Profetens(S) familj och de elva Imamernas(A) profetior om Imam Mahdi(AJ)

Dr. Fahimi: Vilken tro hade Profetens(S) familj och Imamerna(A), angående Mahdi(AJ)?
Mr. Hoshyar: Efter Profetens(S) bortgång, diskuterades ämnet Mahdiism bland Profetens(S) anhängare och Imamerna(A). Profetens(S) familj, som de rättmätiga arvtagarna av Profetens(S) kunskap och de invecklade frågorna i tron, var de mest kunniga inom området av Profetiska återberättelser. De talade om Imam Mahdi(AJ) och besvarade de frågor som kom angående detta ämne. Låt oss citera ett antal exempel från dem gällande denna typ av kommunikation, i kronologisk ordning. Trots att det finns flera återberättelser från var och en av dem kommer vi här enbart att citera en återberättelse vardera:

1. Imam Ali(A) angående den framtida återkomsten av Imam Mahdi(AJ):
Följande återberättelse har återberättats av al-Asbagh som hörde Imam Ali(A) säga:
”Den utlovade Mahdi(AJ) från oss kommer att framträda vid tidernas slut. Det finns ingen annan Mahdi i någon nation som är väntad utöver honom. [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 147]

Det finns mer än femtio återberättelser från Imam Ali(A) gällande den framtida uppkomsten av Imam Mahdi(AJ) och hans härstamning från Profetens(S) familj. [Detta antal har inhämtats från Safi Gulpayganis hadith samling, Muntakhab al-Athar, som handlar om just detta ämne.]

2. Återberättelse från Fatima Zahra(A):
Fatima Zahra(A) sade till sin son Imam Hossein(A):
”När jag födde dig, kom Profeten(S) för att träffa mig. Han tog dig i sin famn och sade till mig: ’O Fatima, ta din Hossein(A), ty du skall veta att han är fadern av nio Imamer(A). Från hans ättlingar kommer rättmätiga ledare att framträda, bland vilka den nionde är vår Qaim.”[Ithbat al-Hudat, vol.
2, sid. 552. Det finns ytterligare 3 hadither angående detta från Fatima Zahra(A)]
3. Återberättelse från Imam Hassan(A):

Imam Hassan(A) sade:
”Det kommer att följa tolv Imamer(A) efter Profeten(S). Nio av dessa Imamer(A) kommer att komma från min broder Hosseins(A) avkomma. Detta ummahs Mahdi(AJ), kommer att vara från dem.” [Ithbat al-Hudat, vol. 2, sid. 555. Det finns ytterligare 4 hadither angående detta från Imam Hassan(A)]

4. Återberättelse från Imam Hossein(A):
Imam Hossein(A) sade:
”Det kommer att komma tolv Imamer(A) från oss. Den förste av dessa kommer att bli Imam Ali(A) och den sista kommer att vara min nionde ättling, den rättmätiga Qaim. På grund av hans(AJ) välsignade existens kommer Gud att ge den döda jorden liv och blomstring. Gud kommer att låta Sin religion segra över andra religioner, hur mycket detta än avskys av förnekarna. Imam Mahdi(AJ) kommer att försvinna från allmänheten under en period. Under hans fördoldhet kommer ett antal människor att överge religionen, medan andra förblir stadfästa i sin tro och tvingas lida därav. Den senare gruppen kommer att bemötas med följande hånfulla ord: ’Om er tro är sann, när kommer er lovade Imam(AJ) att resa sig?’ Men, kom ihåg att den som förblir ståndaktig under dessa ogynnsamma omständigheter, då fiender kommer att vederlägga och skada dem, kommer att vara bland de som stred vid Profetens(S) sida då de försvarade Guds religion.” [Ithbat al-Hudat, vol. 2, sid. 333, 399; Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 133. Det finns ytterligare 13 hadither angående detta från Imam Hossein(A)]
5. Återberättelse från Imam Sajjad(A):

Imam Sajjad(A) sade:
”Vår Qaims(AJ) födelse kommer att döljas för folket på ett sådant sätt att de kommer hävda: ’Han har inte fötts över huvud taget!’ Anledningen till hans fördoldhet är för att han under början av sin revolution inte kommer att ha någons lojalitet.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 135. Det finns ytterligare 10 hadither angående detta från Imam Sajjad(A)]

6. Återberättelse från Imam Baqir(A):
Imam Baqir(A) berättade följande för Aban ibn Taghlib:
”Med fullaste allvar förklarar jag att Imamatet är det gudomliga förbundet som nått oss från Profeten(S). Imamerna(A) efter Profeten(S) är tolv till antalet, av vilka nio är ättlingar av Imam Hossein(A). Vid tidernas slut kommer Imam Mahdi(AJ) att stiga fram från oss och försvara Guds religion.” [Ithbat al-Hudat, vol. 2, sid. 559. Det finns ytterligare 66 hadither angående detta från Imam Baqir(A)]
7. Återberättelse från Imam Sadiq(A):

Imam Sadiq(A) sade:
”Den som erkänner alla Imamer(A), men förnekar existensen av Imam Mahdi(AJ), är likt den som erkänner alla profeter(A) men som förnekar Profeten Mohammad(S).”
En person frågade honom: ”Bland vems avkomma kommer Imam Mahdi(AJ) från?”
Imamen(A) svarade: ”Den femte generationens ättling av den sjunde Imamen(A) (Imam Kadhim(A)) kommer att vara Imam Mahdi(AJ). Dock, kommer han att gå i fördoldhet. Det är inte lämpligt att ni nämner honom vid namn.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 143; Ithbat al-Hudat, vol. 2, sid. 404. Det finns ytterligare 123 hadither angående detta från Imam Sadiq(A)]
8. Återberättelse från Imam Kadhim(A):

Imam Kadhim(A) sade:
Yunus ibn Abdul Rahman frågade Imam Kadhim(A): ”Är du den rättmätige Qaim?”
”Ja, jag är den rättmätige Qaim. Men den Qaim som kommer att rena jorden från Guds fiender och fylla den med rättvisa och rättfärdighet, är min femte avkomling. Då han fruktar för sitt liv, kommer han att vara i fördoldhet under lång tid. Under fördoldhetsperioden, kommer en grupp att vända sig ifrån religionen. Men en del kommer att vara stadfästa i sin tro.”
Han fortsatte med att säga:
”Välsignade är de shiiter som under denna period av fördoldhet fortsätter att vara trogna oss och som förblir stadfästa i deras lojalitet till oss och som har en fientlig inställning gentemot våra fiender. Sannerligen är de från oss, och vi från dem. De är övertygade om vårt Imamat och vi erkänner deras trohetsed till oss. Vid Gud, välsignade äro dem! De kommer att vara med oss i paradiset.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 151; Ithbat al-Hudat, vol. 6, sid. 417]
9. Återberättelse från Imam Ridha(A):

Rayya ibn Salt frågade en gång Imam Ridha(A): ”Är du sahib al-amr (Förpliktelsens Mästare)?” Imamen svarade:
”Ja, jag är Mästaren av förpliktelserna. Men, jag är inte den Förpliktelsens Mästare som kommer att fylla jorden med rättvisa och rättfärdighet. Hur kan jag vara Förpliktelsens Mästare när du är vittnet till denna rådande svaghet och hjälplöshet? Den lovade Qaim(AJ) kommer att vara gammal, åldersmässigt, men ung till utseendet vid hans framkomst. Han kommer att vara så mäktig och stark att om han stäcker ut sin hand över det största av träd kommer det att falla uppryckt genom rötterna. Och om han skrek mellan bergen, skulle klipporna krossas i bitar. Moses(A) stav och Salomos(A) sigill är hos honom. Denna person är min fjärde avkomling. Gud kommer att hålla honom i fördoldhet under så lång tid som Han finner nödvändigt. Sedan, kommer Han att orsaka hans återkomst, och genom honom kommer Gud att fylla jorden med rättvisa och rättrådighet då den tidigare varit fylld med tyranni och förtryck.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 322; Ithbat al-Hudat, vol. 6, sid. 420. Det finns ytterligare 18 hadither angående detta från Imam Ridha(A)]
10. Återberättelse från Imam Jawad(A):

Imam Jawad(A) sade till Abd alAzim Hassani:
”Vår Qaim är den samma som den lovade Mahdi(AJ), vilken ni skall vänta på och när han återkommer skall ni lyda honom. Han kommer att vara min tredje avkomling. Jag svär vid Gud, Som sände Profeten Mohammad(S) och tillsatte oss som Imamer, att om det endast återstår en dag på denna jord, kommer Gud att förlänga denna dag tills Imam Mahdi(AJ) stiger fram och fyller jorden med rättvisa och rättrådighet då den varit fylld med tyranni och förtryck. Gud tar hand om Sina angelägenheter över natt, precis som Han tog hand om Moses(A) angelägenheter under en natt. Moses(A) hade gått för att erhålla eld åt sin familj och när han återvände var han fullt utsedd till Guds profet.”
Imamen(A) tillade: ”Att vänta på denna räddning är den bästa av handlingar bland våra shia.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 156; Ithbat al-Hudat, vol. 6, sid. 419. Det finns ytterligare 5 hadither angående detta från Imam Jawad(A)]

11. Återberättelse från Imam Hadi(A):
Imam Hadi(A) sade:
”Efter mig kommer min son Hassan(A) att bli Imam, och efter Hassan(A) kommer al-Qaim(AJ) som skall fylla jorden med rättvisa och rättrådighet.” [Ithbat al-Hudat, vol. 6, sid. 275. Det finns ytterligare 5 hadither angående detta från Imam Hadi(A)]
12. Återberättelse från Imam Askari(A):

Imam Askari(A) sade till Musa ibn Ja’far Baghdadi:
”Jag ser att ni tvistar angående Imamen efter mig. Akta er, den som erkänner Imamerna(A) efter Profeten(S), men förkastar min sons Imamat är likt den som accepterat profetskapet av alla profeter(A) men förkastat Profeten Mohammad(S). Den som förnekar det sista är likt den som förnekat alla profeter(A). Anledningen är att lydnad till den sista Imamen(AJ) är likt lydnaden av den första Imamen(A) bland oss. Låt det vara känt bland er att fördoldheten av min son kommer att förlängas till en sådan grad att människorna försätts i tvivel, med undantag för de som får sin tro skyddad av Gud.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 160; Ithbat al-Hudat, vol. 6, sid. 427. I tillägg till detta finns det 21 återberättelser rapporterade på Imam Askaris(A) befogenhet.]


Är dessa hadither angående Imam Mahdi(AJ) autentiska?

Ingenjör Madani: Man kan enbart följa dessa hadither om de är felfria och pålitliga. Anser du alla dessa hadither angående Imam Mahdi(AJ) vara tillförlitliga?
Mr Hoshyar: Jag hävdar inte att alla hadither, angående just Imam Mahdi(AJ) är högst tillförlitliga och att alla återberättare är trovärdiga. Men, trots detta finns det en del av dessa hadither som utan tvivel är autentiska. Dessa hadither, likt alla andra hadither, inkluderar autentiska, riktiga, trovärdiga, och svaga fall. Det är inte nödvändigt att i detalj undersöka var och en av dessa, eftersom de, som du noterat, är så många till antalet att vilken klarsynt och opartisk person som helst kan referera till dem med tillit. Denna tillförlit baseras på det underliggande temat i dem alla, nämligen att existensen av Imam Mahdi(AJ) var bland de mest kända ämnena i Islam, vars frön såddes av Profeten(S) vars detaljerade information förseddes av Imamerna(A). Det är med stor säkerhet så att existensen av Imam Mahdi(AJ) är ett av de få ämnen inom Islam som kunnat omfatta så många hadither.

Låt mig vidareutveckla. Från början av hans uppdrag fram till den sista pilgrimsfärden, hade Profeten(S) åtskilliga gånger talat om Imam Mahdi(AJ). Efter Profeten(S), fortsatte Imam Ali(A), Fatima Zahra(A) och deras ättlingar(A), rapportera angående den framtida ankomsten av Imam Mahdi(AJ). Trots allt var de bärarna av den profetiska kunskapen. Efter Profetens(S) bortgång, år 632 e.K., räknade muslimerna dagarna i väntan på den kommande Mahdi(AJ). Detta ledde till att de erkände falska frälsare som framträdde då och då under historiens gång. Dessa hadither rapporterades av alla Islamiska skolor, såsom sunniterna, shiiterna, ashariterna och mutaziliterna, återberättade av personer från Arabien, Persien, Mecka, Medina, såväl som Kufa, Basra, Bagdad och så vidare. Då dessa hadither uppkommit till över ett tusen, kan det då vara möjligt för någon klarsynt person att tvivla på hans(AJ) återkomst, genom att hävda att dessa hadither blev påhittade av extrema shiiter som tillskrev dem till Profeten(S)?

 

 

Källa: Al-Imam al-Mahdi, the Just Leader of Humanity, Skriven av: Ayatullah Ibrahim Amini