Närmandet av återkomsten

Profeten(S) sade: ”Mahdi är från oss, Ahl al-Bait(A), och Allah(SWT) kommer på en bestämd natt ge order om att hindren för hans återkomst omedelbart tas bort.” [M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ)”, vol. 1, sid. 380]

Imam Sadiq(A) sade: ”I närheten av ’Guds Tron’ (Arsh) finns ett hus som kallas ’Huset av Prisning’ (Bayt al-Hamd). När Imam Mahdi(AJ) föddes tände de ett ljus i huset som, ända till den dag då han reser sig och träder fram med svärdet i handen, kommer fortsätta att brinna och lyser upp och över allt och alla.” [M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ), vol. 3, sid. 402] 
I närheten av återkomsten

En av de lärda (ahl al-ilm) sade ”Jag har insikt i brevens kunskap. Jag har tolkat från en vers (ayat) att återkomsten är nära och att Imamen(AJ) kommer efter år 1402 e.H. (1983 e.kr)”.

Han sade också från vilken vers han hade dragit sin slutsats. Han tillade följande:

”I mina drömmar såg jag Imam Mahdi(AJ) säga ’I detta krig – det påtvingade Iran-Irak kriget – kommer mer blodutgjutelse att ske men sörj inte, jag kommer att komma och reda ut det själv.”

Det verkar som att bland alla grupper och inriktningar är Shia de som är mest utsatta för prövningar och svårigheter.
 
Återkomsten i ett fåtal steg

Tecken (nödvändiga såväl som möjliga sådana) har nämnts för Imamens(AJ) återkomst; men det är inte osannolikt om de skulle utropa att han kommer imorgon (utan att alla inträffat). Orsaken till detta är att vad gäller de möjliga tecknen kan Allahs(SWT) vilja ändras (så de inte inträffar) medan de nödvändiga tecknen kan inträffa samtidigt i samband med Imamens(AJ) återkomst.

Återkomsten är nära
 
Tills nu har vi gett glada besked åt ungdomarna om att de kommer att uppleva Imam Mahdis(AJ) återkomst, men nu ger vi glada besked till de äldre om att även de kommer att leva och få uppleva återkomsten!

Att hjärtan blir hårdare är ett tecken på återkomsten

Med tanke på att en troendes sorg och glädje överförs till andra troende, hur kommer det sig då att vi är opåverkade av dessa svårigheter och grymheter? Antingen saknar vi eller dem tron! Eller så har våra hjärtan hårdnat!

I traditioner nämns det att Imam Mahdis(AJ) återkomst kommer att ske ”efter att hjärtan har hårdnat.”
 
Tiden för återkomsten?

Drömmar i sig är inga bevis, men tillsammans med den Heliga Koranen och starka bevis kan man lita på dem.

En person drömde att Profeten(S) satt i en samling (majlis) omringad av en grupp lärda. En av dem, som var lärd, frågade ”När är din son Mahdis(AJ) återkomst?”

Hans eminens svarade ”När våra moskéer blir som moskéerna i Syrien (Sham).” Den lärde frågade ”Hur är moskéerna i Syrien?”

Han svarade ”Deras dörrar är gjorda av guld!”
 
Tecken från återkomsten

Ett tecken för slutet av tiden och Imam Mahdis(AJ) revolt är att människornas hjärtan hårdnar och de blir som stenar!

Hursomhelst har de fullgjort beviset (itmaam al-hujjah) över oss så om vi vet och handlar enligt våra obligationer i denna tid måste vi slänga våra hattar i skyn av glädje (över att ha lyckats göra det)!

Och i frågor där ”oskyldig tills motsatsen bevisas” gäller; som exempelvis anklagelser med avseende på mord, förskansande av människors ägodelar, heder, Islam och (utförandet av) nödvändigheterna i religionen, måste vi handla med försiktighet (ihtiyaat) (dvs. inte döma eller anklaga någon förhastat).
 
Fixa tiden för återkomsten

I ”Tafseer al-Burhan” av Seyyed Hashem Bahrani(RA), i fotnoterna till den nobla versen ”Alif Lam Mim Sad” (33:1) såväl som i ”Ghayat al-Meram”[5] relateras en problematisk tradition angående tiden och tecken för återkomsten genom räkning av bokstäver, som måste analyseras ur intellektuella synvinklar, och i slutet skrivs det, ”Så förstå detta och dölj det från alla utom de som har en insikt i det.”

Om denna tradition (vad gäller kedjan av återberättare) är autentisk kan man härleda att traditionen som säger ”de som fixerar tiden för återkomsten är lögnare”, inte behöver innebära i dess absoluta mening (alltså att det kan finnas situationer och omständigheter där en sådan fixering inte behöver förkastas).

Denna tradition relaterar månaden, året, platsen och tiden för återkomsten. Författaren har inte sett en liknande tradition där året, månaden, dagen och tiden för återkomsten har återgetts.

Den talar även om för återberättaren om en beräkning av tiden från Bani Abbas (abbasidiska väldets) fall till tiden för återkomsten, som kräver stor möda om man vill härleda en önskevärd slutledning ur den. Den lyder: vid det och det året faller Umayyaddynastins styre.

Återberättaren säger: ”Jag insåg sanningen i dessa ord…”

Om någon anstränger sig att tyda denna återberättelse kan han t.o.m. få fram året, månaden, dagen och timmen. Men det kräver noggrannhet, eftertanke och logiska slutsatser.

Enligt mina beräkningar som jag fått fram ger jag sannolikheten att det förväntas vara mellan år 1414 (1993 e.Kr), 1415 (1994 e.Kr)  eller 1416 (1995 e.Kr) i månkalendern. Visserligen kan det vara så att inledningen och förberedelserna för återkomsten inträffar under dessa år. Precis som traditionen angav året för Umayyaddynastins styre, som inträffade 30 år efter året som angavs, medan det år som angavs var året som var inledningen till deras fall och inte själva fallet. Det har återberättats att en av de lärda som avlidit för många år sen, har sagt:

Återkomsten av Imamen(AJ) är två fjorton vid varandra (1414/1993)!
 
Förberedda sig för återkomsten

Sufiyani är bland de säkra tecknen på återkomsten och ett par timmar efter att Sufiyani dyker upp, kommer Imamen(AJ). Om de nu skulle annonsera att både Sufiyani och Imamen(AJ) har kommit, vad skulle vi göra? Hur förberedda är vi?

Det fanns en rättslärd i Najaf som hade en lärjunge som var väldigt kunnig i aritmetik (jafr). Han berättade om rapporterade händelser som inträffade precis som han hade sagt. Till exempel var det sed under den tiden att kungen gav titlar till de rättslärda (Ulama).

Till en av de rättslärda som i hemlighet hade gett en klump av socker till en sultan som present för att få en titel, sade han i ett privatmöte ”Ansträngningen med sockret var onödig!” medan ingen var medveten om händelsen! Och exakt det hände och den personen erhöll ingen titel.

Hursomhelst, i en av lektionerna väntade han efter lektionen och sade följande till sin mästare efter att alla studenter hade gått, ”Med aritmetik kan jag säga när Imams(AJ) återkomst är! Men om jag gör det kommer ni alla att resa er, springa ut och skrika ut Ah! Ah! Eftersom ni inte kan tåla att höra det!”
 
Imamens(AJ) kunskap angående tiden för återkomsten

I en tradition återberättas det att Imam Sadiq(A) sade: ”Våra efterföljare (Shia) är mer tålmodiga än oss ty vi har tålamod över vad vi vet medan de har tålamod över vad de inte vet.”

Det är enastående vilket tålamod Imam Mahdi(AJ) har! Med tanke på att han är medveten om allt vi vet eller inte vet, och han har vetskap om alla våra affärer, svårigheter och problem.

Mästaren väntar själv på den utsedda dagen! Han själv vet vilken dag han kommer resa sig!

Vad som sagts om att han inte har någon kunskap om tiden för återkomst är inte sant!

Tiden för återkomsten
 
De frågade en nobel man från Kermanshah (Iran) angående tiden för Imam Mahdis(AJ) återkomst. Han svarade: ”Gud är Guiden och den Generöse. Efter att jorden har fyllts med förtryck och tyranni…”

Vi kan inte avgöra vilken gräns för förtryck och orättvisa som menas med ”jorden har fyllts med förtryck och tyranni”! Men vad som är uppenbart är att när förtrycket är vida spritt så är tiden inne och Imamen(AJ) kommer att komma eftersom det inte sades ”när förtrycket nådde sin höjdpunkt och förblev så!” utan snarare ”fylldes”. Och detta villkor, att ”jorden har fyllts med förtryck och tyranni” har uppfyllts i dessa tider, på det sättet att det inte finns någon meter på jorden idag som är tom på förtryck och orättvisa. Men vi kan inte se hur mycket som menas med ”fylld”; därför har alla utmärkelser för återkomsten inte uppfyllts och även alla tecken har inte uppfyllts. Och därför kan vi förstå om gränsen för ”fylld” inte har uppnåtts ännu.

Vilka bedrövelser vi muslimer har orsakat över oss själva, även när Profeten(S) levde! Under den tiden då Profeten(S) frågade efter en penna och papper för att skriva ner sin vilja och då våra äldre sade, ”denna människa hallucinerar!”

Året för återkomsten!

En person sade ”Jag såg den andra kalifen i mina drömmar och frågade honom ’vilket år kommer Mahdi(AJ) att återkomma?’” Vilken fråga! Och till vilken person den ställs!

Han svarade ”Denna fråga har besvarats i Surah al-Anbiya’!”

Den personen sade, ”Vi sökte igenom de relevanta verserna för att se om något sådant kunde hittas. Vi hittade ingenting förutom i versen ‘Ja, den skall komma över dem plötsligt’ (21:40).”

Alltså kommer det att ske oväntat. Vi beräknade ordet ”plötsligt” (baghtatan) med räknebokstäverna (abjadiyyah). Resultatet blev 1407 e.H (1986 e.Kr), som redan passerat enligt månkalendern.

Och om bokstäverna, det vill säga ”ba’, ghayn, ta’, ha” (de arabiska bokstäverna i ordet), beräknas enligt ett annat bokstavsenligt räknesystem (zobor och bayyenat) blir resultatet antingen ungefär strax över talet 1460 (2039 e.Kr) eller 1470 (2049 e.Kr)! Trots att deras skillnad med det första (alltså 1407/1986) inte är mycket kommer vi inte ens minnas Imamen(AJ) om det ska dröja ända till 1460/2039 eller 1470/2049! Så mycket uthållighet har vi inte!

(Författarens anmärkning: Det är uppenbart att när det gäller vidareförda yttranden likt dessa måste även förekomsten av sannolikheter hållas i minnet, liksom Ayatullah Behjat(RA) själv påpekat vid diverse tillfällen – bland annat under kapitlet ”Fixa tiden för återkomsten” tidigare i denna bok).

Vet du att

Är det möjligt att vår Imam(AJ) är omedveten om oss? Eller att han kommer överge oss i vårt tillstånd?! Om (teologi) studenterna handlar enligt deras obligationer så bör de inte vara oroade, Imamen(AJ) själv kommer att bry sig om dem. Det är inte så att han kommer att vända bort blicken från oss.

Traditioner på återkomstens era

Alla våra traditioner såväl som våra rättslärdas (Ulama) ord kommer att vara aktuella tills återkomsten och även under återkomstens dagar. Ty det som inträffar efteråt förklarar och är en bekräftelse på det som sades innan, inte motsäger det (med andra ord det som Imam Mahdi(AJ) säger och gör vid återkomsten är en förklaring och bekräftelse på tidigare Imamers(A) ord och han kommer inte motsäga sig dem).
 
Följaktligen kommer dessa skrifter och ord att vara aktuella till återkomsten och kommer vara till användning.
 
Metoden för seger
 
Under Imam Mahdis(AJ) återkomst är det inte säkert om alla kommer att tro på honom helt ärligt, då en stor del kommer att tro på honom på grund av rädslan för hans svärd.
 
Han kommer att döda ett stort antal att det får en viss grupp att säga ”Vad? Dödar Profetens(S) son också så många människor och spiller så mycket blod?!”