En dyrka fylld av visdom

Många människor får inte ut mer av sin fasta förutom hunger och törst; många människor får inte ut något av sina nattböner förutom utmattning och sömnlösa nätter. Välsignelse över sömnen och ätandet hos de med visdom!”[1]

 

I vår religion har dyrkan både en kropp och en själ precis som människan. Med andra ord har de en yttre och en inre aspekt eller ett utseende och ett samvete. Dyrkans utseende är helt enkelt dess ritualer; dock är dess samvete själva avsikten som leder en närmare Allah(Swt). För att uppnå detta syfte så räcker det inte med ritualerna; man måste även observera dess sätt. Till exempel om en person genomför själva bönen medan dennes sinne är ockuperad med världsliga ting så kommer hon sannerligen att berövas själva meningen med bönen, vilket är att avstå från synder [2], närheten till Allah (Swt) [3] och att rena själen från syndernas orenhet [4].

 

På samma sätt har fastan sina ritualer (att avstå från att äta, dricka och vissa andra nöjen) såväl som ett ändamål där målet inkluderar att stärka tron och viljan och att bekämpa sina begär såväl som Satan. Om ändamålet inte uppnås så kommer konsekvensen, som är fromhet [5], inte heller att uppnås och en sådan handling kommer inte att rädda en från Helvetet eller att fundera som något skydd från Helvetets lågor [6]. Därför har det inom islamisk hadith lagts stor betoning på att observera samvetet under dyrkan så som under bönen och fastan. Genom att göra detta så kommer man inte endast att fullborda sina obligationer genom att följa dessa ritualer men även dyrkan kommer att nå nivån av acceptans.

 

Utöver detta är otillåtna handlingar en barriär mot accepterandet av handlingar. Till exempel baktal[7], konsumering av alkohol[8], att använda sig på ett otillåtet sätt av egendomar[9] och liknande handlingar kommer att förhindra de goda handlingarna från att bli accepterade under en viss period. En av de stora kraven för att handlingarna skall accepteras är att underkasta sig Ahl al-Baits(A) förmyndarskap[10] och utan detta är din dyrkan själslös.

 

Amir al-Momenin(A) har hänvisat till själslös och ineffektiv dyrkan i ett uttalande där han sade: ”Många människor får inte ut mer av sin fasta förutom hunger och törst; många människor får inte ut något av sina nattböner förutom utmattning och sömnlösa nätter. Välsignelse över sömnen och ätandet hos de med visdom!”

 

Detta djupa uttalande hänvisar till alla de ovannämnda punkterna som är en barriär mot accepterandet av handlingar. Det finns personer som fastar men ändå begår de flertalet synder: de förtrycker andra, de tar deras egendomar på ett otillåtet sätt, de vanärar andra muslimer och de skadar oskyldiga människor genom att baktala eller anklaga dem. Sådana personer kommer verkligen inte att få ut något av deras fasta utom hunger och törst. Det finns också personer som dyrkar under nätterna men ändå får de inte ut något av deras nattliga dyrkan.

 

Detta uttalande är uppenbarligen taget från den tredje versen i kapitel 88 av den heliga Koranen där Allah(Swt) beskriver situationen för syndare genom att säga: ”de släpar på [bördan av sin synd]”. Anledningen till detta är att de varken hade tillräckligt med insikt för att genomföra handlingarna eller kunde uppfylla villkoren. De tog inte bort barriären mot accepterandet av deras behov. Även om de hade uppnått fördelar genom deras tidigare handlingar så lyckades de nollställa detta genom att begå synder.

 

När vi studerar historien om Khawarij så inser vi djupet av detta värdefulla uttalande från Amir al-Momenin(A). Enligt historien brukade Khawarij döda oskyldiga människor, de dödade gravida kvinnor samtidigt som de ansåg dödandet av Amir al-Momenin (A) som en obligation.

 

I slutet av sitt uttalande så beundras Amir al-Momenin(A) av visdomsfulla människor som har förstått dyrkans verklighet; de är fromma, lärda människor som observerar dyrkans anda och dess uppförande. De uppnår närhet till Allah(Swt) även om de inte genomför många rekommenderade handlingar och håller sig till de obligatoriska handlingarna.

(Ovan är ett urval taget från ”The Message of Imam Amir al-Momenin(PBUH), a new, comprehensive commentary on Nahj al-Balagha” av Ayatollah Makarem Shirazi)

 

Fotnoter:

[1]. Nahj al-Balaghah, visdomsord 145
[2]. ”Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar” [Den heliga Koranen 29:45] [3]. Imam Ridha(A) sade: ”Bönen är orsaken till noggranhet hos varje from person” (Usul al-Kafi, vol 3, s. 265)
[4]. Allahs(Swt) Sändebud(S) sade: ”Om det fanns en flod som rann utanför huset hos någon av er och den personen skulle tvätta sin kropp fem gånger per dag, skulle det finnas någon orenhet kvar på hans kropp?” Vi svarade: ”Nej”. Han(S) sade: ”Exemplet med bönen är som med den rinnande floden. Varje gång en person utför bönen så kommer synderna som han begått sedan den senaste bönen att utplånas”. (Tahzib al-Akham, vol 2, s. 237)
[5]. ”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud”. [Den heliga Koranen 2:185] [6]. Allah(Swt) Sändebud(S) sade: ”Fastan är en sköld mot helvetetseld”. (Usul al-Kafi, vol 2, s. 19)
[7]. Profeten(S) sade: ”Den som baktalar en troende man eller kvinna så kommer Allah(Swt) inte att acceptera den personens fasta eller bön i 40 dagar såvida inte den mannen eller kvinnan förlåter honom.” (Jami’ al-Akhbar, s. 146)
[8]. Amir al-Momenin(A) sade: ”Den som dricker alkohol kommer inte att få sina böner accepterade i 40 dagar och nätter…” (Khisal, vol 2, s. 632)
[9]. Profeten(S) sade: ”Den som äter en bit av olovlig mat kommer inte att få sina böner accepterade i 40 nätter och åkallelser kommer inte att uppfyllas i 40 dagar.” (Bihar al-Anwar, vol 63, s. 314)
[10]. Mohammad Ibn Muslim återberättar från Imam Sadiq(A) att han sade: ”Den som utför en dyrkan för Allah(Swt) och anstränger sig för det medan han inte har någon Imam kommer inte att få sina ansträngningar accepterade”. (Usul al-Kafi, vol 1, s. 183)