Historiska ord under den sista Hajj

Under den elfte islamiska månaden (Dhul Qa’dah) så annonserade Profeten Mohammad(S) att han kommer att genomföra pilgrimsfärden till Ka’ba det året för sista gången. Profetens(S) uttalande spreds i hela staden såväl som bland stammarna. Det var tydligt då att de predikar som skulle ges skulle innehålla ett vitalt budskap på grund av pilgrimsfärdens vikt samt att den här resan skulle sammanfalla med de sista månaderna i Profetens(S) liv.

Nyheten ledde till stort intresse i det Muslimska Ummah. Tusentals människor gjorde sällskap med Profeten(S) för att genomföra Hajj ritualerna. Profeten(S) genomförde ritualerna för Umrah Mufradah och sedan gick han in till Arafat den 9:e Dhul Hijjah för att genomföra ritualerna kring dagen. Under den dagen vittnade Arafah om en stor och glänsande samling vars like inte hade beskådats av människorna i Hijaz fram tills då.

Monoteismens röst och de slogan för dyrkandet av en Gud ringade i det landet. Profeten(S) genomförde middag och eftermiddagsbönerna i Arafat tillsammans med 100 000 människor. Därefter satte sig Profeten(S) på sin kamel och gav ett historiskt tal som repeterades av följeslagarna med höga röster för att även den som var långt därifrån skulle kunna höra vad Profeten(S) sade.

Den dagen inledde han sitt tal med följande ord:

”O människor! Hör på vad jag har att säga för det kan vara möjligt att jag inte kommer att träffa er på den här platsen i framtiden”.

O människor! Ert blod och egendomar (heder och rykte) är respekterade inför varandra likt den här dagen och den här månaden till den dagen ni möter Allah(SWT) och varje överträdelse på den fronten är otillåtet.”

För att försäkra sig om det önskvärda effekten av hans ord på folket angående respekten för muslimernas egendomar och liv så frågade Profeten(S) Rabi’ah Ibn Umayyah att fråga dem: ”Vilken månad är detta?” – Alla svarade: ”Det är en respekterad månad och krig under den här månaden är otillåten och förbjudet.”

Sedan sade Profeten(S) till Rabi’ah: ”Säg till dem: Allah har förklarat ert blod och egendomar otillåtna och respekterade för varandra likt den här månaden tills ni lämnar den här världen.”

Sedan sade han igen till Rabi’ah: ”Fråga dem vilket land detta är?” Alla svarade: ”Det är det respekterade landet och blodsutgjutelse och överträdelser i det här landet är inte tillåtet.” Sedan sade han till Rabi’ah: ”Tala om för dem att deras blod och egendomar är lika respekterade som det här landet och att varje överträdelse är otillåtet.”

Därefter sade Profeten(S) till Rabi’ah: ”Fråga dem vilken dag det är?” – De svarade: ”Det är Hajj al-Akbar dagen (den stora Hajj)”. Profeten(S) sade: ”Tala om för dem att deras blod och egendomar är lika respekterade som den här dagen.” Ni kommer snart att återvända till Allah(SWT) och i den där världen kommer era goda och dåliga handlingar att vägas. Jag säger till er: ”Till den som något har anförtrotts så skall det återlämnas till ägaren.

Ja, O folk! Ni måste veta att ocker är strikt förbjudet inom Islam. Således kan de som har investerat deras kapital för att tjäna ränta får endast ta tillbaka deras kapital bara…

O folk! Satan har förlorat hoppet om att dyrkas i ert land. Men han kommer dock att bli tillfredsställd och glad om ni följer honom i små frågor. Så följ inte Satan…

Ja, O folk! Era kvinnor har rättigheter över er och ni har också rättigheter över dem. Era rättigheter är att de inte bör ta emot någon i huset utan ert tillåtelse och bör ej genomföra en korrupt handling. Jag rekommenderar er i det här landet att ni bör vara vänliga mot era kvinnor eftersom de är Allahs(SWT) tillit i era händer och de har blivit tillåtna för er enligt Hans regler.

Ja, O folk! Hör mina ord noggrant och fundera över dem. Jag lämnar två värdefulla ting bland er och en av de är Allahs(SWT) bok och det andra är min familj, ni kommer inte att gå vilse om ni håller fast vid dessa två (1).

Ja, O folk! Hör mina ord noggrant och fundera över det. Varje muslim är broder till en annan muslim och alla muslimer i världen är bröder till varandra. Och inget från muslimernas egendomar är tillåtet för en annan muslim såvida det inte sker med ett ärlig intention.

Ja, O folk! De som är närvarande bör berätta detta för de som inte är närvarande. Efter mig kommer det ingen Profet och efter er muslimerna kommer det inte komma någon Ummah.

O folk! Ni bör veta att jag idag annonserar att jag har förbjudit alla ceremonier och tro från ignoransens tid och jag informerar er om falskheten i dem” (2).

Vid det här ögonblicket pausade Profeten(S) sin predika och pekade mot skyn med sitt pekfinger och sade: ”O Allah! Jag har kommunicerat ut ditt budskap.” Sedan efter att sagt tre gånger: ”O Allah! Var vittne till det” så avslutade han sin predikan.

På det här sättet under den här resan så påminde Profeten(S) muslimerna om flera vitala och viktiga frågor genom flera predikor. Detta var komplement till Hajj ritualernas läror som var i center av hans fokus under denna resa. Och i samma linje och efter att ha slutfört Hajj ritualerna på vägen tillbaka till Mecka så stannade Allahs(SWT) vid Ghadir Khum den 18:e Dhul Hijjah. Genom ett tal och genom Allahs(SWT) dekret så introducerade Profeten(S) Amir al-Momenin Ali(A) som hans efterträdare.

Således under hans sista resa och vid sidan av Hajj ritualernas läror så förtydligade Profeten(S) den mest kritiska principerna i islamisk tro, etik och samhälle och lämnade en fullständig version av religionen som sitt arv. Till slut under middagstiden måndagen den 28:e Safar det 11:e året efter Hijra så steg Allahs gudomliga budbärares heliga och stora själ till himlen.


(Ovan är ett urval taget från ”The master of prophets(PBUH&HP)” av Ayatollah Jafar Subhani)

(1). Tuhaf al-Uqul, s. 30
(2). Denna predikan nämns i Tohof al-Oqol och Bihar al-Anwar, vol. 21, s. 405.