Traditioner

Det finns många rapporter om Imamens kvalitéer och olika prestationer, vi kommer dock att nämna det som är tillräckligt för vår målsättning, om Gud vill. Al-Sharif Abu Mohammad al Hassan bin Mohammad informerade mig: Min farfar/morfar Yahya bin al-Hassan sa till mig: Mohammad bin al-Qasim al-Shaybam sa till oss: Abd al-Rahman bin Salih al-Azdi berättade för oss ; Abu Malik al-Juhnis vägnar å Abd Allah bin Ata al-makkis vägnar, som sa: Jag har aldrig sett de lärda med någon så mycket yngre än de själva,som den gången jag såg dem med Abu Jafar Mohammad bin Ali bin al-Hossein(A).

Jag har sett al-Hakam bin Utayba, trots hans anseende bland folket, bete sig som om han var en ung pojke som uppförde sig väl framför sin lärare. Närhelst Jabir bin Yazi al-Jufi rapporterade något å hans vägnar(A) brukade han säga: ”Medhjälparen bland Profetens(S) förtroendemän och arvtagaren av profeternas kunskaper”, Imam Baqir(A) sade till mig: Mahkul bin Ibrahim rapporterade å Qays bin al-Rabis vägnar, som sade: Jag frågade Abu Ishaq al-Sabi’i angående gnuggandet av skorna i den rituella tvagningen, han sa:

Jag brukade säga till folk att stryka sin hand över sina skor (i den rituella tvagningen, istället för att stryka handen över fötterna) tills jag mötte en man ur släktet Banu-Hashim, vars like jag aldrig sett, Mohammad bin Ali bin al-Hossein(A) (Imam Baqir(A)).
Jag frågade honom angående strykandet av skorna och han(A) förbjöd mig att göra det. Han(A) sa ”de troendes Mästare (Imam Ali(A)) brukade aldrig stryka handen över skorna”. Han(A) brukade säga ” Boken (som inte nämner bruket) kommer före introduktionen av bruket) att stryka skorna. ” (Abu Ishaq tillade: Jag har aldrig strukit dem sen han förbjöd mig att göra det.

Och Qays bin al-Rabi’i sa: Jag har aldrig strukit dem sen jag hörde Abu Ishaq.)(Al -Sharif Abu Muhammad al-Hasan b. Muhammad informerade mig: Min farfar/morfar Yahya bin al-Hasan, rapporterade å Yaqub bin Yazids vägnar, som sade: Muhammad bin Abi ’Umayr rapporterade å Abd al-Rahman bin al-Hajjas vägnar som rapporterade å Imam Ja’far al-Sadiqs(A) vägnar, som sade: Mohammad bin Munkadir brukade säga: ” Jag trodde aldrig att någon som Imam Sajjad(A) kunde lämna en efterträdare på grund av Imam Sajjads(A) förtjänstfullhet, tills jag såg hans son Muhammad bin Ali(A) (Imam Baqir(A)).

Jag ville ge honom(A) råd, men istället var det han somu gav mig råd. Mina kompanjoner frågade mig: ”Vad varnade han dig för?” Jag sade: ”Jag gick till en av Medinas förorter vid en tidpunkt då det var varmt. Där mötte jag Imam Baqir(A). Han var en välbyggd man och han stödde sig på två tjänarpojkar. Antingen var de svarta slavar eller så var de hans trotjänare. Jag tänkte för mig själv: Här finns en respektabel shaykh (ledare) från Quraishiterna ute vid denna tidpunkt och under dessa omständigheter sökande efter materiella fördelar.

Jag måste varna honom. Så jag närmade mig honom och hälsade honom. Han hälsade tillbaka med ilska. Svetten rann ner  på honom. Jag sa: ”Må Gud avlägsna dig, en ärevördig ledare från Quraishiterna, ute i dessa omständigheter sökandes efter materiella fördelar.

Om döden kom nu och du var i detta tillstånd vad skulle du göra”? Han(A) frigjorde sina händer från tjänarpojkarna och stod upp. Sedan sa han(A) : ”Vid Gud, om döden kom nu medan jag var i detta tillstånd, skulle den komma medan jag fullgjorde en handling lydandes Gud, genom vilken jag avlägsnar mig från dig och andra människor.

Jag skulle endast vara rädd för döden om den kom medan jag handlade mot Guds vilja.” Då svarade jag. ”Må Gud visa dig nåd, jag ville varna dig och du har varnat mig.” Al-Sharif Abu Mohammad al-Hassan bin Mohammad informerade mig Min farfar/morfar sade till mig: ”En Shaykh från al-Rayy folket, som var väldigt gammal, sade till mig Yahya bin ’Abd al-Hamid Himmani berättade för mig å Mu’awiya bin Ammar al-Duhnis vägnar, å Imam Baqirs vägnar(A): (Imam Baqir(A) blev frågad) om Guds ord: Fråga Folket som minns Ahl al Dhikr (de som minns) om du inte vet (Koranen Sura 16 vers 43.

Han(A) sa: Vi är Ahl al-Dhikr (de som kommer ihåg.).”Shayken från al-Rayy sa:” Jag frågade Mohammed bin Muqatil om dessa ord. Han talade om dem enligt sin åsikt och han sa: ”Folket som minns är alla religiösa vetenskapsmän (lärda).” Jag nämnde detta till Abu Zura. Han blev förvånad över hans ord. Sedan lade jag fram vad Yahya bin ’Abd al-Hamid hade sagt till mig. Han sa: ”Imam Baqir(A) säger sanningen. De är Folket som minns (Ahl al-Dhikr). Vid mitt liv, Imam Baqir(A) är en av de största religiösa lärda (ulama).”  Imam Baqir(A) redogjorde för historiens början (mubtad’) och rapporterna om profeterna. Berättelser om Profetens(S) kompanjoner skrevs å hans vägnar. Män följde Profetens(S) handlingar (sunnah) och förlitade sig på honom(A) angående vallfärdens riter, vilka han rapporterade från Profeten(S). De skrev även kommentarer om Koranen från honom(A). Både Shia (khassa) och icke-Shia (amma) rapporterar traditioner (hadither) från honom(A). Han(A) debatterade med dem som  tänkte för individuellt (ahl al-ara’) och folket lärde sig väldigt mycket religionsvetenskap (ilm al-kalam) från honom.

(Al-Sharif Abu Mohammad al-Hasan bin Mohammad informerade mig: Min farfar/morfar Yahya bin al-Hasan berättade för mig: Al-Zubayr b. Abi Bakr berättade för mig: Abd al-Rahman b. ’Abd Allah al-Zuhri berättade för mig:) Hisham bin Abd al-Malik gjorde vallfärden.

Han gick in i den heliga moskén stödjande på Salim, sin trotjänares, arm. Imam Baqir(A) satt i moskén. ”Ledare för de rättrogna”, sa Salim till Hisham, ”där är Imam Baqir(A)” ”Han, som Iraks folk är redo att göra en revolt för?” Han frågade. ”Ja” svarade Salim. ”Gå till honom” sade Hisham. ”Och säg till honom: De troendes mästare (dvs. Hisham själv) frågar dig: Vad är det människorna äter och dricker tills Gud har dömt dem på Återuppståndelsens dag?” Imam Baqir(A) svarade:” Människorna kommer att samlas på jorden som kommer vara som en ren limpa bröd.

Där kommer det att finnas floder som grenar ut sig.
De kommer att äta och dricka tills räkenskaperna med Gud är klara.” Hisham förstod att Imam Baqir(A) hade besegrat honom.  Därför sade han ”Gud är större”.

Gå till honom och säg: Hisham säger till dig: Vad kommer att hålla människorna ifrån mat och dryck den dagen? ”De som är i helvetets eld kommer att vara för upptagna”, svarade

Imam Baqir(A) ”men de kommer att säga till dem som inte har blivit distraherade från det: Ge oss vatten och lite av vad Gud har försörjt för er (Den heliga Koranen 7:50)” Hisham blev tyst och svarade inte.

Det rapporteras att Nafi bin al-Azraq kom till Imam Baqir(A), och satte sig framför honom(A) och ställde frågor om det som var tillåtet och det som var förbjudet. Imam Baqir(A) svarade: Säg till dem som avvikit (från den sanna vägen): Hur kunde ni separera er från de troendes Mästare (Imam Ali(A)), när ni tidigare hade villigt offrat er för honom och lytt honom? Ni var nära Guds lydnad genom att hjälpa honom (Imam Ali(A)). De kommer att svara dig: Han (Imam Ali(A)) tillät medling beträffande Guds religion. Säg till dem: Gud (Swt), tillät medling i Profetens(S) lag (sharia), mellan två av Sina varelser. För Han sade: Sänd en medlare från hans familj och en medlare från hennes familj om de vill att försoning ska ske mellan dem, i överensstämmelse med Gud (Den heliga Koranen 4:35).

Guds Profet(S) utnämnde Sad bin Muadh som medlare över Qurayza stammen. Han dömde dem enligt vad Gud hade åstadkommit. Visste ni inte att de troendes Mästare (Imam Ali(A)) beordrade medlarna att endast döma enligt Koranen och att inte gå bortom det? Han fastställde förkastandet av människornas lagar som motsatte sig Koranen. De sade till honom: ”Du har valt en medlare, män som kommer att döma dig.” Han(A) svarade: ”Jag har inte utsett en varelse som medlare. Jag har gjort Guds Bok till medlare”.  ”Därför, hur finner de som avvikit från den rätta vägen felaktigheter i medling genom Koranen, när han(A) fastställde förkastandet av det som motsatte sig Koranen, om inte de fasthåller vid en falsk anklaga? ”Vid Gud” sade Bafi bin al-Azraq ”detta är ord som jag aldrig hört förut och som jag aldrig tänkte på. Det är sanningen, om Gud vill” De religiöst lärda rapporterar att Amr b. Ubayd kom för att besöka Imam Baqir(A) för att testa honom genom att ställa ett par frågor.

Han sa: ” Får jag bli din lösesumma, vad betyder Hans, den Högt Uppsattes, ord: Vet inte de som inte tror att himlarna och jorden var ratq och Vi gjorde dem fitq ? (Den heliga Koranen 21:30). Vad är detta ratq och detta fitq?” ”Himlen var ratq, betyder att inget regn kom ner från den”. svarade Imam Baqir(A), ”och jorden var ratq (betyder) att inga växter kom ut från den”. Amr stannade. Han kunde inte finna någon opposition. Han gick iväg men återvände sen. ” Får jag bli din lösesumma” sa han ”berätta om Hans ord, den Mäktige och den Höge: På Vemhelst min ilska väcks, han förgås (Den heliga Koranen 20:82), vad är Guds, den Mäktige och Höges, ilska? Guds ilska, Amr, är Hans straff” svarade Imam Baqir(A).

”Den som tror att något förändrar Gud, är en otroende.” Utöver det vi har beskrivit om hans förtjänster i kunskapsområdet och ledarskapet, fanns det en självklar förträfflighet (i mannen) för både Shia (khassa) och icke-shia (amma). Han var erkänd av alla för hans ädelhet och välkänd för sin generositet och vänlighet, genom hans hjälp i överflöd till de fattiga, och hans behärskade temperament.(Al-Sharif Abu Mohammad al-Hassan bin Mohammad sa till mig:

Min farfar/morfar sa till mig: Abu Nasr sa till oss: Muhammad bin al-Hossein  sa till mig Aswad bin ’Amir sa till oss: Hayyan bin Ali al-Hassan bin  Kuthayyirs vägnar, som sa: ”Jag (det vill säga al-Hassan bin Kuthayyir) klagade till Imam Baqir(A) om mitt behov och min oduglighet hos bröder.”

”Må brodern skämmas” sa han(A) ”(som är) en broder som ser efter dig när du är rik och separerar sig från  dig när du är fattig”. Sedan beordrade han sin tjänarpojke att ta ut en pengapung i vilken fanns sjuhundra dirham.”

”Spendera detta”, sa han till mig, ”och när du spenderat klart det, berätta för mig”. (Mohammad bin al-Hossein rapporterade: Abd Allah bin al-Zubayr sa till oss: De rapporterade å Amr bin Dinar och Abd Allah binUbayd bin ‘Umayrs vägnar, som sa:) Vi (d.v.s. Amr bin Dinar och Abd Allah bin Ubayd) mötte aldrig Imam Baqir(A) utan att han gav oss pengar, presenter och kläder. Han brukade säga ”Detta är något som har varit förberett åt er innan ni ens mötte mig”  Abu nuaym al-Nakhai rapporterade å Mu’awiya b. Hishams vägnar som rapporterade å Sumayman bin Qarms vägnar, sa: Imam Baqir(A) brukade betala oss femhundra till sexhundra till ett tusen dirham som presenter. Han(A) tröttnade aldrig på att tilldela generositet till bröderna och till dem som kom för att besöka honom(A), och till dem som placerade sin hopp och tilltro i honom.

Det är rapporterat från honom(A) och från hans fäder(A), att Guds Profet(S) brukade säga: ”De bästa av arbeten är tre: Se efter bröderna med pengar, ge folk rättvisa på din egen bekostnad, och att nämna Gud i varje omständighet.” (Ishaq bin Mansur al-Saluli rapporterade: Jag hörde al-Hasan bin Salih säga:) Jag (d.v.s. al-Hasan bin Salih) hörde Imam Baqir(A) säga: ”Det finns inget som kan blandas med något bättre än barmhärtighet blandat med kunskap.” Det är rapporterat från honom(A), att han blev frågad om de traditioner (hadither) som han lade fram, utan stöd ett antal rapportörer utan att ange från vilken källa den kommer ifrån. Han sa: om jag rapporterar en tradition utan att ange källor, då är  länken  av rapportörer för detta, från min fader (fjärde Imamen(A)) som rapporterar från min farfar (Imam Hossein(A)) som rapporterar från sin far (Imam Ali(A)) som rapporterar från hans (Imam Hosseins(A)) morfar, Guds Profets (S), som rapporterar från Gabriel(A) som rapporterar från Gud(Swt).

Han(A) brukade säga: ” Folket orsakar oss svåra problem. Vi sammankallar dem men de svarar oss inte. Om vi överger dem kommer de inte att kunna ledas av någon”. Han(A) brukade säga: ”Vad är det vi gör som orsakar att folk hatar oss, vi är familjen från Huset av Nåd, Profetskapets Träd, Visdomens källa, de människor vars ofta blev besökta av änglar och de på vilka inspirationen  kom ner?” Han, frid vare med honom, gick bort och efterlämnade sju söner. Varenda en av hans bröder hade stora förmånsrätter, även om de inte uppnådde hans förtjänst på grund av hans position i relation till ledarskapet, på grund av hans ställning hos Gud i relation till hans(A) närhet och kärlek (wilaya), och på grund av hans relation till efterträdarskapet (khilafa) till Profeten(S). Perioden under hans ledarskap och åtagandet av sin faders(A) position varade i nitton år.