Anledningen till varför Profeten(S) utnämnde Imam Ali(A)

Många människor har ställt sig och ställer sig än idag frågan varför Profeten(S) utnämnde Imam Ali(A) framför sin övriga släkt och följeslagare. Nedan redovisas några av skälen:

1. Allah(SWT) beordrade Profeten(S) i Ghadir Khum att han skulle utse Imam Ali(A) som sin efterträdare och kräva att varenda muslim på plats skulle svära honom trohetsed. Allah(SWT) uppenbarade för Profeten(S): ”FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig från människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!” [den heliga Koranen 5:67] Efter uppenbarelsen bad Profeten(S) alla pilgrimer att samlas och förmedlade för de om det som beordrats från Allah(SWT). Profeten(S) kungjorde för folket att Allah(SWT) hade utsett Imam Ali(A) som muslimernas ledare och beskyddare.

2. I begynnelsen av Profetens(S) mission ställde Profeten(S) frågan till männen i hans släkt, som hade samlats i Abu Talibs(A) hem, vem som ville efterträda honom efter hans död. Imam Ali(A), som var en liten pojke, ställde sig upp och sa: ”Jag”. Profeten(S) lade sin hand på hans axel och bad honom sätta sig ner. Profeten(S) ställde frågan på nytt. Ingen svarade [förutom] Imam Ali(A) som en gång reste sig upp och Profeten(S) bad honom sätta sig ner. Den tredje gången då Profeten(S) ställde frågan var det ingen som svarade då heller förutom den lille Imam Ali(A). Profeten(S) tog då tag i Imam Alis(A) hand, lyfte upp den och sa att Imam Ali(A) skulle vara den som skulle vara hans efterträdare och ledare efter hans död. Detta är ett motargument till de personer som hävdar att Profeten(S) utnämnde Imam Ali(A) i slutet av sin profetskap.

3. Profeten(S) iakttog omsorgsfullt bland sin släkt och sina följeslagare efter en värdig efterträdare. Han förstod att det endast var Imam Ali(A) som uppfyllde de krav som krävdes för att bli den värdige ledaren att ta över efter Profetens(S) död. Imam Ali(A) trodde på Profetens(S) uppdrag från dag ett och han var den ende som delade de värderingar och mål som Profeten(S) gjorde. Profeten(S) hade själv uppfostrat Imam Ali(A) med djup gudsfruktan, vördnad och nobla värderingar. Profeten(S) valde inte Imam Ali(A) som sin efterträdare på grund av deras nära släktskap utan för att Imam Ali(A) hade Profetens(S) egenskaper och förståelse för religionen. Imam Ali(A) var den som hade mest kunskap bland Profetens(S) följeslagare och den som var bäst lämpad att sköta politiska spörsmål. Profeten(S) har sagt: ”Ali är den som har bäst bedömning bland er alla” och det är känt att Omar ibn al-Khattab har sagt: ”Hade inte Imam Ali funnits hade jag (Omar) gått förlorad.” Ingen kunde mäta sig med Imam Ali(A) i fråga om kunskap, visdom, politisk insikt, mod, vetenskap, hög moral, gudsfruktan och ödmjukhet.

4. Imam Alis(A) insikt inom den politiska arenan var otroligt insiktsfullt och allomfattande. Det brev som Imam Ali(A) skrev till Malik al-Ashtar(RA) är ett klart bevis på hans kunskap och förståelse över hur en stat ska styras. I brevet skrev Imam Ali(A) de skyldigheter och ansvar som en ledare har för att skydda sina medborgare från fattigdom, misär, förtryck och förföljelse. Det nämnda brevet har fler värdefulla och betydelsefulla uppmaningar till hur en ledare ska förhålla sig till sina medborgare. Imam Ali(A) skriver bland annat att en ledare ska vara trogen sina religiösa plikter då det förhindrar de att drunkna i denna värld. Han talar också om att ledarna ska sträva efter att ha hög moral, sträva efter att nå hänsynsfullhet och vårda om folkets rikedomar. Förutom hans djupa förståelse inom politik var Imam Ali(A) föregångsman inom teologi, filosofi, matematik, astronomi, jurisprudens, lingvistik m.m.

Professor Abbas Mahmd al-Aqqad har sagt: ”Han (Imam Ali(A)) öppnade många dörrar till kunskap och trettio olika vetenskaper. Med den stora kunskap och vetenskap han besatt, hur kunde Profeten(S) inte annat än att välja honom för den position som skulle säkra muslimernas framgång, värdighet och ställning i världen?”

5. Imam Ali(A) var den modigaste och tappraste mannen bland alla Profetens(S) följeslagare. Hans unika mod förvånade de troende och förskräckte de icke-troende. Han har sagt: ”Även om alla araber skulle samlas för att slåss emot mig skulle jag inte fly från dem.” Islam hade lyckats överleva tack vare hans svärd och ständiga jihad. Han var den man och det namn som folk förknippar med Uhud-slaget, Badr-slaget, Hunayn och al-Ahzab. Under dessa slag dödade han många av Quraysh polyteistiska män.

Det var Imam Ali(A) som försvarade Profeten(S) och Islam var gång då antigen Quraysh eller andra klaner reste sig emot muslimerna. Profeten(S) utnämnde Imam Ali(A) som general över den Islamiska armén. Det var Imam Ali(A) som lyckades krossa judarnas fort, en bragd som ingen annan tidigare hade lyckats med. Imam Alis(A) mod var nödvändig då en stat behövde en modig och tapper ledare. En vek och feg ledare låter styret degenerera av ytliga och karriärsugna lycksökare.

6. Ett bra karaktärsdrag som en ledare bör ha är altruism, med andra ord sätta sin [egen] komfort sist av alla. En ledare bör alltid sätta nationens intressen framför allt annat och bör bevara dess vinst och rikedomar. Detta karaktärsdrag var mycket närvarande hos Imam Ali(A). Han var fortfarande asketisk och avhållsam i sitt leverne då han kom till makten och förbjöd för sig själv det nöje och lyx som medräknades med hans position. Alla historiker är överens om att han inte drog personliga fördelar för vare sig själv eller sin familj då han satt vid makten. Han styrde rättvist och jämlikt mellan folket och ansåg att alla medborgare hade samma plikter som rättigheter. Det har sannerligen aldrig skådats i Östra Arabien en mer rättvis och rättrådig ledare som Imam Ali(A).

7. Imam Ali(A) var känd för att ha perfekt vördnad och hängivenhet i sin gudsfruktan. Han var överhuvudet för monoteisterna och ledaren för de fromma människorna. Imam Ali(A) har sagt: ”Vid Allah(SWT), även om jag skulle erbjudas de sju kontinenterna med alla dess rikedomar för att gå emot Allahs ord genom att endast förvägra en myra dess mat från ett vetekorn, skulle jag aldrig göra det.” På grund av, bland annat, ovanstående punkter var Imam Ali(A) bäst lämpad att leda muslimerna efter Profetens(S) död. Varför accepterades inte då Imam Ali(A) som den förste ledaren bland muslimerna själv? Och skulle vi acceptera de krav och villkor som mohajerin (utvandrarna – Meckas muslimer), yrkade på, nämligen släktskap, var Imam Ali(A) den som var Profeten(S) närmast i släktskap då han var Profetens(S) kusin, svärson och fader till hans barnbarn.

Sedeo har sagt: ”Fatima Zahras(A) man hade laglig rätt att efterträda Profeten(S) och väljas som ledare över muslimerna. Om det tronföljden vilade på basis av släktskap hade Imam Ali(A) mest rätt till ledarskapet. Hade muslimerna låtit honom styra kunde man ha förhindrat all blodspillan.”[2] De som begrundar denna fråga opartiskt kommer att summera att Profeten(S) inte utsåg Imam Ali(A) som sin efterträdare på grund av släktskap eller arv. Det var på grund av Imam Alis(A) ojämförbara perfektion, höga moral, felfria karaktär och integritet som han utsågs till ledaren över muslimerna. Det är felaktigt att påstå att Profeten(S) lämnade denna värld utan att utse sin efterträdare. Detta påstående är oförenligt med Profetens(S) levnadssätt då han var mycket angelägen om att säkra den Islamiska statens framåtskridande även efter sin död.

[2]. Rooh al-Islam, sid.292