Imamen i det fördolda

Vad är nyttan av att tro på en Imam som inte är synlig för allmänheten och som lever i det fördolda? Hur kan människorna dra nytta från den här Imamen? Dessa är vanliga frågor som Shia funderar över. I följande återberättelse så jämför Imam Sadiq(A) sättet som människorna kan dra nytta av en Imam som är i det fördolda med ”hur människor drar nytta av solen när den täcks av moln”.(1) Imam Mahdis(AJ) fördoldhet är som när solen är bakom molnen; människorna ser det inte men de drar nytta av dess ljus.

Den första nyttan som vi får av Imamen, trots fördoldheten, är effekten av hans böner till oss. Faktum är att alla välsignelser vi har under vårt liv är tack vare Guds representant på jorden. För att jorden och himlen ska fortsätta existera så måste en koppling mellan mänskligheten och Gud finnas. En direkt representation för människan och Allahs(SWT) ställföreträdare på jorden. En av de gemensamma grunderna i alla monoteistiska religioner är närvaron av en representant mellan folket och Herren eller mellan den här världen och den andliga världen där Herrens välsignelser ges till människorna genom den personen som också har ansvaret att vägleda människorna. Dock tror också efterföljare av de monoteistiska religionerna att det för närvarande inte finns en levande representant mellan den här världen och den andliga världen.

Judar tror till exempel att efter Profeten Moses(A) bortgång så bröts kontakten mellan världen och himlarna och de kristna tror att Profeten Jesus(A) mördades på korset och dog för tusen år sedan. Även icke Shia – sunniter – tror att efter Profeten Mohammads(S) bortgång så bröts människans direkta koppling till Gud. Shia är de enda som tror att en sådan direkt koppling mellan himlarna och jorden fortfarande existerar av en som anses vara en komplett människa. Det är han som upprätthåller kontakten mellan människorna och världen ovanför och han är ansvarig för mänsklighetens vägledning. Detta är en viktig nytta som endast accepteras av Shia.

Vidare tror Shia på existensen av en Imam och ledare utvald av Allah(Swt) som lever bland människorna och som väntar på order från Herren för sin återkomst. Imamen har, av Allah(SWT), fått kapaciteten att vara medveten om vad som händer shiiterna och han är vittne till deras handlingar och uppföranden. Detta har ett viktigt inflytande på Shia och hjälper de att avstå från skamlösa handlingar och det fungerar som en uppmuntrande styrka som hjälper dem att utföra deras religiösa ritualer och hjälper dem att förbereda grunderna för ett globalt och rättvist styre på jorden.

Tron på att den nuvarande Imamen(AJ) kommer att rädda hela mänskligheten från korruption och förtryck ger människan en speciell form av hopp om en framgångsrik framtid. Shiiternas levande Imam är samma lovade frälsare som med sin återkomst kommer att ta bort förtryck och korruption från jorden och etablera global rättvisa för hela mänskligheten. Även om tron på en frälsare är något som alla religioner har gemensamt så har det dock för shiiterna varit en gyllene tidsepok som är inom räckhåll och hoppet för den här återkomsten är mycket riktig och uppnåelig. I verkligheten ger tron på Ahl al-Bait(A), som de fromma och som är Allahs(Swt) representanter för folket, ett ljus av hopp som fortsätter att blomstra i deras hjärtan och detta hjälper dem att öka sin styrka mot påtryckningar från förtryckarna och de som följer den felaktiga vägen och samtidigt också öka deras förberedelser för etablering av sann rättvisa på jorden.

Shiiterna ser inte nyttan av en Imam i det fördolda vara mindre än under hans återkomst och med denna tro på honom så har de behållit hoppet för framtiden i deras hjärtan vid liv och genom att avstå från att synda och genomföra sina plikter som tjänare till Allah(Swt) så förbereder de sig för etableringen av ett globalt styre.

(Ovan är ett urval taget från boken ”Imam Mahdi(PBUH), an illuminating truth” av Mortadha Torabi)

Fotnoter:
1. Kamal al-Din och Tamam al-Ni’mah, vol 1, s. 207