Riterna kring Hans(A) födelse

Imam Ali(A) de troendes mästare, och hans son Imam Hossein(A), skyndade att utföra de religiösa rekommendationerna vid födelsen av det välsignade barnet; Imamen(A) läste upp böneutrop i barnets högra öra och iqama i det vänstra örat. Med detta väckte han känslor av fromhet och rättfärdighet i barnets hjärta. Det var toner som skulle leda honom till vänlighet och goda gärningar.

De första orden som Imam Sajjad(A) mottog var Allaho Akbar (Allah(SWT) är störst)! Dessa ord präglade hans hjärta och sinne, och blev en del av hans egenskaper. På den sjunde dagen av hans födelse, offrade hans far ett får för honom (en del i ceremonin a’qiqa), klippte hans hår och donerade silver eller guld som motsvarar det klippta hårets tyngd som allmosor till de fattiga och behövande i enlighet med Profetens(S) sunnah.