Pärlor ur månaden Ramadans daglig duaa – dag 30

اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین

”O Allah, låt min fasta i den vara tackad och accepterad på det sätt DU behagar och Ditt Sändebud behagar [medan] stärkt dess grenar med rötterna, vid vår mästare Mohammad och hans renade Aal [Ahl al-Bait(A)] och all lovprisande [och tacksamhet] hör till världarnas Herre.”

Värdet av varje handling i Guds lydnad ligger i dess accepterande. Då Gud accepterar exempelvis bönen eller fastan så uppstiger handlingen och får sin effekt och tar oss närmare Honom. Handlingens acceptans beror på dess niyyah (avsikt), ikhlas (obesudlad renhet) så det görs bara för Gud samt på underkastelse inför Gud. Gud accepterar den fasta som bygger på tro och taqwa (gudfruktighet och fromhet) och är i lydnad och följe av Guds föreskrifter och Profetens(S) spår och belönar det med dess accepterande. Gud accepterar när dyrkanshandlingen är ren från synd.

Vi har fastat i 30 dagar och upprättat bönen och utfört dyrkanshandlingar och idag ber vi Gud att skydda oss från synd och tacka [belöna] vår strävan och acceptera den så som Han blir nöjd av och Hans Profet(S) blir nöjd av.

Vilka omfattas av Guds belåtenhet och vilka kriterier de har, vilket gör dem till hizb Allah (Guds parti) och följe av Hans Sändebud(S), kan utläsas av Guds ord i den heliga Koranen. Däribland följande egenskaper är några som är tagna ur Koranens verser:

 • Tro på Gud och domedagen.

 • Lämna sitt land och hus om det krävs för att bevara sin religion och utvandra.

 • Med sina förmögenheter och barn kämpa i Guds väg.

 • Vara ständigt efterföljande och underkastad Islamisk wilayat och ledarskap.

 • Sannfärdighet och ärlighet i ord och handling.

 • Känna ansvar gentemot muslimer och stötta och hjälpa varandra och stärka och hålla ihop.

 • Ständigt göra sin plikt av amr bil ma’roof wa nahy ’an el-monkar (mana till gott och hämma från ont).

 • Upprätta och upprätthålla salat (bönen) och sträva för dess och dess andas upprätthållande.

 • Ge sina förmögenheter och rikedomars zakat (religiös förmögenhetsskatt) samt inte försumma hjälpande och skänkande till fattiga och behövande.

 • Följa och vara underkastad Gud och Hans Profet(S) och hans ställföreträdare.

 • Med stadighet och styrka stå mot förnekarna och mellan sig med troende vara ömsint och barmhärtig.

 • Ständigt vara i dyrkan, i rokoo’ och sojood.

 • Ha ögonen ständigt på Guds ynnest och be om den och Hans belåtenhet och ha ikhlas.

I en vers säger Gud om profeten Ismail(A): Ismail var ständigt i sin Herres belåtenhet, för han höll sitt löfte och ständigt uppmanade sin familj till salat och zakat.

Imam Sadiq(A) säger: den som har vänskap [gillar] för Gud och har fiendskap [förkastar] för Gud och skänker för Gud, har en komplett tro.

De dyrkanshandlingar vi gör ska alltså backas upp vår tro på Gud och Profeten(S) och domedagen, eller med andra ord på grundprinciperna och rötterna av tron. Det är som en frukt som hänger i en gren. Om inte grenen är oskadd och länkad till stammen och roten så får frukten inte det vatten och näring den behöver för att växa. På samma sätt måste våra handlingar ske i ljuset av vår tro och övertygelse och vara i Guds väg och för Honom.

Och vi ber Dig O vår Herre och Gud om att DU accepterar och belönar vår dyrkan och strävan under Din bjudningsmånad med den acceptans och belöning som behagar Dig och gör Dig och Din Profet(S) belåten och är lik Din frikostighet och ynnest och omfattande barmhärtighet mot Dina utfattiga behövande tjänare, vid Din älskade Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A), på denna sista dag av månaden Ramadan och all lovprisande och tacksamhet hör till Dig O världarnas Herre.

Och vår gemensamma bön till Dig O Allah som vi ber om som Eid gåva utav Din oerhörda barmhärtighet, är vår Imam(AJ) och ledares snara ankomst och vår beredskap och totala underkastelse, lydnad och följe av honom, Din Hujja och ställföreträdare, inshaAllah.