Islams lära kommer att förkunnas till världen från Qom

Enligt återberättelser från Ahl al-Bait(A) verkar det som det shiitiska religiösa institutionerna inom en snar framtid, genom en mer omfattande förståelse för Ahl al-Baits(A) läror, kommer att resa sig ur dess tillstånd av förvirring och således återupplivas genom modern kommunikations teknologi, och börja nå ut till folket och världen över, med korrekt information om Islams och Koranens läror. De kommer att återinföra de Islamiska normer som garanterar mänsklig lycka och framhäva de faktorer som betonar Islams höga ställning och framsteg. På detta sätt kommer de att förbereda återkomsten för den tolfte Imamen(AJ). Må hans dagar vara närstående!

I en återberättelse säger Imam Sadiq(A):
”Inom kort kommer Kufa att tömmas på troende. [Den religiösa] Kunskapen kommer att försvinna från denna region på samma sätt som ormen försvinner från sin vistelse till en håla i jorden [utan att lämna ett spår]. Sedan kommer den att återkomma i en stad vid namn Qom. Denna stad kommer att bli en skattkammare av religiös kunskap och förträfflighet. Därifrån kommer läran att spridas till hela världen, och helt eliminera ignorans gällande religionen bland de nödlidande, inkluderat kvinnor [som ånyo kommer att delta i denna inlärningsprocess om Islam].
Detta kommer att ske tätt inpå återkomsten av vår Qaim (framträdare). På detta sätt, kommer Gud att göra Qom och dess invånare till ställföreträdare av Hans bevis. Om detta inte sker, kommer jorden att förfalla, och sluka dess invånare, och således kommer inget bevis att kvarstå. Den religiösa kunskapen kommer att spridas från land till land från Qom och Guds bevis kommer att förmedlas till alla människor på ett sådant sätt att inte en enda person på denna jord kommer att förbli okunnig om religionen och dess visdom. När detta inträffar kommer Qaim (framträdaren) att framträda.  Guds bestraffning och bedrövelse kommer bli redo att utföras, eftersom Gud kräver Sin hämnd enbart då folket förkastat Hans bevis.” [Safinat al-Bihar, hadith i samband med Qom]

På en annan plats säger Imamen(A):
”Gud gjorde så att staden Kufa och dess invånare tjänade som ett bevis över alla andra platser. Han kommer att göra så att även Qom kommer att tjäna som ett bevis över andra platser, och genom dess invånare kommer Han att skapa ett argument mot alla de, människor såväl som djinn (osynliga väsen), som förkastar beviset på Hans(SWT) existens. Gud kommer inte att vanära och förnedra Qom och dess folk; tvärtom kommer de att för alltid njuta av Guds nåd och stöd.”

Han fortsätter med att säga:
”Religionen och de religiösa i Qom, kommer att vara otillräckliga, och således inte dra åt sig uppmärksamheten av folket. Hade det inte varit för att de skulle tjäna som Guds bevis, skulle både staden och dess invånare ha gått under, och det skulle inte ha kvarstått något gudomligt bevis för resten av världen. Utöver detta, skulle inte ens himlarna varit säkra och ingen varning skulle ha getts till folket. Qom och dess invånare kommer att förbli immuna från alla typer av svårigheter. Det kommer att komma en tid då Qom och dess bosättare kommer att bli ett bevis på Guds existens för hela världen. Detta kommer att ske under vår Qaims (framträdare) fördoldhet (ockultation), fram till hans(AJ) återkomst. Om detta inte sker, kommer jorden att sluka dess invånare. Guds änglar kommer att ta bort all bedrövelse och elände från folket i Qom. Vilken förtyckare som än går till anfall mot Qom kommer att förgöras av de som krigar mot dessa förtryckare. Utöver detta, kommer de att bemötas med betryckta olyckor eller ställas inför mäktiga fiender som håller dem upptagna. Precis som dessa förtryckare har glömt hågkomsten av Gud, kommer Gud att få dem att glömma Qom och dess invånare.” [Safinat al-Bihar, hadith i samband med Qom]

Imam Ali(A) har förutspått följande angående Qom:
”Det kommer att resa sig en man från Qom som kommer att kalla folket till sanningen. En del kommer att besvara hans kall och således sluta sig kring honom såsom järnet [dras till magneten]. Starka vindar kommer inte att lyckas rubba dem ur deras position. De kommer inte att tröttas ut på grund av krig och kommer att vara utan fruktan. De litar inte på någon annan än Gud. I slutändan tillhör segern de som är gudsmedvetna [alt. gudsfruktiga].” [Bihar al-Anwar, vol. 60, sid. 216]

Dr. Jalali frågar: Du har förutspått att muslimerna kommer att vara majoritet i framtiden. Denna spekulation är motsägande enligt vissa återberättelser. Således, sägs Profeten(S) ha sagt:
”Det kommer en tid då det inte kommer att synas ett spår av Koranen. Och Islam kommer enbart att kvarstå i form av ett namn. De kommer att finnas människor som kallas muslimer, men de kommer att vara längst bort av alla från Islam. De kommer att ha väl byggda moskéer; men dessa kommer att vara tomma på vägledning.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 190]

Mr. Hoshyar svarar: I sådana återberättelser har inte Profeten(S) förutspått mer än en specifik detalj, att det kommer att komma en tid då den sanna läran av Islam försvinner och det inte återstår mer en symbol av den; och trots att de kommer att finnas muslimer, kommer de att vara långt bort från den sanna Islam. Hur som helt, så är denna förutsägelse ändå i överensstämmelse med att muslimerna är i majoritet, eftersom det är möjligt att de trots att de är muslimer kommer att vara lite berövade sanningen och spiritualiteten av Islam. Likväl kommer det tjocka dammet av inkonsekvens och föråldrad traditionalism som sänkt sig över Islam att ryckas upp med rötterna genom existensen av den tolfte Imamen(AJ), som kommer att lägga grunden för ett återupplivande av den religiösa byggnaden. I detta avseende är det värt att återberätta Profetens(S) tradition i vilken han sade:

”Jag svär vid den Ende, i Vars händer mitt liv ligger, att Islam och dess muslimer alltid kommer att öka, medan otro och de som sätter andra skapelser vid Guds sida kommer att minska.”

Han(S) tillade sedan:
”Jag högtidlighåller att vart än natten når, kommer även denna religion att nå.” [Ibn Asakir, Ta’rikh (Damaskus utgåvan, 1329), vol. 1, sid. 87]Det är på sin plats att nämna, att det först och främst, förutspås att innan den tolfte Imamen(AJ) träder fram, kommer det muslimska samhället att vara i majoritet. För det andra, när han(AJ) återkommer, kommer många människor att konvertera till Islam eftersom nivån av mänsklig perfektion kommer att ha nått sådana höjder att det möjliggör för människor att acceptera sanningen om Islam, såsom många återberättelser har förmedlat. I följande återberättelse har Imam Baqir(A) förklarat följande:
”När vår Qaim (framträdare) reser sig, kommer Gud att stryka sina skapelsers huvuden med nåd, och därav göra deras intellekt fulländat, och i stånd att förstå sina drömmar genom dess möjliggörande.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 328.]

Imam Ali(A) sade:
”I slutet av tiden och dagarna av elände och ignorans bland folket, kommer Gud att utse en person och stödja honom och beskydda hans följeslagare med hjälp av änglar. Han kommer att hjälpa honom genom mirakulösa tecken och skänka honom seger över alla människor i världen, så att de oavsett om de vill det eller inte konverterar till den sanna religionen. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och rättfärdighet, prakt och förnuft. Avstånden mellan olika platser kommer att minska för honom på ett sådant sätt att inte en enda förnekare kommer att återstå, utan att [den utvalde] kommer att föra dem till tron, och ingen syndig person kommer att kvarstå utan att denne blir troende.” [Ithbat al-hudat, vol. 7, sid. 49]