Imam Mahdis(AJ) ord

”Jag är en kvarlevnad från Adam, en relik från Noa, ett val av Abraham och en elit av Mohammad, frid vare med dem allihop.” (Bihar al-Anwar, kap. 52, s. 238)

”Sannerligen är rätten med oss och i oss, och ingen hävdar något annat förutom en lögnare och bedragare.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 191)

”Sannerligen är Allah den Exalterade Den som skapade alla former och tilldelade levebrödet; ty Han har ingen form och är inte inkorporerad i en form; inget kan jämföras med Honom och Han är den Allhörande, den Allvetande.” (al-Ghayba, av Shaykh Tusi, s. 178)

”Sannerligen är Allah med oss och vi har inget behov av någon annan än Han; rätten är med oss och vi blir inte oroliga av de som avstår från att hjälpa oss; vi är vår Herres villiga redskap och folket är vårt villiga redskap.” (al-Ghayba, av Shaykh Tusi, s. 172)

”Kunskapen är vår; bry er inte om de icke-troendes otro.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 151)

”Om våra hängivna efterföljares (må Allah ge dem framgången att lyda Honom) hjärtan är samlade i att möta sin plikt; skulle deras goda välsignelse att få träffa oss inte blivit försenad, och deras glädje att få se oss skulle ha påskyndats.” (al-Ihtijaj, av Tabrisi, kap. 2, s. 499)

”Jag tillkännager – vid Allah och Hans Sändebud – att jag inte är ansvarig för den som hävdar att vi vet vad som är gömt, att vi har en del i Allahs härskande eller placerar oss i en rank som Allah inte har godkänts för oss.” (al-Ihtijaj, av Tabrisi, kap. 2, s. 487)

”Företrädet av åkallan och glorifiering av Gud efter de obligatoriska bönerna över åkallan efter de frivilliga rekommenderade bönerna är som företrädet av den obligatoriska bönen över den frivilliga.” (al-Ihtijaj, av Tabrisi, kap. 2, s. 487)

”Och vad gäller att falla ner till marken med pannan (sajdah) på en grav, är det inte tillåtet.” (al-Ihtijaj, av al-Tabrisi, kap. 2, s. 490)

”Inget är lika avskyvärt hos Satan som att utföra bönen, så utför den och förarga honom!” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 182)

”Sannerligen är jag en beskyddare av jordens invånare precis som stjärnorna är beskyddare av himlens invånare.” (Bihar al-Anwar, kap. 78, s. 380)

”Och angående orsaken bakom min frånvaro (ghaybat), sade Allah den Allsmäktige: ’Troende, fråga inte sådana frågor som, om ni får veta svaret, kommer endast ge er smärta.’” (Bihar al-Anwar, kap. 78, s. 380)

”Sannerligen kan jorden inte vara utan ett Gudomligt bevis (hujjah – en profet eller hans efterträdare), oavsett om den är synlig eller dold.” (Kamal ad-Din, av al-Sadooq, kap. 2, s. 115)

 “När en auktoritet försvinner, uppkommer en annan; och om en stjärna sjunker stiger en annan.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 185)

“O Allah, bevilja oss framgång i lydnad, undvikande av synd, ärlighet och kunskap om det förbjudna och skänk oss vägledning och stadig gång.” (al-Misbah, av al-Kaf’amy, s. 281)

“Förbannad, förbannad är den som försenar gryningsbönen tills stjärnorna försvinner (soluppgången).” (Bihar al-Anwar, kap. 52, s. 16)

“Jag är den sista av apostlarna och genom mig kommer Allah att föra bort svårigheter från min familj och efterföljare.” (Bihar al-Anwar, kap. 52, s. 30)

“Allah kommer tillgodose behoven hos den som behöver Allah.” (Bihar al-Anwar, kap. 51, s. 331)

”Och angående sättet att dra nytta från min frånvaro (ghayba), är det desamma som att dra nytta från solen när den är täckt av moln; och jag är en beskyddare av jordens invåndare som stjärnorna är beskyddare av himlens invåndare.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 181)

“Öka era böner för min återkomst ty sannerligen kommer det vara er befrielse från svårigheter.” (Kamal ad-Din, av al-Sadooq, kap. 2, s. 485)

“Om du ber om vägledning kommer du få det; och om du söker något kommer du finna det.” (Bihar al-Anwar, kap. 51, s. 339)

“Ingen är tillåten att handla fritt med någon annans ägodelar utan hans tillåtelse.” (Wasail al-Shia, kap. 17, s. 309)

”Det finns inget släktband mellan Allah och någon; och den som förnekar mig tillhör inte mig.” (al-Ghayba, av Shaykh Tusi, s. 176)

”Jag söker skydd hos Allah från blindhet efter vision, från att gå vilse efter vägledning och från förfärliga synder och dödsbringande prövningar.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 190)

“Resultatet av Allahs nådiga hantverk kommer att vara gynnsam för dem så länge som de avstår från att utföra förbjudna synder.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 177)