Ära eller skam?

För att erhålla kunskap om en tro eller religion så måste man vara medveten om dess grunder eller praktiska handlingar. Shia rättsskolans grunder talar om kunskap i dess urspring, resongemang, sanning, grundpelarna och dess grundläggande tankar. Däremot kan dess betoning och rekommendationer angående uppträdande och handlingar definiera en livsprogram. Det finns många traditioner i inom Shia som specifikt talar om moral och praktiska frågor som är relaterade till ens plikter och ansvar. Shias tankar och tro är en vägledning för människorna för att de skall nå verkligheten i denna rättsskola genom diskussioner mellan anhängare av olika islamiska inriktningar eller efterföljare av andra religioner, däremot är moral i den Shiitiska skolan stigen till utveckling, fullbordande och självkontroll och ett svar till ”vad bör man göra” och ”hur man skall leva”.
Den Shiitiska samfunden bör idag uppmärksamma både frågorna då vissa specifika problem i de Shiitiska samfunden härrör exakt från det faktum att man inte ger tillräckligt med uppmärksamhet till de frågor som berör tro och moral. Det är också viktigt att notera att det sättet som en Shia handlar på för att presentera Shia till andra är en väldigt känslig sak.

Många fall har visat att det är ens attityd som skapar grund för dömandet av tron och moralen för uppfostrandet av familjen. Idag bör det på ett korrekt sätt presenteras vem en sann Shia är och vem som kan erhålla denna höga rang bland Shia. Att erhålla sanna attribut hos en Shia kan leda till stora fullbordan. En som erhåller attributen och moralen hos en sann Shia kan vara kapabel att attrahera andra till ShiaIslam. Och detta är önskemålet hos Ahl al-Bait(A) och Profeten Mohammad(S) och det är vad de hänvisat till många gånger. Vi ger er ett exempel från Imam Hassan Askari(A):
”Var försiktiga gentemot era plikter mot Allah och var en utsmyckning av oss (Ahl al-Bait(A)), inte en källa för förlägenhet för oss. Dra all vänskap (från folket) gentemot oss och distansera dåligt tänkande (människor) från oss…”[1]

Återberättelsen ovan visar att en av de viktigaste förväntningarna hos Imam Hassan Askari(A) från Shia är att de skall överträffa alla andra i moraliskt uppträdande och vara exempel i samhället; och detta till en nivå så att alla andra kan peka ut dem som Alis(A) Shia. Och dessa är de som tränats under Ahl al-Baits(A) rättsskola.
En intressant notering här är att Imam(A) inte begränsar Shias ansvar till att ha en positiv attityd mot de troende bara, snarare inkluderar han också aktioner mot fienderna likaväl. I tolkningen av följande Koranvers: ”att ha ett vänligt ord för alla människor…”(Den heliga Koranen 2:83)
så säger han:
”så (det är det bästa för er alla) att hälsa på alla froma med en öpen och välkomnande ansikte och med dem som är emot er, att handla med intentionen att attrahera dem till tron med vänlighet och mjukt tal”[2].

Låt oss därför sträva efter att göra artighet och god uppträdande till en vana medan vi har intentionen att om vår attityd någon dag må attrahera andra till kärlek för Ahl al-Bait(A) så har vi givit en av de bästa gåvorna till vår Imam Mahdi(AJ) och hans förfäder(A).


Fotnoter:
[1]. Tuhaf al-Uqul, s. 487
[2]. Mustadrak al-Wasa’il, vol 12, s. 261, Hadith #14061