LETTER4U

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Till alla Europas och Nordamerikas unga generation

De senaste händelserna i Frankrike, och liknande händelser i en del andra länder i väst, har övertygat mig om att prata om dessa direkt med er. Jag riktar mig till er ungdomar; inte för att jag förbigår era föräldrar, utan för att jag ser framtiden av era nationer och era länder i era händer och för att jag finner benägenheten att hitta sanningen mer levande och alert i era hjärtan. Jag riktar mig i detta meddelande inte till era politiker och statsmän, eftersom jag tror på att de medvetet skiljt politikens väg från vägen av sanning och riktighet.

Mitt ord till er gäller islam, och specifikt i fråga om den bild och ansikte av islam som presenteras för er. Från två årtionden tillbaka till nu – d.v.s. sen Sovjetunionens fall ungefär – har det gjorts enorma ansträngningar för att denna stora religion ska sättas i positionen av en skrämmande fiende. Att provocera fram känslor av rädsla och avsky och utnyttja dem, har tyvärr en lång tradition i västs politiska historia. Här vill jag inte ta upp de olika ”farorna” som västvärldens nationer hittills intalats till. Genom att bläddra i de senaste kritiska studierna kring historien, kommer ni själva upptäcka hur de västerländska ländernas oriktiga och svekfulla handlingssätt mot världens andra nationer och kulturer, har kritiserats i de aktuellaste historieskildringarna. Europa och Amerikas historia är skamsen för slaveri, sänker sitt huvud på grund av kolonialismens era, är generad över förtryckandet av folk med annan hudfärg och icke-kristna; era forskare och historiker uttrycker ett djupt förakt för all blodspillan som förekommit mellan katoliker och protestanter i trons namn, eller som skett under första och andra världskriget i nationalitetens och folkgruppers namn.

Detta i sig är värt beröm, och mitt syfte i att återge en del av denna långa lista är inte att förebrå historien utan jag vill att ni ska fråga era intellektuella om, varför det allmänna samvetet i väst, alltid måste vakna och bli medvetet med decennielånga och ibland millennielånga dröjsmål?! Varför måste rannsakan av det gemensamma samvetet endast vända sig till ett långt förgånget förflutet, men inte dagens aktuella händelser?! Varför förhindras den allmänna opinionen från att bilda en medvetenhet i en så viktig fråga som sättet att bemöta Islams kultur och tanke?!

Ni vet mycket väl att förringande, skapande av avsky och inbillad rädsla från ”den andre” är den gemensamma nämnaren för samtliga av de förtryckande exploateringarna. Nu vill jag att ni ska fråga er själva, varför den uråldriga skrämsel- och hatspridningspolitiken har denna gång, med en aldrig tidigare skådad styrka, gjort Islam och muslimer till måltavla?! Varför är maktupplägget i dagens värld mån om att det islamiska tänket ska förbli i periferin och triggas till reaktion?! Vad finns det för innebörder och värden i Islam, som stör stormakternas planer och vilka intressen uppnås i skuggan av den felaktiga bilden som målas upp av islam?!

 

Min andra begäran är att ni, i reaktion mot vågen av fördomar och negativ propaganda, försöker komma till en direkt förstahandskännedom av denna religion. Sunt förnuft kräver att åtminstone veta vad det som de skrämmer er för och injagar rädsla hos er från, är för något och vilken essens den har. Jag insisterar inte att ni ska acceptera min uppfattning eller vilken annan uppfattning av islam som helst, utan jag menar snarare att ni inte tillåter att denna levande och inflytelserika verklighet i dagens värld, tillkännages för er via baktankar och smutsiga ändamål. Tillåt inte dem att med hyckleri, presentera terroristerna under sitt styre för er som islams representanter. Känn islam genom dess originalkällor och främsta ursprung. Lär känna islam genom Koranen och dess heliga Profets(S) liv. Här vill jag ställa frågan; har ni någonsin själva direkt gått till muslimernas Koran? Har ni studerat islams Profets(S) läror och hans medmänskliga och moraliska riktlinjer? Har ni tills nu fått höra om islams budskap från andra källor än media? Har ni någonsin frågat er själva, hur och baserat på vilka värderingar denna islam under långa århundraden har frambringat den största vetenskapliga och intellektuella civilisationen och uppfostrat de mest framstående av vetenskapsmän och tänkare?!

 

Jag ber er att inte tillåta att det, genom en kränkande och onödig svartmålning, skapas en känslomässig och emotionell barriär mellan er och verkligheten och berövar er möjligheten till en opartisk bedömning. Idag, då kommunikationsmedel har brutit alla geografiska gränser, tillåt inte att ni begränsas av påhittade och mentala gränser. Även om ingen på egen hand kan täppa igen de sprickor som uppstått, men var och en av er kan med avsikten att upplysa sig själv och sin omgivning, bygga broar av tänkande och justhet över dessa sprickor. Denna på förhand planerade problematik mellan islam och ni ungdomar, även om obehaglig, kan bringa fram nya frågor i era nyfikna och sökande intellekt. Strävan efter dessa frågors svar lägger en värdefull möjlighet inför er att upptäcka nya sanningar. Således, gå inte miste om denna möjlighet till en korrekt förståelse och en fördomsfri insikt om islam så att de nästkommande må, i välsignelsen av denna ansvarsfullhet ni företar inför sanningen, kunna nedteckna denna epok av västs bemötande av islam med mindre obehag och ett mer lättat samvete.

 

Seyyed Ali Khamenei

1/11/1393 motsvarande 21 januari 2015