En annorlunda introduktion

Historiker har återberättat följande: När Profeten(S) presenterade sin religion för de arabiska stammarna sade några av dem: ”Om vi erkänner det du säger och ger dig vår trohetsed och om Gud skänker dig seger över dina opponenter, kommer ledarskapet över nationen att skänkas till oss efter dig?”(1)

Profeten(S) svarade: ”Denna fråga är i Allahs(SWT) händer och Han kommer att ge det till den Han vill.”

Och Allah(SWT) övergav inte den Islamiska nationen efter Profeten(S) då Han valde Amir al-Mo’menin, Imam Ali(A), som hans efterträdare. Profeten(S) meddealde detta för folket baserad på Allahs(SWT) order, vid varje tillfälle och situation, bland varje grupp och samling och vid varje strid. Han levererade denna Gudomliga budskap till folket med varierande uttalande och beskrivning.(2) Likaväl har Ghadir händelsen en speciell status.

Profeten(S) samlade och beskrev vid ett tillfälle allt han hade sagt om Imam Ali(A) sedan början av hans uppdrag.

Utöver detta hade händelsen i Ghadir specifika karaktärsdrag som inte fanns med i tidigare uttalande:
1. Tydligheten i uttalandet från Profeten(S) och klarheten i hans syfte: Han nöjde sig inte med att endast tala under Ghadir-dagen, snarare visade han sitt syfte i handling också. När han höll sin predikan lyfte han upp Imam Alis(A) hand som stod på hans högra sida och han visade personen i fråga genom att göra så.

2. Närheten av Ghadir till Profetens(S) bortgång: I sitt tal sade Profeten(S): ”Det verkar som att tiden för Allahs(SWT) återkall på mig har närmat sig, och jag måste svara detta”(3). Det är tydligt att ett sådant uttalande vid en sådan situation lämnade en djup effekt på samlingen; den fullbordade argumentet över alla och lämnade inget rum för någon ursäkt eller förevändning.

3. Ghadir ägde rum inför många muslimer: Profeten(S) hade långt innan annonserat att detta var hans sista Hajj. Därför begav sig en stor grupp muslimer till Medina för att följa med honom till Hajj. Utöver detta anslöt sig många till honom under Hajj ritualerna för att dra nytta av hans sällskap. Profeten(S) avslutade Hajj ritualerna med denna stora skara av muslimer och lämnade Mecka. När de nådde Ghadir platsen, som var en plats där människorna från Medina, Egypten och Irak separerades, stannade Profeten(S) upp och väntade in de som var efter för att de skulle hinna ifatt honom. Han gav också order till de som gått längre fram att komma tillbaka. Efter bönen ställde sig Profeten(S) upp och gav ett viktigt tal och förmedlade sitt budskap till hela samlingen.

4. Allahs(SWT) ord (i den heliga Koranen) om Ghadir: Innan Profeten(S) höll sitt tal så uppenbarades följande vers:
FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna;” (den heliga Koranen, 5:67)(5)

Efter att han höll sitt tal, så uppenbarades följande vers:
”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” (den heliga Koranen, 5:3)(7).

5. Samlingen som gratulerade Imam Ali(A): Bland de första människorna att göra detta var Umar och Abu Bakr; de gratulerade Imam Ali(A) medan de sa: ”Bra för dig O Abu Talib sin! Du har nu blivit alla troendes mästare”(8)

Baserade på denna och andra unika karaktärsdrag, har Ghadir en speciell ställning när det gäller introduceringen och annonseringen av Imam Ali(A) som efterträdare.

Därför var Ghadir den sista platsen för annonseringen av Imam Alis(A) Imamate; skillnaden mellan denna gången och tidigare gånger var att vid denna gång talade inte Profeten(S) om det indirekt utan han nämnde detta väldigt tydligt och klart. Faktum är att vad han sade var väldigt uppenbart med tanke på hans syfte och om det inte vore så hade inte versen ”fullbordat det religiösa regelverket” uppenbarats av Allah(SWT).


(Ovan är ett urval taget från ”Ghadir, the final public announcement” av Ayatollah Sayyid Ali Milani)

Fotnoter:
1. Sirah Ibn Hisham, vol 1, s. 425 – Tarikh al-Tabari, vol 2, s. 350 – Sirah al-Halabiyeh, vol 2, s. 154.
2. Till exempel, när Profeten(S) varnade sina anhöriga och frågade om deras stöd, så sade han: ”O söner till Abdul Muttalib! Jag har utvalts för er specifikt och för resten av folket generellt. Så vem av er ger sin trohetsed till mig så att denne blir min efterträdare?” Faktum är att den enda personen som svarade var Imam Ali(A). Denna hadith som är känd som ”Hadith al-Dar (huset)” har återberättats av flera återberättare, historiker och författare så som: Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, vol 1, s. 111 . Nisa’i i Khasais, s. 18 – Tabari i hans historia, vol 2, s. 216. Utöver detta så sade Profeten(S) till Imam Ali(A): ”Din position till mig är likt Arons position till Moses med undantaget att det inte kommer finnas någon sändebud efter mig.” Denna hadith som är känd som ”Hadith Manzilat (position)”, har återberättats av flertalet Sunni lärda så som Bukhari, Muslim Neyshaburi, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawwod Tayalisi, Ibn Sa’ad, Ibn Majah, Ibn Habban, Tirmidhi, Tabari m.fl. Författaren har gått genom den här hadithen i sin bok ”Nafahat al-Azhar fi Khulasa Abaghat al-Anwar”.
3. Mustadrak Sahihain, vol 3, s. 533 – Khasais, Nisa’i, s. 28 (med lite annorlunda mening) – Kanz al-Ummal, vol 1, s. 187, hadith 953.
4. Till exmepel så kan vi bland sunni lärda och tolkare hänvisa till: Mohammad Ibn Jarir Tabari i al-Wilayah, Abul Hassan Wahid Neyshaburi i Asbab al-Nuzul, Hakim Hasakani i Shawahid al-Tanzil m.fl. Bland Shia lärda kan vi hänvisa till stora lärda så som Sheikh Tusi i Tibyan, Sheikh Tabarsi i Majma’ al-Bayan, Allamah Tabatabai i al-Mizan m.fl som har nämnt Ghadir incidenten med hänvisning till versen 67 i kapitel 5 av den heliga Koranen.
5. Bland Shia lärda kan vi hänvisa till stora lärda som Sheikh Tusi i Tibyan, Sheikh Tabarsi i Majma’ al-Bayan, Allamah Tabatabai i al-Mizan med flera och bland Sunni lärda kan vi hänvisa till: ”Mohammad Ibn Jarir Tabari i al-Wilayah, Hakim Hasakani i Shawahid al-Tanzil, Khatib Baghdadi i hans historia (vol 8, s. 290), Hamwaini i Fara’id al-Simtayn med flera som har relaterat vers 3 av kapitel 5 i den Heliga Koranen till Ghadir incidenten.
6. Musnad Ahmad, vol 4, s. 281 – Tarikh Islam Zahabi, kapitel om kaliferna, s. 633 – Ibn Athir i Nihayah, vol 5, s. 228 – Tarikh Bagdad, vol 8, s. 290 – al-Bidayah wa al-Nihayah, vol 7, s. 386 – Khatib Kharazmi i Manaqib, s. 94 – Kanz al-Ummal vol 13, s. 134.