de härleder sina uttalanden.
En av de som samlat många svar med undertecknandet av den heliga Imamen(AJ), var Sheikh Saduq(RA).

Imamens(AJ) fromhet

När det kommer till karaktär och hjärta, är Imamerna(A) likvärdiga. Detta gäller alla aspekter av tänkande och handlande (bland dessa är fromhet och uppgivande av materiella njutningar och glädjeämnen). Det är omöjligt att nämna en enda händelse då någon av dem inte handlat med fromhet och avstått från materiella ting. Imam Ali(A), porten till kunskapens stad (Profeten(S)), skiljde sig från världen tre gånger så att den inte var värdig någon försoning. Hans rena och kyska ättlingar har också begåvats med denna upphöjda egenskap. Många återberättelse angående Imam Mahdis(AJ) fromhet har nedtecknats genom historien. Några av dem presenteras nedan:

a. Muammar Ibne Khuld har återberättat från Imam Ridha(A) att han sade: ”Klädseln och födan hos Qaim(AJ), framträdaren (avkomman från Profeten Mohammad(S)) kommer att vara enkel och torr.” [Källa: Ghaybah, Nomani]

b. Abu Basir har noterat att Imam Sadiq(A) sade: ”Förhasta er inte med ankomsten och återkomsten av tidens Imam(AJ). Vid Gud, hans klädsel kommer att vara enkel och hans mat kommer att bestå av grovt och kompakt korn bröd.” [Källa: Ghaybah, Nomani]

c. Ali Ibne Hamzah och Wahab har återberättat från Imam Sadiq(A) att han sade följande om Den väntade Imamen(AJ): ”Hans klädsel är enkel och grov, och hans föda är hård och fast.” [Källa: Ghaybah, Nomani]Det är ett känt faktum att detta förfaringssätt återfinns i alla aspekter av Imamens(AJ) liv. Om han inte hade förfogat över ett sådant beteende, skulle Gud, den Allsmäktige, inte ha valt ut honom för den största reformerande rörelsen. Det är han, som kommer att göra denna värld till en plats i överflöd av rättvisa och jämlikhet, efter att ha varit helt fylld med orättvisor och förtryck. Han(AJ) kommer således att rädda mänskligheten från arrogans och förtryckares stolthet. Han kommer att sprida Guds rikedom och godhet mellan sämre lottade och behövande människor.

Imamens(AJ) tålamod

En av de framträdande egenskaperna och andliga överlägsenheterna hos Imam(AJ) är hans tålamod och överseende.
Imamen(AJ) utsetts för mer problem och elände än alla de tidigare ofelbara Imamerna(A). Under hans förlängda liv har han upplevt många bittra incidenter och stora tragedier, som har befläckat den Islamiska världen och brutit dess ryggrad, då det muslimska samfundet genom dessa händelser blivit underkuvade icke troende och tyranner. Sådana typer av förtryck har blivit vanliga i den Islamiska världen och de gudomliga reglerna och lagarna har framställts som oanvändbara. Muslimernas rikedomar har plundrats och dessa tyranner samverkar i alla beslut inom de muslimska nationerna och tvingar på dem sina ideal.
Alla dessa katastrofer och all denna korruption sker inför ögonen på vår Imam(AJ) och han, som är ledaren över detta förfallna samhälle, tvingas se på och plågas därav.

Han har sannerligen tillgripit tålamod och överseende, och har anförtrott allt till den Allsmäktige. Det är på detta sätt eftersom Han(SWT) är den Ende, som har allt i sin makt, då Han(SWT) är den sanna Härskaren över Sina varelser.