En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika grader av perfektion. De som berättade till oss om änglarnas existens berättade att de var skapade med ren intelligens och att de inte har några jordliga aspekter såsom lust och ilska. Djur är å andrasidan helt jordliga medan de saknar det som Koranen beskriver som gudomlig själ.

Människan är en blandning av dessa två, vi är både gudomliga och jordliga. Detta är beskrivet i boken ”al-Kafi” och poeten Rumi har skrivit en poesi angående detta. Översättningen lyder:

“En återberättelse berättar att den ärorika Allah(SWT) skapade tre olika grupper av skapelser. Den första gruppen är änglarna som har ett rent intellekt, kunskap och generositet. De vet inget annat än att tillbedja. De saknar girighet och passion. De är ett rent ljus och lever med Allah(SWT) kärlek. Den andra gruppen saknar kunskap och de gödas som djur i betesmarken. De ser inget förutom stallet och fodret och de saknar både ondska och heder. Den tredje gruppen människorna som är till ena hälften änglar och andra hälften åsnor. Den ena delen sluttar nedåt och den andra delen sluttar mot storslagenhet. Människan måste se vilken del som vinner dagligen och vilken del som besegrar den andra.”

Koranen säger i kapitlet ”Människan” (Insan) vers 2 och 3; ” För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].”

Detta betyder att hon har fått många begåvningar och sedan har hon släppts fri för att visa om hon förtjänar belöning eller straff genom hennes handlingar. Sedan finns det andra skapelser som inte besitter sådana förmåner. Hon måste välja hennes egen väg för att uppnå perfektion genom måttlighet och jämvikt och genom att använda sig av sina begåvningar.

Ett barn växer upp och är frisk i alla hennes organ och lemmar, alla dessa utvecklas harmoniskt. Om detta barn skulle växa upp som en seriefigur, dvs. att vissa delar skulle utvecklats för mycket medan andra skulle utvecklats för lite eller otillräckligt, då skulle barnet inte kunna uppnå perfektion. Men harmoniskt utvecklande av barnet kan leda til en perfekt människa.

Koranen säger i kapitlet ”Kon”:

” Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: ”Jag skall göra dig till en Imam(ledare) för människorna.” Abraham frågade: ”Och mina efterkommande?” [Gud] svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.” [Den heliga Koranen, 2:124]

Ibraham(A) testades på flera sätt bland annat om han var beredd för att offra sin son för Allah(SWT) skull. När ett rop från Allah(SWT) sa (den heliga Koranen, ”I sluten ordning” (As-saffat)) vers 104-106:

” ropade Vi till honom: ”Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen! Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning.”

“ABRAHAM var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Guds vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan.” [Den heliga Koranen, 16:120]

Han stod ensam och kämpade mot alla icke-troende och det var då som Allah(SWT) kallade honom en Imam, en ledare och ett föredöme för andra att följa. Imam Ali(A) är en perfekt människa eftersom alla hans mänskliga värderingar har vuxit till maximum och på ett harmoniskt sätt.