[STEG 1.1] Själens krafter – deras effekter och karaktärsdrag

Då människans själ skapas är den likt en ren tavla, fri från alla sorts förmågor (karaktärsdrag)– vare sig de är goda eller onda. Då man utvecklas genom livet, utvecklar man egenskaper som är direkt relaterade till ens sätt att leva, tänka och bete sig. Människans tal och handlingar, som repeteras över lång tid, ger en varaktig effekt på själen som blir känd som en ”egenskap”.

Denna egenskap penetrerar själen och blir orsaken till människans handlingar. Med andra ord så vänjer sig den mänskliga själen med dessa egenskaper och bildar en sammanslutning med dem vilket avgör riktningen av människans väg baserat på vad dessa dikterar. Om dessa egenskaper (malakat) är nobla, kommer de att manifestera sig själva i sedligt och klokt tal och beteende i människan. Om de å andra sidan är ondskefulla och förkastliga, kommer de att manifesteras i ett omoraliskt och bristfälligt beteende.
Dessa egenskaper spelar en betydande roll i avgörandet av en individs öde i det eviga nästkommande livet. Själen kommer då att vara i sällskap med samma egenskaper som den var sammanbunden med i detta liv. Om dessa egenskaper är ärbara, kommer själen att vara i en evig lycka och om egenskaperna är skändliga, kommer själen att möta evig fördömelse.

Frågan om malakat, ger svar till dem som undrar hur en Nåderik och Barmhärtig Gud kan döma en individ till evig fördömelse för en synd som har gjorts under en kort tidsperiod. Det man ska ha i åtanke är att när en synd repeteras leder det till utveckling av en egenskap i människan. Eftersom denna förkastliga egenskap kommer att vara förenad med själen, kommer straffet och tortyren som medföljer den även att drabba själen. Koranen säger:

Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, [och en röst skall säga:] ”Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.” [17-13,14]

Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: ”Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt. [18-49]

Säg: ”Vare sig ni döljer det som rör sig i ert innersta eller visar det, vet Gud det. Han vet allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Och Gud har allt i Sin makt.” [3-29]

Själen och dess krafter

Själen (nafs) är den himmelska essensen som använder kroppen och de olika organen till att uppnå dess mål och syften. Själen har även andra namn så som väsen (rooh), intelligens (’aql) och hjärta (qalb) även om dessa begrepp också har andra användningsområden.

De viktigaste krafterna i själen är:

  1. Intellektets kraft (al-quwwa al-aqliyya) – änglalik
  2. Vredens kraft (al-quwwa al-ghadhabiyya) – våldsam
  3. Lustens kraft (al-quwwa al-shahwiyya) – djurisk
  4. Illusionens kraft (al-quwwa al-wahmiyya) – demonisk

Funktionen och betydelsen för varje en av dessa fyra krafter av själen brukar vara välförstått. Om inte människan hade haft intellektets kraft hade hon omöjligen kunnat särskilja mellan gott och ont, rätt och fel, sanning och falskhet. Om hon inte hade innehaft vredens kraft, hade hon inte kunnat skydda sig själv mot attacker och aggression. Om inte lustens kraft hade existerat i människan, hade den mänskliga artens fortsatta existens varit äventyrad. Och slutligen, om människan hade saknat illusionens kraft, hade hon inte kunnat visualisera universum eller partiklar och därmed inte heller kunna dra några slutsatser eller lärdom utav det.

Med denna förklaring blir det karakteristiska för varje en av dessa fyra mänskliga krafterna tydligt och begripligt. Intellekt är den vägledande ängeln för människan. Vredens och vildhetens kraft i människan kan ta fram våldsamhet och grymhet i henne. Lustens och passionens kraft kan driva henne mot osedlighet och tygellöshet.

Relationen av de fyra krafterna till varandra i den mänskliga själen beskrivs i följande metafor: Föreställ dig en resenär som rider på en häst och har sällskap av en hund och en man som egentligen är en spion för banditer. Den ridande resenären representerar intellektet. Själva ridandet föreställer lust och passion medan hunden representerar vredens- och vildhetens kraft.

Samtidigt representerar spionen illusionens kraft. Om resenären lyckas kontrollera sitt ridande, hund och spion och inneha en auktoritet över dem, kommer han säkerligen att nå fram till sin destination; annars, kommer han att förgöras. Den mänskliga själen är således en scen eller ett krigsfält där det pågår en ständig kamp mellan dessa fyra krafter.

Vad som blir den dominanta karaktären och naturen i en individs själ är helt beroende på resultatet av denna kamp. Med andra ord, den kraft som kommer att vara den segrande kommer att avgöra karaktären och hur själen utformas. Det är förklaringen till varför en del själar är änglalika, en del är djuriska och brutala medan andra är demoniska.

I en hadith från Imam Ali (A) säger han: Sannerligen har Gud karaktäriserat änglarna med ett intellekt utan någon sexuell drift eller vrede och djuren med vrede och lust utan ett intellekt. Han upphöjde människan genom att skänka henne alla dessa krafter. Om människans intellekt dominerar över hennes lust och vildhet, kommer hon alltså att stiga till en nivå högre än änglarna eftersom den nivån är uppnådd av människan trots förekomsten av olika hinder som änglarna inte påverkas av.

Njutning och lidande

Njutning är ett tillstånd som upplevs av själen när den mottar något harmoniskt med sin egen natur. Smärta och lidande uppstår när själen kommer i kontakt med ting som är oharmoniska med sin egen natur. Eftersom krafterna inom själen är fyra i antal, blir därmed själens njutningar och lidanden uppdelade i fyra kategorier, där varje kategori hör till varje en av dessa krafter.

Njutning genom intellektets kraft uppstår genom att skaffa sig kunskap kring den sanna naturen av ting, och dess lidande finns i ignorans och avsaknaden av sådan kunskap.

Njutning genom vredens och vildhetens kraft förekommer vid känslan av att vara segrande, och vid tillfredställelsen i att vinna över en fiende och hämnas någon. Dess smärta ligger i känslan av att vara undertryckt och besegrad.

Nöjet genom lustens och passionens kraft innefattar njutning av mat, dryck och sexuella förbindelser medan dess lidande är genom avhållsamhet av sådana upplevelser.

Njutning genom illusionens kraft uppstår vid visualiseringen av ting som leder till att världsliga begär och demoniska tendenser uppstår, medan ett lidande uppkommer vid en otillräcklighet och bristfällighet i dessa visioner.

Den starkaste och renaste av njutningar är njutningen som fås av intellektets kraft. Denna typ av njutning är medfödd och naturlig för människan. Det är en njutning som inte påverkas av hennes förändrade upplevelser genom livet, utan är konstant.

Det är inte likt de andra njutningarna, som kan vara kroppsliga och djuriska samt övergående i sin natur utan har en varaktig värde. De djuriska njutningarna är i själva verket så obetydliga och intetsägande att människan skäms över dem och försöker att dölja dem. Om någon skulle säga om en person att han/ hon njuter mycket av att äta, dricka och engagera sig sexuellt, skulle denna person skämmas och bli upprörd över det. Samtidigt, om njutningar till följd av intellektets kraft skulle tillskrivas en person, inte bara skulle han/hon inte skämmas för dem, utan istället bli glad över att ett sådant ämne sprids vidare och vara belåten över det.

Vi kan alltså dra slutsatsen att den typ av njutning som pryder människan, och då det uttrycks gör det personen belåten, är den typ av njutning som upplevs från själens intellektuella kraft. Denna sorts njutning har flera nivåer där den högsta nivån upplevs som närhet till Gud. Denna mest upphöjda njutning kan uppnås genom kärlek och medvetenhet kring Gud, samt genom en verklig ansträngande till att ständigt närma sig Honom. När hela ens strävan blir för att uppnå denna innerliga och verkliga njutning, kommer sensuella begär att bli överskuggade, ta sin riktiga plats i människans liv och vara i balans.

Diskussionsfrågor

Reflektera över följande frågor och besvara dem i kommentarsfältet till nästa vecka:

  1. De tankar som du mest ockuperas av, vilken av kraft är mest överlägsen?
  2. Hur ofta tänker du på hur du beter dig och vad kan du göra mer för att tänka på det?
  3. Hur kan man få Aql att styra mer över dig dag för dag?