Category Archives: Tro

Sann kännedom

 I en tradition från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A) så sägs det: ”En person kan inte vara troende förrän han har kännedom om Gud, kännedom om den Heliga Profeten(S) och de Heliga Imamerna(A); kännedom om sin tids Imam, att vända sig till honom i alla sina frågor och underkasta sig deras kommando.” [Wasael al-Shia, traditionsnr: […]

Posted in Tro

Kampen om hjärtat

Imam Sadiq(A) sade: ”Hjärtat besitter två öron (atrium, inom medicin); trons anda uppmanar honom sakta mot goda handlingar, medan Satan sakta uppmanar honom mot onda handlingar. Därför, den som än blir vinnaren i denna kamp tar över hjärtats kontroll.” [Bihar al-Anwar, vol. 70, s. 53]

Posted in Tro

Allah(SWT) skapade oss för att dyrka honom

Imam Hossein(A) sade: "Sannerligen skapade inte Allah(SWT), den Exalterade, människan för annat än att erkänna Honom och dyrka Honom som en (konsekvens av) att känna Honom; och när de dyrkar Honom så kommer de, på grund av denna dyrkan, inte vara i behov av tillbedjan av någon människa (eller sak) förutom Honom." [Safinat ul-Bihar, vol. […]

Posted in Tro

Att komma närmare Gud

Imam Kadhim(A) sade: ”De bästa bland saker, efter lärdom och kunskap, som kan få Guds tjänare att komma närmare sin Herre är bönen, att behandla sina föräldrar väl och att avstå från avund (hasad), självbeundran (ujb) och stolthet (takabor).” [Tohaf al-oqol, sid. 312]

Posted in Tro

Allah(SWT) kräver bara två drag av de troende

Imam Baqir(A) sade: "Allah(SWT), den Exalterade, förväntar sig inte mer än två drag hos människorna: att de vittnar om Hans välsignelser för att Han skall öka Sina belöningar för dem och att de vittnar om deras onda handlingar så att Han förlåter deras synder." [Al-Kafi, vol 2, sid. 426]

Posted in Tro

Hjärtat är Guds helgedom

Imam Sadiq(A) sade: "Hjärtat är Guds helgedom, så placera inget annat där än Gud. (Hjärtats helgade plats tillhör endast Honom. Så håll kärleken till denna värld borta från det)." [Bihar al-Anwar, vol 70, sid 25]

Posted in Tro

Ingen ummah efter er

Den heliga Profeten(S) sade: "O människor! Sannerligen finns det ingen profet efter mig, inte heller någon ummah efter er (muslimer). Så ta hand om er dyrkan av Herren, genomför era fem ritualböner, fasta under den utsedda månaden (Ramadan), genomför pilgrimsfärden till Herrens Hus (Mecka), betala allmosorna av era rikedomar för att rengöra era själar och […]

Posted in Tro