Återkomsten del 6

Seyyed Ali Mohammad och återberättelser om Fastställandet av tiden för återkomsten

Följande återberättelser framgår också i kommentarerna till surah al-Kawthar:

Abu Basir rapporterade att han frågade Imam Sadiq(A): ”Må mitt liv vara ett offer för dig! När kommer Qaim,(framträdaren) att framträda?” Han svarade: ”O Abu Mohammad, vi Ahl al-Bait(A) kan inte fastställa tidpunkten för hans återkomst. Dessutom så har Profeten Mohammad(S) sagt: ’De som fastställer tidpunkten för återkomsten [av framträdaren] är lögnare.'” [Ibid]

Denna och andra återberättelser av sitt slag klargör tydligt att Imamerna(A) själva aldrig fastställde tidpunkten för återkomsten och de tillrättavisade alla andra som försökte göra det. Däremot har anhängarna till Seyyed som nämnts ovan från Shiraz ignorerat alla dessa tydliga indikationer och i motsats till de textbaserade bevisen som angetts av deras ledare, har de istället sökt och funnit en svag återberättelse som går tillbaka till Abu Labid Makhzumi och genom en långsökt och mystisk tolkning fick de fram året för Seyyeds uppståndelse, år 1256 e.H. /1840 e.Kr.

De böcker som har skrivits som motargument till dessa påståenden, som förts fram av denna utbrytargrupp och som grundar sig på de återberättelser som rapporterats av Abu Labid, är alldeles för många för att nämnas här. Dessutom, skulle ytterligare diskussioner kring detta ämne vara en avvikelse från vårt diskussionsämne just nu. Det räcker med att säga att enligt återberättelser från Abu Basir, som också citeras av Seyyed Ali Mohammad i hans kommentarer, så bör alla återberättelser som fastställer den exakta tidpunkten för återkomsten av framträdaren avvisas som falska. Således är dess inkluderande och användande som bevis inte accepterad, vare sig det är en återberättelse berättad av Abu Labid eller av någon annan. Följande återberättelse framgår också i kommentaren till surah al-Kawthar:

Imam Sadiq(A) har berättat i en lång återberättelse, sägandes: ”Fördoldheten av vår Qaim, (framträdare) kommer att förnekas av ummat (samfundet). Vissa kommer att säga, utan någon kunskap: Imamen(AJ) föddes aldrig, andra kommer att säga: han är född, men han har dött. Vissa kommer att börja tvivla och säga: Den elfte Imamen(AJ) hade ingen avkomma alls. Vissa kommer att vara orsaken till fler grupperingar i samhället pga. det de säger, och dessa grupper kommer att gå längre än till tolv Imamer och räkna tretton eller flera Imamer. Det kommer att finnas dem som får Guds vrede att uppsluka dem genom att säga: framträdarens ande talar genom en annan person.” [44]

Vad säger Seyyeds anhängare?

Trots alla dessa tydliga yttranden av Seyyed Ali Mohammad i hans kommentarer om surah al-Kawthar, som vi angett i några exempel här ovan, så vet vi inte vad hans anhängare tror. Om de ser honom som den utlovade Imam Mahdi(AJ) och framträdaren, så går ju inte bara denna tro emot Ahl al-Baits(A) läror, utan den strider också mot Seyyeds egna påståenden. Orsaken till detta är att han själv hänvisar till en direkt avkomling från Imam Askari(A), som han kallar mim, ha, mim, da, som framträdaren och Imam Mahdi(AJ). Han presenterar också hans familjenamn som Abu al-Qasim, och anser den korta och långa fördoldheten som nödvändig, och anger namnen på hans utvalda representanter. Slutligen berättar han om sitt möte med den unge mannen i den heliga moskén i Mecka, som han ansåg vara Den fördolda Imamen(AJ).

Om Seyyeds anhängare tror att den tolfte Imamens(AJ) ande har vandrat över till Seyyeds kropp och att han är en manifestation av framträdaren, så har inte ens denna tro någon giltighet. Först och främst måste det påpekas att en sådan lära leder till tron på inkarnation och själavandring. Båda dessa avvisas av Islam. Dessutom är denna tro i direkt strid med återberättelsen från Imam Sadiq(A) som Seyyed själv har hänvisat till. Imamen(A) säger i denna återberättelse: ”Det kommer att finnas de som kommer att få Guds vrede att uppsluka dem genom att säga: framträdarens ande talar genom en annan person.”

Seyyed förkastar varje tillskrivning om Profetskap och Bábísm

Om hans anhängare tror att han var en profet eller Bab (”länk” som betyder medlare mellan den dolde Imamen(AJ) och hans samfund), så har även denna tilldelning förkastats av honom själv. I kommentaren till sura al-Kawthar skriver han:

De som säger, ”Kom ihåg din Herres namn” betyder att han själv (dvs. Seyyed Ali Mohammad) faktiskt påstått sig ha mottagit uppenbarelsen och Koranen, har verkligen blivit tvivlare. Dessutom, de som säger att denna vers betyder att han påstås vara länken, Bab till Guds kvarleva (den tolfte Imamen(AJ)), har också blivit tvivlare. O Gud, du är mitt vittne att [jag deklarerar] att vem som än påstår sig vara gudomlig eller innehar förmyndarskapet, wilayat eller har fått Koranen och uppenbarelsen, eller som har undanhållit eller ändrat något i Din religion, har blivit en icke troende. Jag söker verkligen avstånd från dessa personer. Du är mitt vittne att jag inte har påstått mig vara länken, Bab. [Ibid]

Utan tvivel, är att när Seyyed sammanställde sina kommentarer hade han inte för avsikt att lägga fram något messianskt anspråk. Han ansåg helt enkelt sig själv vara en lärd person och kände smärta när han såg sig begränsad till sitt hem och fann andra lärda auktoriteter upptagna med många frågor i det offentliga livet. I detta avseende skriver han:

Gud har gynnat mig genom att upplysa mitt hjärta. Jag skulle vilja publicera Guds religion på samma sätt som den uppenbarades i Koranen och demonstrerats av Ahl al-Baits(A) läror.

Han var bekymrad över de falska messianska anspråken som tillskrivits honom och bemödade sig för att frånsäga sig dem. Senare förstod han att människornas absurditet var bortom all fantasi. Inte nog med att de accepterade vad han än sade, de tillade även mer saker till hans ord. Det var vid den tidpunkt i hans period då hans benägenhet till den messianska rollen som den tolfte Imamen(AJ), fäst sig i hans huvud och då han påstod sig vara framträdaren.

Bayan och det Messianska anspråket

I kapitel sju, den andra enheten av hans Bayan, skriver Seyyed:

Eftersom återkomsten av Qaim, (framträdaren) från Profeten Mohammads(S) familj är precis den samma som framträdandet av Guds Budbärare(S), kommer han inte att framträda innan och förrän han manifesterar Islams frukter som det framgår av Koranens verser som har implanterats i folks hjärtan. Det finns inget sätt att sluta sig till Islams frukter förutom genom tron på honom och bekräftelsen av hans status.

Vi har inte för avsikt att undersöka denna nya tro i varje detalj för att motbevisa den och visa dess absurditeter. Mycket har skrivits om detta ämne och våra läsare kan hänvisas till dessa verk. Inte heller avser vi att undersöka alla personers anspråk på att vara Imam Mahdi(AJ) som gjorts genom Islams historia eller att undersöka deras påståenden och kritiskt analysera de bevis som lagts fram för att stödja dem. Dessa diskussioner, hur intressanta de må än vara, avviker från det särskilda ämnet av dessa sessioner.

Låt mig upprepa att den utlovade Imam Mahdi(AJ) har presenterats tillräckligt och beskrivs i de autentiska återberättelserna, och innehar en intelligent och unik personlighet, som är förstådd bland shiitiska tänkare. Om de finner någon person som passar in på alla de karakteriseringar som finns i de tillförlitliga återberättelserna, så bör de underkasta sig hans myndighet. Om de tvärtom, upptäcker att personen är en bedragare, måste de absolut förkasta honom. De som hittills hävdat denna messianska position har långt ifrån kunnat tilldelas en sådan titel. För att bevisa sitt messianska anspråk, är det uppenbart att de inte kan använda sig av sällsynta och tvivelaktiga återberättelser som återberättats genom en enda berättare och tolka dem till sin egen fördel. Detta tillvägagångssätt för etableringen av ett messianskt anspråk är otillräcklig av den enkla anledningen att den avgörande roll som framträdaren har är att återställa Guds religion till sin renhet, och genuina innebörd. Ingen enskild återberättelse kan konkurrera mot tillförlitligheten och äktheten i redan autentiska återberättelser.

Falska påståenden och existensen av efterföljare

Ingenjör Madani: Om anspråken av dessa bedragare var meningslösa och falska, varför skulle de attrahera så hängivna efterföljare?

Hoshyar: Att bli troende och anhängare av en person bevisar inte personens sannfärdighet, ty i världen har det alltid funnits falska trosföreställningar och religioner med hängivna anhängare till dessa religioner. Ihärdigheten och uppoffrandet som demonstreras av vilseledda och enkla människor kan inte ses som ett bevis på religionens och ledarens rättfärdighet. Även en flyktig blick på historien om religioner kommer att avslöja denna allmänna synpunkt.

Till exempel, vid denna tidpunkt i historien då människan har gjort stora framsteg i rationell och vetenskaplig utveckling, finns det miljoner människor i Indien som tillber kor och anser att djuret har en upphöjd status i himlen. De betraktar dödandet av en ko och konsumerandet av dess kött som förbjudet och anser det som bristande respekt och syndigt. Hinduer i Indien är beredda att försvara kon till ett högt pris. En av orsakerna till konflikten mellan hinduer och muslimer i Indien är slakten av kossor för föda, vilket är tillåtet i Islam.

Sådana exempel finns det gott om i världs religioners historia. Därför bör det inte komma som en överraskning att se människor efterfölja alla typer av trosuppfattningar och religioner, vare sig de är falska eller sanna.

Jag tror att vi, i vår diskussion, täckt in de flesta av de grundläggande aspekterna av tron på Imam Mahdi(AJ) i Islam, både i allmänhet och i synnerhet bland de shiitiska muslimerna. Eftersom det inte finns fler frågor att diskutera skulle vi kunna överväga att avrunda och avsluta vårt sammanträde i detta ämne.

Dr Jalali: Jag håller med om att vi inte har några fler frågor om ämnet.

Dr Emami: Jag måste säga att dessa sessioner var mycket givande för min förståelse till Shias trosuppfattningar. Jag önskar att vi kunde fortsätta att lära oss lite mer. Men det är nu lämpligt att föra våra sessioner i ämnet om Imam Mahdi(AJ), den universella upprätthållaren av rättvisans, till ett slut.

Låt mig ta tillfället i akt och tacka er alla. Må Gud påskynda frälsningen genom återkomsten av Guds mäktiga ställföreträdare, den tolfte Imamen(AJ), och må han göra oss alla till Islams tjänare och Imamens(AJ) medhjälpare.

Wassalamu ’alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh!

Och frid, och Guds nåd och hans välsignelse vare över er!