Djur- och växtriket

Ett stort antal verser som beskriver livets början har samlats i detta kapitel tillsammans med vissa aspekter av växtriket och allmänna eller specifika saker angående djurriket. I detta och följande kapitel är Koranens text lite delikat på grund av vissa svårigheter med de ord som den innehåller.

Det blir klart att många översättningar av dessa verser i Koranen, som är gjorda av utbildade män måste ifrågasättas av dagens vetenskapsmän. Detsamma gäller kommentarer av de som inte har det kunskap som behövs för att förstå texten.

A: Livets ursprung
Detta behandlas här på ett allmänt sätt. Människans början tas upp i nästa kapitel. När Koranen beskriver livets början på en bred bas är den mycket kortfattad.

“INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?” [Den heliga Koranen, 21:30]

Detta kan betyda att varje organism skapades med vatten som den väsentliga komponenten eller att varje organism härstammar från vatten. Båda betydelserna överensstämmer med vetenskapliga data.

Modern vetenskap leder oss till tron att de första levande organismerna tillhörde växtriket. Organismer tillhörande djurriket kom möjligen senare men också från havet.

Det ord som översätts här som vatten är ordet mâ som betyder både vatten i skyn och i havet samt vatten i allmänhet.

”[DET ÄR] Han som har gjort jorden till er vagga och stakat ut på den de vägar [ni har att följa för att få er utkomst], och som låter regn falla från skyn – med detta låter Vi växter spira av alla slag.” [Den heliga Koranen, 20:53]

Detta är den första hänvisningen till begreppet om par i växtriket.

”Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten” [Den heliga Koranen, 24:45]

Oavsett om det handlar om livets början i allmänhet eller komponenter som ger liv till växter, är alla påståenden i Koranen om livets början i enlighet med modern vetenskap.

B: Växtriket
Det är inte möjligt att citera alla de verser som finns i Koranen om de hälsosamma effekterna av regn. Här är dock tre verser om detta:

”Det är Han som låter regn falla från skyn; av detta får ni [vatten att] dricka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete; och därmed frambringar Han brödsäd och olivträd och dadelpalmer och vinstockar och alla [andra] slag av frukt.” [Den heliga Koranen, 6:10-11]

”Och det är Han som har låtit regn falla från skyn; med det har Vi skapat all växtlighet och därur frambringat ängarnas gräs. Ur detta låter Vi säd som bär ax uppstå och dadelpalmens blomkolvar bli till lättåtkomliga klasar av dadlar; och [Vi låter] vingårdar uppstå och olivlundar och granatäppelträd, [alla i grunden] lika varandra och ändå olika. Se på dessa frukter, hur de tar form och hur de mognar! I detta ligger sannerligen budskap till dem som har tro.” [Den heliga Koranen, 6:99]

”Och med [Vår] välsignelse sänder Vi ned regn från skyn och låter med detta trädgårdar växa upp och [fält med] brödsäd
och höga palmer med täta klasar av dadlar
för [Våra] tjänares försörjning. Så skänker Vi liv åt död jord [och] så skall Vi låta er stiga fram [till nytt liv].” [Den heliga Koranen, 50:9-11]

Balans i växtriket
”Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan.” [Den heliga Koranen, 15:10]

Varierande egenskaper hos olika födoämnen
”På jorden finns det [många sorters] mark som [fastän] de gränsar till varandra [har olika egenskaper – mark som ger] vindruvor och [mark som ger] brödsäd och [mark lämplig för] dadelpalmer som växer i klungor eller ensamma, och vattnade av samma vatten; några av dessa [frukter] har Vi gett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd.” [Den heliga Koranen, 13:4]

Det är intressant att Koranen innehåller fundamentala sanningar istället för den mystiska tro som fanns på den tiden. Det som i synnerhet fångar vår uppmärksamhet är de påstående i Koranen som handlar om reproduktion i växtriket.

Reproduktion i växtriket
Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

”[DET ÄR] Han som har gjort jorden till er vagga och stakat ut på den de vägar [ni har att följa för att få er utkomst], och som låter regn falla från skyn – med detta låter Vi växter spira av alla slag.” [Den heliga Koranen, 20:53]

En som tillhör ett par är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder “den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”.

”Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se.” [Den heliga Koranen, 22:5]

”(…) och Han har låtit djur av alla slag sprida sig över den [jorden].” [Den heliga Koranen, 31:10]

”Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön.” [Den heliga Koranen, 13:3]

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers.

Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor.

Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira…” [Den heliga Koranen, 6:95]

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.” [Den heliga Koranen, 36:36]

Man kan formulera många hypoteser om “som de saknar kunskap om” på Profeten Mohammads(S) tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

C: Djurriket
Det finns några frågor i Koranen angående djurriket som är föremål för en konfrontation med modern vetenskap. I verserna 5-8, surah An-Nahl, beskrivs vissa element i djurriket för att få människor att tänka på den himmelska välviljan. De citeras för att visa hur Koranen beskriver den harmoniska anpassningen av skapelsen till människornas behov. De beskriver i synnerhet fallet människor som bor i en lantlig miljö.

”Och Han har skapat boskapen vars [ull] ger er värme och som är er till annan nytta och som också tjänar er till föda;
och ni ser skönheten i dessa [djur], när ni på kvällen driver hem dem [från betet] och när ni på morgonen [åter] släpper ut dem till betesmarkerna.
De bär bördor åt er till platser som ni [annars] inte skulle kunna nå utan stora ansträngningar. Er Herre, den Barmhärtige, ömmar sannerligen [för Sina tjänare]!
Och [Han har skapat] hästar och mulåsnor och åsnor för er att rida på och åt vars skönhet [ni kan glädjas]. Och Han kommer att skapa det som ni inte kan veta något om.” [Den heliga Koranen, 16:5-8]

Bredvid dessa allmänna påståenden har Koranen utläggningar om vissa fakta inom mycket varierande ämnen:

– Reproduktion i djurriket.
– Hänvisningar till existens av djursamhällen.
– Påstående angående bin, spindlar och fåglar.
– Yttranden om källor till komponenter av djurmjölk.

1. Reproduktion inom djurriket
”Att han skapat de båda könen, av ett par, man och kvinna, av en droppe utgjuten säd.” [Den heliga Koranen, 53:45-46]

“Par” är samma uttryck som användes i de verser som handlar om växtriket.

Det som är märkligt är exaktheten av hänvisningen till den lilla mängd vätska som behövs för reproduktion. Det ord som betyder sädesvätska används för det manliga könet och betydelsen av detta kommenteras i nästa kapitel.

2. Referenser till förekomst av djursamhällen
”Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.” [Den heliga Koranen, 6:38]

Här är några aspekter som måste kommenteras. Först verkar det vara en beskrivning av vad som händer med djur efter deras död. Islam har tydligen inga synpunkter på detta. Sedan är det predestination i allmänhet som verkar nämnas här.

Enligt Blachere ansåg gamla kommentatorer som Razi att denna vers bara refererar till instinktiva beteenden hos djur som dyrkar Gud. Sheik Si Boubakeur Hamza talar om den instinkt som drar alla djur till grupper så att det krävs att arbete av en medlem ger nytta åt hela gruppen.

Djurs beteende har studerats grundligt på sistone och det har visat sig att djursamhällen verkligen finns. De som är mest kända är utan tvivel bisamhällena.

3. Uttalanden angående bin, spindlar och fåglar
När specialister i neurologi vill ge exempel på väl organiserade djurorganisationer som styr djurs beteende, hänvisar de till bin, spindlar och fåglar.

Att Koranen hänvisar till alla dessa tre arter samstämmer med den uppmärksamhet som ges åt dessa av modern vetenskap.

Bin
I koranen är bin föremål för den längsta kommentaren. Det enda som finns om honung som botemedel för människan finns i vers 69 nedan.

Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som [människor] ställer i ordning [för dess behov];
och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. (Surah An-Nahl, 16:68-69)

Det är svårt att veta precis vad som menas med orden “att vandra på er Herres vägar i ödmjukhet”. Det som kan sägas beträffande kunskap om deras beteende är att alla tre fall av djur som tas upp i Koranen har ett väl utvecklat nervsystem som styr deras beteende, t. ex är bins dansande ett sätt att kommunicera med andra bin

Spindlar
Spindlar nämns i Koranen för att betona deras bräckliga bostäder som enligt Koranen liknar de som tillhör icke troende.

”DE SOM tar andra än Gud till beskyddare kan liknas vid spindeln som väljer det allra bräckligaste hus till sin bostad. Om de bara visste [vilket bräckligt skydd de får]!” (Surah Al-’Ankabut, 29:14)

Fåglar
Fåglar nämns ofta i Koranen. Versen angående existens av djur- och fågelsamhällen har citerats ovan. Två andra verser betonar fåglarnas underkastelse för Guds makt.

”Har de inte sett hur fåglarna svävar genom luften [i enlighet med Guds lagar]? Ingen annan än Gud håller dem uppe!” [Den heliga Koranen, 16:79]

”Har de aldrig sett på fåglarna över deras [huvuden], hur de under flykten sträcker vingarna och sedan fäller in dem [mot sidorna]? Ingen utom den Nåderike håller dem uppe;” [Den heliga Koranen, 67:19]

Översättningen av ett ord i båda verserna är känslig. Den betydelse som används här uttrycker iden att Gud håller fåglarna uppe. Det arabiska ordet i frågan är amsaka som betyder “att lägga en hand på, att ta tag i, hålla tillbaka någon”.

Det är fullständigt möjligt att jämföra dessa verser, som betonar fåglarnas beroende av gudomlighet, och modern vetenskap, som har upptäckt den precision som vissa arter har när det gäller programmering av deras migration. Det är visserligen bara ett migrationsprogram i den genetiska koden hos fåglar som gör att mycket unga fåglar utan tidigare erfarenhet kan återvända till sina startplatser vid en bestämd tid. De mycket komplicerade vägvisningar som krävs för en sådan färd måste helt enkelt finnas i fågelns nervsystem.Men vem är programmeraren?

4. Källor till ingredienserna i djurmjölk
Detta definieras i Koranen på ett sätt som överensstämmer med modern vetenskap (surah An-Nahl, vers 66). Sättet att översätta den här versen är personlig eftersom till och med moderna översättningar ger den en mening som knappast är acceptabel. Här är två exempel.

– R. Blacheres översättning;
Ni har sannerligen en läxa i er boskap! Vi ger er ren mjölk att dricka, utmärkt för er, som kommer från vad, i deras buk, är mellanting av smält mat och blod.

– Professor Hamidullahs översättning;
Ni har sannerligen ett tankeställare i er boskap. Av vad den har i sin buk, bland avföring och blod ger vi er ren mjölk lätt att dricka.

Den mest korrekta översättningen verkar vara den följande:

”Och från boskapen kan ni hämta en [annan] lärdom: i deras buk, mellan det som kroppen stöter bort och blodet [som uppehåller livet], låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en välsmakande [dryck].” [Den heliga Koranen, 16:66]

Mjölkens komponenter är sekretioner av bröstkörtlar, som får sin näring av blod. Detta var okänt på Profeten Mohammads(S) tid och upptäcktes långt senare. Att Koranen innehåller en sådan hänvisning kan inte ha en “mänsklig” förklaring.