Mahdi från Profetens(S) ättlingar

Liknande återberättelse [som nämnts i introduktionen, övers. anm.] finns i överflöd. Det huvudsakliga resonemanget som genomsyrar alla antyder på att frågan om Imam Mahdis(AJ) framtida ankomst var väl känt under Profetens(S) tid. I själva verket, hur dessa återberättelser går in på ämnet visar att det inte var något nytt som presenterats till folket. Tvärtom, de skildrar de tecken och egenskaper hos den person som skulle framträda som Mahdi, som i uttalandet ”den utlovade Mahdi kommer att vara bland mina ättlingar.”

Följande återberättelser återspeglar ett sådant mönster i sina skildringar. Det är återberättat från Imam Ali ibn Abu Talib(A) som sade:

Jag frågade Profeten(S): ”Kommer Mahdi att vara bland vår egen familj eller från någon annan? Han svarade: ’Han kommer att vara bland oss. Gud kommer att fullborda sin religion genom honom, precis som Han började med oss. Genom oss kommer människor att finna en tillflykt från uppvigling, likasåväl som de räddades från polyteismen genom oss. Dessutom, genom oss kommer Gud att föra deras hjärtan tillsammans i brödraskap efter att fientlighet besåtts genom upproriskhet, likasåväl som de samlades i brödraskap inom deras religion efter att fientligheten besåtts av polyteisterna.’” [Bihar al-anwar, Vol. 51, p. s.84; Ithbat al-hudat, Vol. 7, s. 191; Majma` al-zawa’id av `Ali b. Abi Bakr Haythami (Kairo utgåva), Vol. 7, s. 317]

Abu Said al-Khudari, en nära kompanjon till Profeten(S) sade:

”Jag hörde Profeten, från predikstolen förkunna: ’Mahdi, från mina ättlingar, min familj, kommer att anlända i slutet av Tiden, medan himlen kommer att falla regn och jorden frambringa grönt gräs för honom. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet som den är fylld med tyranni och orättvisa.’” [Bihar al-anwar, Vol. 51, s. 74; Ithbat al-hudat, Vol. 7, s. 9]

I en annan återberättelse från Umm Salama, Profetens(S) hustru, finner man ännu mer specifik upplysning till det islamiska samfundet. Profeten(S) sade: ”Mahdi kommer att vara bland mina avkommor, bland Fatimas barn.” [Bihar al-anwar, Vol. 51, s. 75]

Vid ett annat tillfälle sade Profeten(S):

”Qa’im (Imam Mahdi(AJ)) kommer att vara bland mina ättlingar. Hans namn kommer att vara mitt namn och hans patronymikon blir mitt patronymikon. Hans karaktär kommer att bli som min egen. Han kommer att kalla på alla människor till min tradition och Guds bok. Den som lyder honom, lyder mig, och den som vänder sig bort från honom, vänder sig bort från mig. Den som förnekar hans existens under hans fördoldhet, förnekar mig, och alla som avfärdar honom, avfärdar mig. Den som godtar hans existens, godtar min existens. Gällande de som ägnar sig åt att förvränga det jag har sagt om honom, och därmed vilseleda mitt samfund, kommer jag att klaga om dem hos Gud: ’Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!’” (Surah Ash-Shu’ara’, 26:227) [Bihar al-anwar, Vol. 51, s. 73]

Abu Hamza Ansari säger:

”Jag hörde Profeten(S) säga: ’Jag är Profeternas(A) Ledare och Ali(A) är arvtagarnas Ledare. Mina två barnbarn är de förnämaste bland ättlingarna. De ofelbara Imamerna(A) kommer komma från oss genom Imam Hossein(A). Dessutom är detta samfunds Mahdi bland oss.’ Då reste sig en arab upp och frågade: ’ O Guds Profet(S), hur många Imamer finns det efter dig?’ Han svarade: ’Samma antal som Jesus(A) lärjungar och hövdingarna för Israels barn’”. [Ithbat al-hudat, Vol. 2, s. 531]

En återberättelse med liknande upplysning har citerats av Hudhayfa, en annan följeslagare till Profeten(S), som hörde Profeten(S) förkunna:

”Imamerna(A) efter mig kommer att vara i samma antal som stamhövdingarna bland Israels barn. Nio av dem kommer att vara ättlingar till Imam Hossein(A). Mahdi av detta samfund är bland oss. Beakta! Sanningen är med dem och de är med sanningen. Var därför förtänksam med hur ni behandlar dem efter mig.” [Ithbat al-hudat, Vol. 2, p. 533]

I ännu en annan återberättelse återberättar Said ibn Musayyib från Amr ibn Uthman ibn Affan, sägandes:

”Vi hörde Profeten(S) säga: ’Imamerna(A) efter mig kommer att vara tolv i antal, varav nio kommer från Imam Hossein(A). Dessutom kommer Mahdi i detta samfund vara bland oss. Alla som håller sig fast till dem efter mig håller sig fast vid Guds rep, och den som överger dem har övergett Gud.’” [Ithbat al-hudat, Vol. 2, p. 526]

Det finns flertal hadither av detta slag i källorna som man kan åta sig att granska.