Tålamodets era

”O ni otåliga! Allah(Swt) kommer inte att skynda i frågan om Imam Mahdis(AJ) återkomst på grund av människans brådska och rusning…”
Att tro på en frälsare och hans uppdrag för att lösa mänsklighetens frågor är ett accepterat koncept inom alla gudomliga religoner och mänskligheten har länge väntat på att detta mål skall uppfyllas.
Denna dagordning (att få bort förtryck från jorden och etablera en rättvis regering) är ett stort projekt och ett fundamentalt element i Allahs(Swt) planering för alla framtida samhällen. Hur som helst så måste den intellektuella och mentala kapaciteten utökas för att detta mål ska kunna uppfyllas. Och för att folket skall acceptera detta så krävs det djup tro och andlig styrka från dem.
Problemet med religiösa människor är att de skyndar sig för att hjälpa Allah(Swt) att straffa förtryckarna medan Allah(Swt) har baserat sina handlingar på regler och visdom. Därför ansträngde sig Profeterna(A) och deras efterträdare för att träna människorna så att deras förståelse och intellekt skulle utökas. De lärde människorna att tillgodogöra sina personliga och sociala obligationer och lämna resterande i Allahs(Swt) händer medan man väntade på frälsningen.
Därför har Allahs Sändebud(S) och Ahl al-Bait(A) betonat vikten av att undvika brådska och rusning när det gäller Imam Mahdis(AJ) återkomst och samtidigt prisat dem som väntar och har tålamod i flera återberättelser. Vissa exempel av sådana återberättelser är följande:
1. Imam Sadiq(A) har pratat med Muhazzam om att man skall undvika brådska i frågor som gäller återkomsten: ”Att skynda sig till att ta över makten och styret kommer att leda människorna till destruktion. Dock kommer Allah(Swt) inte att skynda på grund av människornas brådska. Snarare har denna fråga (Imam Mahdis(AJ) styre) ett bestämt datum. Innan den tiden så kommer inte människornas frågor att påskyndas eller skjutas en enda sekund.”(1)
2. Amir al-Momenin, Imam Ali(A), har rådgett människorna att vänta med följande ord: ”Vänta på frälsningen och bli inte besvikna på Allahs barmhärtighet; eftersom den bästa handlingen hos Allah(Swt) är att vänta på frälsningen. Så länge som en troende väntar på vår sak så är det som att han rullar i sitt blod i Allahs(Swt) väg”.(2)
Amir al-Momenin(A) har också citerat Profeten(S) som sade: ”Den bästa dyrkan är att vänta på frälsningen.”(3)
3. Vad gäller belöningen för den tålmodiga i slutet av tiden så har Profeten(S) sagt följande till sina följeslagare: ”En grupp av människor kommer att komma efter er vars individer kommer att belönas lika mycket som 50 personer av er.” Följeslagarna frågade: ”O Allahs Sändebud(S)! Vi har varit vid din sida i slaget vid Badr, Uhud och Hunayin och den heliga Koranen har uppenbarats om oss.” Profeten(S) svarade: ”Om vad som kommer att drabba dem medan de är tålmodiga hade drabbat er så hade ni inte varit lika tålmodiga som dem.”(4)
Sannerligen är stress och brådska något som är ogillat i varje sak och det kommer att leda till ett misslyckande. Frågan om återkomsten är inget undantag i det här fallet. Metoden för detta mål är tålamod och att vänta.
Det är dock viktigt att betona att böner och åkallelser för att be Allah(Swt) påskynda hans återkomst inte ligger i konflikt med det faktum att man inte skall brådska i denna fråga eftersom Allah(Swt) förser med utväg för varje fråga baserat på visdom och ingen händelse kommer att äga rum såvida inte en utväg finns för det. Frågan om återkomsten är på samma sätt i det avseendet att dess förekomst har vissa krav och villkor. Det faktum att vi har beordrats att be för att återkomsten skall påskyndas är egentligen en åkallelse för att kraven och villkoren som krävs för återkomsten skall snabbare uppfyllas. Det skiljer sig från att be Allah(Swt) att skynda i denna fråga utan någon grund.(5)
(Ovan är ett urval taget från ”The Encyclopedia of Imam Mahdi(PBUH)” av Sheikh Ali Korani.
Fotnoter:
1. Usul Kafi, vol. 1, s. 369; Al-Ghaybat al-Nu’mani, s. 369
2. Khisal, vol. 2, s. 610
3. Kamal al-Din, vol. 2, s. 287
4. Al-Ghaybat al-Tusi, s. 275; Al-Khara’ij, s. 284
5. Till exempel är ett av kraven för återkomsten folkets beredskap. Om det tar 1000 år för folket att bli redo så kan böner förkorta den här perioden. En historisk incident som kan bevisa detta är åkallelserna som människorna på Moses(A) tid gjorde och som påskyndade deras frälsning som enligt Imam Sadiq skedde tidigare: ”När Israels barn grät, beklagade sig och bad till Allah(Swt) så skedde deras frälsning 170 år tidigare (än den bestämda tiden)”. (Bihar al-Anwar, vol 4, s. 118)