Imamens(A) kunskap

Imam Hadis(A) kunskap härstammar från Profeten skola vars kunskapsljus sken över Imamens(A) hjärta och gjorde honom kunnig inom skapelsens hemligheter.

1.En dag skrev Roms kejsare till en av Bani Abbas kalifer: ”vi har läst i Bibeln att det finns en sura (ett kapitel ur Koranen) där står det att den som läser den suran och praktiserar dess innehåll kommer Gud inte att straffa honom med helvettet. Säg mig vilken sura det är? Vi har inte hittat den i bibeln.” Den Abbasitiska kalifen samlade alla visa män och frågade dem frågan som kejsaren ställde.

Ingen av de vise männen hade ett svar på frågan. Kalifen kallade Imam Hadi(A) och ställde frågan, Imamen(A) svarade: ” Suran är sura Hamd som varje muslim läser flera gånger i sina böner på dagen och på kvällen.” Imamen(A) förklarade innebörden och överraskade och förvånade de vise männen. Imamens(A) svar skickades till Roms kejsare som efter att ha läst svaret var väldigt glad och gick över till Islam.

2. Yahya bin Aqsam var en av de vise männen under kalifen Mamoons period, han skickade ett brev till Imamen(A) där han ställde många frågor och fick dem besvarade. Frågorna och svaren löd som följande:

Fråga nr. 1: När Sulayman(A) begärde drottning Bilqees tron sa hans minister Asif Barkhia: ”Jag kan hämta tronen under ett ögonblick.” Varför gjorde inte Sulayman(A) detta själv? Hade han själv inte den kunskapen?

Svar: Sulaymans(A) efterträdare hade fått sin visdom och kunskap från Sulayman(A) som var en stor profet med enorm vishet och makt. Det var på grund av att Asif hade fått ta del av profetens(A) kunskap som han kunde flytta på Bilqees tron.

Fråga nr. 2: Enligt Koranen står det att när Yaqob(A) gick till Kanaan med hans söner för att se Yosef(A) föll han som alla andra ned i tillbedjan (sojjod) inför Yosef. Varför föll en profet som Yaqob(A) ned på marken inför Yosef(A). Tillhör inte denna handling endast Allah(SWT)?

Svar: Sojjod var inte för Yosef(A) utan handlingen var som en tacksamhet för Gud, precis som änglarnas sojjod för Adam(A) – de gjorde inte sojjod åt Adam(A), utan gjorde sojjod för att tacka Gud för Hans(SWT) skapelse.

Fråga nr. 3: Enligt Koranens skildrig är mat och dryck i paradiset skapade för njutningens skull. Varför förbjöds Adam(A) att äta från druvorna och utvisades från paradiset när han gjorde det?

Svar: Gud ville testa Adam(A). Gud befallde Adam(A) att inte lyda sin fru Hawwa (Eva)(A) och att inte äta från det trädet. Men Adam(A) gjorde motsatsen och resultatet var då att blir utvisad från himmelen.

Fråga nr. 4: Varför beordrade Imam Ali(A) sina män under Jamal striden att endast jaga och förfölja ”krigsmännen” och inte döda de som sprang ifrån, eller de obeväpnade eller skadade? Däremot under Siffeen striden beordrade han sina män att döda alla, vare sig de var beväpnade eller inte, skadade eller inte. Vad var skillnaden?

Svar: Jamal striden var ett krig mellan vilseledda muslimer och andra muslimer, medan Siffeen striden var mellan otrogna muslimer och den verkliga Islam.

Dagen därpå frågade Yahya bin Aksam alla vise män som var närvande i Haroons församling: ”När Adam(A) utförde hajj (pilgrimsfärden) och besökte Guds hus, vem rakade hans hår?” Ingen av dem kunde svara honom. De ställde frågan till Imam Hadi(A) som svarade: ”Gabriel(A), Guds ängel”. Yahya blev glad och njöt av Imamens(A) svar och erkände Imamens(A) kunskap inför alla närvarande.

Imamens(A) kunskap om det okända
Genom Imam Hadis(A) förbindelse med Gud och det okända, kunde folket se handlingar som ansågs vara exempel på Guds styrka. En av Imamens(A) anhängare åkte från Irak till Medina för att få äran att besöka Imamen(A). Imamen(A) frågade om Al-Wasiqs, den Abbasitiska kalifens, hälsa, mannen svarade:

”När jag lämnade Irak var han frisk och välmående, Mutawakkil satt i fängelset och Ibn-e-Zayyat hade blivit välkänd bland folket.”

Efter en stunds tystnad sa Imamen(A): ”Det som är Guds vilja kommer att ske, det finns inget som hindrar Hans(SWT) order och befallningar. Oh min vän, var medveten om att Wasiq har gått bort, och att Mutawakkil har efterträtt honom och Ibn-e-Ziyyat har blivit slav under Mutawakkils befallning.”Mannen frågade: ”när hände detta”? Imamen svarade: ”sex dagar efter att du lämnade Bagdad”.